Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oldebroek

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oldebroek
Officiële naam regelingRe-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008
CiteertitelRe-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 7, 8, en 10, lid 2
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, art. 34, 35 en 36
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 34, 35 en 36
 5. EG-verordening Werkgelegenheidssteun
 6. EG-verordening de minimissteun

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012wijziging

31-05-2012

Huis aan Huis, 19-06-2012

Geen.
01-10-200801-07-2012nieuwe regeling

30-09-2008

Huis aan Huis, 07-10-2008

AVV+NK

Tekst van de regeling

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008

Nr.

De raad van de gemeente Oldebroek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 15 juli 2008;

gelet op:

 • artikel 147, lid 1 van de Gemeentewet (GW);

 • artikelen 7, 8, en 10, lid 2 van de Wet werk en bijstand (WWB);

 • de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW);

 • de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 • de EG-verordening Werkgelegenheidssteun en de EG-verordening de minimissteun en

 • beleidsaanbeveling 'Loonkostensubsidie en Europese regelgeving', van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  overwegende dat het noodzakelijk is om bij verordening regels te stellen inzake het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling;

  B E S L U I T:

  vast te stellen de volgende 'Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008'.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a

   Algemeen geaccepteerde arbeid: alle arbeid, zonder beperkende voorwaarden qua aard en omvang van het werk of aansluiting op opleiding en ervaring, niet zijnde werk in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);

  • b

   Anw'er: persoon met een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet die als werkzoekende is ingeschreven bij het CWI;

  • c

   Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

  • d

   Belanghebbende: degene die een rechtstreeks belang bij een besluit heeft;

  • e

   Bijstandsgerechtigde: de persoon met een uitkering ingevolge de WWB;

  • f

   Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

  • g

   CWI: Centrum voor Werk en Inkomen;

  • h

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • i

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • j

   Norm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand zoals die wordt vastgesteld op grond van de paragrafen 3.2 en 3.3 van de wet en de Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand.

  • k

   Nugger: de niet uitkeringsgerechtigde als bedoeld in artikel 6, onder a van de wet;

  • l

   De raad: de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek;

  • m

   SUWI-wet: Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

  • n

   Uitkeringsgerechtigde: persoon met een periodieke uitkering voor levensonderhoud ingevolge de wet, de IOAW of de IOAZ, waarbij geen sprake is van samenloop met een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering;

  • o

   Voorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7, lid 1, onderdeel a van de wet, deze verordening en het beleidsplan als bedoeld in artikel 3.

  • p

   Werknemer gesubsidieerde arbeid: werknemer als bedoeld in artikel 10, lid 2 van de wet.

  • q

   De wet: de Wet Werk en Bijstand (WWB);

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Awb.

HOOFDSTUK 2 BELEID EN FINANCIEN

Artikel 2 Opdracht college
 • 1.

  Het college biedt aan uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar, Anw'ers, nuggers en werknemers gesubsidieerde arbeid ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. Artikel 40, lid 1 van de wet is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt op basis van:

  • a

   de mogelijkheden en capaciteiten van een belanghebbende;

  • b

   de doelmatigheid van het middel met het oog op inschakeling in de arbeid;

  • c

   de criteria die gesteld zijn in deze verordening;

  • d

   het in artikel 3 genoemde beleidsplan en;

  • e

   de door het college vast te stellen (uitvoerings)besluiten.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod van ondersteuning en voorzieningen.

Artikel 3 Beleidsplan
 • 1.

  Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening een meerjaren (beleids)plan vast, en brengt deze ter kennis van de gemeenteraad.

 • 2.

  Dit plan omvat in elk geval:

  • a

   een omschrijving van het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen en de prioritering binnen en tussen die groepen, waarbij een evenwichtige aanpak als uitgangspunt wordt genomen

  • b

   een omschrijving van de verschillende voorzieningen alsmede de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen;

  • c

   de criteria voor ontheffing van de arbeidsverplichting, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de combinatie van arbeid en zorg.

 • 3.

  Het college zendt één maal per jaar een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het beleid aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Op het beleidsplan als bedoeld in het eerste lid is de Inspraakverordening van toepassing.

Artikel 4 Aanspraak op ondersteuning
 • 1.

  Uitkeringsgerechtigden, Anw'ers, nuggers en werknemers gesubsidieerde arbeid hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening, het in artikel 3 genoemde beleidsplan en de door het college vast te stellen (uitvoerings)besluiten.

