Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oldebroek

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oldebroek
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. WMO, art. 4
 2. WMO, art. 5
 3. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012wijziging

20-12-2011

Huis aan Huis, 03-01-2012

Extern werkend+NK
01-01-201101-01-2012wijziging

21-12-2010

Huis aan Huis, 28-12-2010

Extern werkend+NK
01-01-201001-01-2011wijziging

22-12-2009

Huis aan Huis

Extern werkend+NK
04-08-200901-01-2009nieuwe regeling

04-08-2009

Huis aan Huis, 18-08-2009

Extern werkend+NK

Tekst van de regeling

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011

Nr. 73307

gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2007

besluit vast te stellen het volgende:

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording.

1.1.

Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager.

1.2.

Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien:

a. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

b. reeds eerder op grond van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek een persoonsgebonden budget is verstrekt en deze op grond van artikel 35 en 36 van de Verordening is ingetrokken en/of teruggevorderd, tenzij tijdens onderzoek duidelijk is geworden dat de aanvrager deze problemen met het omgaan met een persoonsgebonden budget niet meer zal hebben;

c. indien uit onderzoek duidelijk is geworden dat er sprake is van een progressief ziektebeeld of de aanvrager een kind in de groei betreft.

1.3.

Verstrekking als persoonsgebonden budget bij woonvoorzieningen in natura, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen wordt toereikend geacht voor een periode van vijf jaar en is bedoeld als tegemoetkoming in aanschaf, onderhoud, reparatie en verzekering van een voorziening in natura.

1.4.

Woonvoorzieningen die uitsluitend in natura kunnen worden verstrekt zijn:

 • a.

  herbruikbare roerende woonvoorzieningen, zoals mobiele tilliften, losse douchestoelen, douchebrancards, toiletstoelen;

 • b.

  herinzetbare trapliften.

  1.5.

  Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget. Het bedrag van dit persoonsgebonden budget bedraagt € 2.530,00, welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar.

  1.6

  De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt plaats

  a. in het geval van hulp bij het huishouden steekproefsgewijs na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van enig kalenderjaar, waarbij de omvang van de steekproef voldoet aan de eisen die de accountant stelt.

  b. in alle overige gevallen na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van elk kalenderjaar.

Hoofdstuk 2. Eigen bijdragen, eigen aandeel en besparingsbijdrage.

Artikel 2. Omvang van eigen bijdragen en eigen aandeel.

2.1.

Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 dienen te betalen bedraagt € 17,80 per vier weken, terwijl het percentage van het inkomen boven € 22.636,00 dat boven dit bedrag per vier weken betaald moet worden 15 % bedraagt.

2.2.

Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen bedraagt € 17,80 per vier weken, terwijl het percentage van het inkomen boven € 15.838,00 dat boven dit bedrag per vier weken betaald moet worden 15 % bedraagt.

2.3.

Het bedrag per vier weken dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar dienen te betalen bedraagt € 25,40 per vier weken, terwijl het percentage van het inkomen boven € 27.902,00 dat boven dit bedrag per vier weken betaald moet worden 15 % bedraagt.

2.4.

Het bedrag per vier weken dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn dienen te betalen bedraagt € 25,40 per vier weken, terwijl het percentage van het inkomen boven

€ 22.100,00 dat boven dit bedrag per vier weken betaald moet worden 15 % bedraagt.

Artikel 3. Algemene voorzieningen.

Voor algemene voorzieningen is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Artikel 4. Rolstoelvoorzieningen.

Voor een rolstoel is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Artikel 5. Cumulatie van eigen bijdragen en eigen aandeel.

Voor de maximale in het kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage en het eigen aandeel in de kosten van maatschappelijke ondersteuning waarvoor een financiële tegemoetkoming wordt verleend wordt verwezen naar artikel 4.1 van de Algemene Maatregel van Bestuur.

Artikel 6.maximaal negenendertig perioden van vier weken.

Indien een voorziening bestaat uit een roerende zaak die in eigendom wordt verstrekt of uit een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die eigendom is van de aanvrager, wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht dan wel bij de vaststelling van de hoogte van een financiële tegemoetkoming gedurende die periode een met toepassing van het in artikel 2 vastgesteld bedrag in mindering gebracht.

Artikel 7. Besparingsbijdrage.

Het bedrag dat als besparingsbijdrage gevraagd wordt bij verstrekking van een woonvoorziening of vervoersvoorziening, dat dient ter vervanging van een algemeen verkrijgbare voorziening, bedraagt het bedrag zoals voor dat middel wordt aangegeven in de meest recente uitgave van de Nibud prijzengids.

Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden.

Artikel 8. Omvang van de hulp bij het huishouden.

vervallen.

Artikel 9. Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden.

De vaststelling van een persoonsgebonden budget vindt ten aanzien van hulp in de huishouding als volgt plaats:

9.1.

Een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden voor categorie 1 bedraagt € 14,69 per uur vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde uren.

9.2.

Een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden voor categorie 2 bedraagt € 18,32 per uur vermenigvuldigd met het aantal geïndiceerde uren.

Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen.

Artikel 10. Vaststelling bedragen woonvoorzieningen.

10.1.

De financiële tegemoetkoming minus het eigen aandeel of het persoonsgebonden budget minus de eigen bijdrage voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte.

10.2.