Artikel 5 Verplichtingen van de cliënt
 • 1.

  Een persoon die door het college een voorziening wordt aangeboden, is verplicht hiervan gebruik te maken.

 • 2.

  De persoon die gebruikmaakt van een voorziening moet zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de IOAW, de IOAZ, de SUWI-wet, deze verordening en de hierop gebaseerde (uitvoerings)besluiten van het college, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden.

 • 3.

  Indien een bijstandsgerechtigde die deelneemt aan een voorziening niet voldoet aan het gestelde in lid 2, kan het college een maatregel opleggen zoals dat is bepaald in de maatregelenverordening.

 • 4.

  Indien een IOAW-er of IOAZ-er die deelneemt aan een voorziening niet voldoet aan het gestelde in lid 2, kan het college een maatregel opleggen zoals dat is bepaald in artikel 20 van de IOAW en IOAZ.

Artikel 6 Bepalingen ten aanzien van Anw-ers en Nuggers
 • 1.

  Het aanbod van het college van een voorziening ten behoeve van de Anw-er of Nugger, geschiedt in de vorm van een overeenkomst, waarbij wordt vastgelegd dat de belanghebbende de kosten van de re-integratievoorziening geheel of gedeeltelijk zal terugbetalen ingeval hij verwijtbaar niet of niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening(en).

 • 2.

  Het college kan op grond van de hoogte van het (gezins)inkomen en vermogen van de Anw-er of Nugger een voorziening geheel of gedeeltelijk weigeren dan wel een eigen bijdrage vragen in de kosten ervan.

Artikel 7 Budget- en subsidieplafonds
 • 1.

  Het college kan een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een door het college ingesteld subsidie- of budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening.

 • 2.

  Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

Artikel 8 Sluitende aanpak
 • 1.

  Elke uitkeringsgerechtigde krijgt binnen drie maanden na de datum van toekenning uitkering een aanbod voor een voorziening gericht op inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid, mits de uitkeringsgerechtigde staat ingeschreven bij het CWI en niet is ingedeeld in fase 1.

 • 2.

  De Anw-er of Nugger krijgt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na de dag waarop hij zich heeft gemeld bij het CWI, een aanbod voor een voorziening, tenzij een dergelijk aanbod naar oordeel van het college niet noodzakelijk wordt geacht voor inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid.

 • 3.

  Lid 1 en 2 is niet van toepassing indien het college heeft bepaald dat voor de belanghebbende een volledige ontheffing van de arbeidsverplichting geldt.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1, kan de voorziening zoals omschreven in artikel 10, ook worden aangeboden aan de uitkeringsgerechtigde die staat ingeschreven bij het CWI en is ingedeeld in fase 1.

HOOFDSTUK 3 VOORZIENINGEN VOOR REINTEGRATIE

Artikel 9 Algemene bepalingen over voorzieningen
 • 1.

  Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden.

 • 2.

  Het college kan een voorziening beëindigen dan wel wijzigen indien:

  • a

   de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 5 niet nakomt;

  • b

   indien de persoon die van een voorziening gebruikmaakt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet;

  • c

   indien de persoon die van een voorziening gebruikmaakt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening;

  • d

   indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling.

 • 3.

  Het college kan ten aanzien van de voorzieningen, met inachtneming van hetgeen daarover in het beleidsplan is bepaald, nadere regels stellen. Deze regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op:

  • a

   de voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden;

  • b

   de weigeringsgronden bij het aanbieden van voorzieningen;

  • c

   de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten;

  • d

   het vragen van een eigen bijdrage;

  • e

   overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van subsidies.

Artikel 10 Trajecten
 • 1.

  Het college kan, nadat een re-integratiediagnose is gesteld, belanghebbende een traject aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. Dit kan zijn een:

  • a

   traject Direct Werk;

  • b

   een re-integratietraject;

  • c

   basisvaardighedentraject;

  • d

   zorgtraject;

  • e

   traject richting zelfstandig ondernemerschap.

 • 2.

  Bij de invulling van een in het eerste lid, onder a tot en met d, genoemde trajecten maakt het college gebruik van één of meer voorzieningen als bedoeld in artikel 11 tot en met 19.

 • 3.

  Bij de invulling van een in het eerste lid, onder e, genoemde traject is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 van toepassing. In aanvulling hierop kan het college gebruik maken van de voorzieningen bedoeld in de artikelen 15 en/of 18.

Artikel 11 Deelname aan Direct Werk.
 • 1.

  Het college kan aan een uitkeringsgerechtigde het activeringsinstrument Direct Werk aanbieden.

 • 2.

  Direct Werk heeft als doelstelling te voorzien in arbeidsmatige activiteiten, ten einde de uitkeringsgerechtigde werkervaring/werkritme te laten opdoen dan wel te behouden, vaardigheden te ontwikkelen c.q. te behouden en om in korte tijd zicht te krijgen op de arbeidsmogelijkheden.

 • 3.

  De aanmelding, bij nieuwe uitkeringsgerechtigden, vindt plaats aansluitend aan de uitkeringsintake door het CWI, dan wel uiterlijk vijf werkdagen na het diagnosegesprek. Overige uitkeringsgerechtigden kunnen eveneens worden aangemeld indien dit in het kader van een traject zinvol wordt geacht.

 • 4.

  Het aanbod van Direct Werk bestaat uit een werkaanbod van 30 uur per week gedurende maximaal 8 weken. Van het aantal te werken uren kan zo nodig in individuele gevallen worden afgeweken.

 • 5.

  Deelname aan Direct Werk vindt plaats met behoud van uitkering.

 • 6.

  (Het aanbod van deelname aan) Direct Werk wordt door het college beschouwd als zijnde algemeen geaccepteerde arbeid zoals bedoeld in de wet.

 • 7.

  Het college kan bepaalde doelgroepen ontheffen van deelname aan Direct Werk.

Artikel 12 Leerwerkplekken.
 • 1.

  Het college kan aan belanghebbende een leerwerkplek aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Een leerwerkplek kan ingezet worden voor twee doelen:

  • a

   het ontwikkelen van basisvaardigheden;

  • b

   het opdoen van beroepsgerichte werkervaring.

 • 3.

  Door de werkgever zal aan de belanghebbende voor de verrichte werkzaamheden geen vergoeding worden verstrekt.

 • 4.

  Een leerwerkplek, zoals bedoeld in lid 2 onder a, duurt maximaal 6 maanden en vindt plaats in een beschermde werkomgeving bij organisaties zonder winstoogmerk of in het vrije bedrijf.

 • 5.

  Een leerwerkplek, zoals bedoeld in lid 2 onder b, duurt maximaal 9 maanden. Zonodig kan dit verlengd worden met 3 maanden. Bij voorkeur wordt de leerwerkplek ingevuld in het vrije bedrijf.

 • 6.

  Het college biedt aan de belanghebbende geen leerwerkplek aan als daardoor de concurrentieverhoudingen onverantwoord worden beïnvloed en verdringing van arbeid plaatsvindt.

 • 7.

  Het college sluit met de werkgever een schriftelijke overeenkomst per geplaatst persoon, waarin ten minste wordt vastgelegd:

  • a

   het doel van de leerwerkplek;

  • b

   de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt;

  • c

   de verplichting van de werkgever om ten behoeve van belanghebbende een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten.

Artikel 13 Detacheringsbanen
 • 1.

  Het college kan een uitkeringsgerechtigde een tijdelijk dienstverband aanbieden bij een re-integratiebedrijf, gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het re-integratiebedrijf treedt op als werkgever van de gedetacheerde.

 • 3.

  De uitkeringsgerechtigde treedt maximaal 1 jaar in dienst van het re-integratiebedrijf en wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een werkgever (inlener) in zowel de publieke als de private sector.

 • 4.

  De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel re-integratiebedrijf en inlener als tussen re-integratiebedrijf en uitkeringsgerechtigde.

 • 5.

  Een uitkeringsgerechtigde wordt alleen geplaatst als door zijn plaatsing de concurrentieverhoudingen niet onverantwoorde worden beïnvloed en geen verdringing van arbeid plaatsvindt.

 • 6.

  Het college sluit met het re-integratiebedrijf een schriftelijke overeenkomst waarin tenminste wordt vastgelegd:

  • a

   de rechtspositie van de werknemer;

  • b

   de mogelijkheid tot een tussentijdse beëindiging van het dienstverband bij een aanbod aan de werknemer van algemeen geaccepteerde arbeid;

Artikel 14 Loonkostensubsidie gericht op re-integratie
 • 1.