1. Het in artikel 21 van de van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning genoemde afschrijvingsschema van 10 jaar luidt als volgt:

- voor het eerste jaar : 100% van de meerwaarde;

- voor het tweede jaar : 90% van de meerwaarde;

- voor het derde jaar : 80% van de meerwaarde;

- voor het vierde jaar : 70% van de meerwaarde;

- voor het vijfde jaar : 60% van de meerwaarde;

- voor het zesde jaar : 50% van de meerwaarde;

- voor het zevende jaar : 40% van de meerwaarde;

- voor het achtste jaar : 30% van de meerwaarde;

- voor het negende jaar : 20% van de meerwaarde;

- voor het tiende jaar : 10% van de meerwaarde.

2. Artikel 21 wordt toegepast in die situaties waarbij de aanpassingskosten meer dan

€ 15.000,00 hebben bedragen.

3. Om de meerwaarde van de woning bij verkoop vast te stellen wordt bij verkoop van de woning de op dat moment toepasselijke WOZ waarde plus 10% als basis genomen.

10.3.

Het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding als genoemd in artikel 15 onder a van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning bedraagt:

 • a.

  voor een alleenstaande € 3.036,00;

 • b.

  voor alleenstaande ouder € 4,554,00,

 • c.

  een echtpaar € 4.554,00.

  10.4.

  Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken als genoemd in artikel 19 lid 2 tot en met 5 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning bedraagt € 5.060,00.

Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

Artikel 11. Vaststelling bedragen vervoersvoorziening.

a.. Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de huurprijs van de goedkoopst-compenserende voorziening inclusief onderhoud en reparatie zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald.

b. Indien de vervoersvoorziening niet in huur verstrekt kan worden, wordt het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-compenserende voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie.Het bedrag van dit persoonsgebonden budget is bedoeld om te voorzien in aanschaf, onderhoud, reparatie en verzekering van een vervoersvoorziening voor een periode van vijf jaar.

Artikel.12. Vaststelling inkomensgrens.

De grens waarboven een auto, met een auto vergelijkbare voorzieningen en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet voor verstrekking of vergoeding in aanmerking komen, zoals genoemd in artikel 25 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, bedraagt

a. 1,5 x € 18.863,00 = € 28.295,00 voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar;

b. 1,5 x € 13.198,00 = € 19.797,00 voor de ongehuwde persoon van 65 jaar en ouder;

c. 1,5 x € 23.251,00 = € 34.877,00 voor gehuwde personen, indien één van beiden of beiden jonger dan 65 jaar;

d. 1,5 x € 18.416,00 = € 27.624,00 voor gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn.

Artikel 13. Kosten gebruik (eigen) auto en (rolstoel) taxi.

a. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een (eigen)auto bedraagt

€ 760,00;

b. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een taxi bedraagt € 760,00;

c. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt

€ 1.520,00.

Artikel 14. Aanvulling collectief vervoer.

Met in achtneming van hetgeen in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning is bepaald, kunnen burgemeester en wethouders in aanvulling op de voorziening als bedoeld in artikel 22 onder a. van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek een bedrag verlenen als tegemoetkoming in de bestrijding van incidentele bovenregionale kosten en extra al dan niet zichtbare kosten in de directe woon- en leefomgeving van de persoon met beperkingen, tot een maximum bedrag van:

a. € 114,00 voor een alleenstaande en een echtpaar indien de vervoersbehoefte van een echtpaar samenvalt;

b. € 171,00 voor een echtpaar, indien de vervoersbehoefte van het echtpaar niet samenvalt.

Hoofdstuk 6. Verplaatsen in en rond de woning.

Artikel 15. Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget rolstoelvoorziening.

a. Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld aan de hand van de goedkoopst-compenserende huurprijs inclusief onderhoud en reparatie zoals die door het college aan de leverancier wordt betaald;

b. Indien de vervoersvoorziening niet in huur verstrekt kan worden, wordt het persoonsgebonden budget voor een rolstoel vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-compenserende voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie, gebaseerd op het gemiddelde bedrag voor onderhoud en reparatie over het jaar voorafgaand aan het laatste volle kalenderjaar voor de toekenning van de voorziening;

c. Het onder sub b. genoemde bedrag van het persoonsgebonden budget is bedoeld om te voorzien in aanschaf, onderhoud, reparatie en verzekering van een vervoersvoorziening voor een periode van vijf jaar.

Hoofdstuk 7. Advisering en samenhangende afstemming.

Artikel 16. Verplicht advies.

Het bedrag waarboven ingevolge artikel 32 lid 2 onder a van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning advies gevraagd moet worden bedraagt € 2.500,00

Artikel 17. Samenhangende afstemming.

Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager wordt bij het onderzoek inzake het advies ex artikel 32 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning indien van toepassing aandacht besteed aan:

 • a.

  de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager;

 • b.

  de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek;

 • c.

  de woning en de woonomgeving van de aanvrager;

 • d.

  het psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager;

 • e.

  de sociale omstandigheden van de aanvrager.

  Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen.

Artikel 18. Evaluatie en indexering.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek wordt jaarlijks geëvalueerd en geïndexeerd. Indien deze evaluatie/indexatie daartoe aanleiding geeft, wordt het Besluit aangepast.

Artikel 19. Beleidsregels.

Nadere bepalingen ten aanzien van dit besluit zijn opgenomen in de Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2007.

Artikel 20. Intrekken Besluit maatschappelijke ondersteuning 2010.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2010 wordt ingetrokken per 1 januari 2011.

Artikel 21. Inwerkingtreding.

Dit Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 22. Citeerartikel.

Dit Besluit wordt aangehaald als “Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van Oldebroek van 21 december 2010.

de burgemeester,

de secretaris,