  Het college kan een loonkostensubsidie verstrekken aan de werkgever die met de uitkeringsgerechtigde een arbeidsovereenkomst sluit welke gericht is op:

  • a

   arbeidsinschakeling;

  • b

   maatschappelijke participatie.

 • 2.

  Bij een loonkostensubsidie, zoals bedoeld in lid 1 onder a, bedraagt de duur van de arbeidsovereenkomst minimaal zes maanden. Bij een loonkostensubsidie, zoals bedoeld in lid 1 onder b, bedraagt de duur van de arbeidsovereenkomst minimaal twaalf maanden.

 • 3.

  De loonkostensubsidie, zoals bedoeld in lid 1 onder a, wordt maximaal twaalf maanden verstrekt. De loonkostensubsidie, zoals bedoeld in lid 1 onder b, wordt maximaal vierentwintig maanden verstrekt en wordt bij uitzondering met maximaal twaalf maanden verlengd.

 • 4.

  Minimaal eenmaal per jaar wordt in het kader van de loonkostensubsidie, zoals bedoeld in lid 1 onder b, in overleg met de werknemer en werkgever bezien welke mogelijkheden er voor de werknemer zijn voor arbeidsinschakeling.

 • 5.

  Een uitkeringsgerechtigde wordt alleen geplaatst indien door zijn plaatsing de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en indien door zijn plaatsing geen verdringing van arbeid plaatsvindt.

Artikel 15 Scholing en vorming
 • 1.

  Het college kan aan de belanghebbende scholing en/of vorming aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het doel van scholing is het verwerven van kennis en vaardigheden waardoor ten minste een startkwalificatie wordt behaald en de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind of weggenomen.

 • 3.

  Het doel van vorming is het leggen van een basis voor verdere re-integratie en te voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt wordt vergroot.

 • 4.

  De kosten van scholing en vorming worden niet vergoed als belanghebbende voor de te volgen scholing of vorming een beroep kan doen op een voorliggende voorziening, zoals bedoeld artikel 15 van de wet.

Artikel 16 Sociale activering/vrijwilligerswerk
 • 1.

  Het college kan aan een uitkeringsgerechtigde, als onderdeel van een traject zoals benoemd in artikel 10, activiteiten in het kader van sociale activering, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c van de wet, en/of vrijwilligerswerk aanbieden gericht op arbeidsinschakeling of, als dat nog niet mogelijk is, gericht op maatschappelijke participatie en het voorkomen van sociaal isolement.

 • 2.

  Activiteiten als bedoeld in lid 1 hebben als doel de uitkeringsgerechtigde werkritme op te laten doen en/of te laten behouden;

 • 3.

  Vrijwilligerswerk wordt alleen verricht bij organisaties zonder winstoogmerk. In afwijking daarvan kan vrijwilligerswerk ook verricht worden bij een organisatie die ten behoeve van de gemeente re-integratieactiviteiten verricht als bedoeld in deze verordening.

Artikel 17 Zorg en hulpverlening
 • 1.

  Het college kan ten behoeve van de uitkeringsgerechtigde zorg en hulpverlening aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling en het bevorderen van het welzijn van de belanghebbende.

 • 2.

  Het doel van het aanbieden van zorg en hulpverlening is het opheffen of hanteerbaar maken van belemmeringen die de instroom van de uitkeringsgerechtigde in een traject of algemeen geaccepteerde arbeid hinderen.

 • 3.

  Zorg en hulpverlening kan gelijktijdig worden ingezet met de andere voorzieningen.

Artikel 18 Aanvullende voorzieningen
 • 1.

  Het college kan ten behoeve van arbeidsinschakeling van belanghebbenden diensten en producten aanbieden die noodzakelijk zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, dan wel om belemmeringen ten aanzien van deelname aan het arbeidsproces op te heffen.

 • 2.

  Aan wie en op welke wijze het college de in deze verordening genoemde aanvullende voorzieningen aanbiedt, wordt vastgelegd in het in artikel 3 genoemde beleidsplan.

Artikel 19 Innovatieve projecten en voorzieningen
 • 1.

  Het college is bevoegd, al dan niet in samenwerking met derden, innovatieve projecten en voorzieningen te ontwikkelen en uit te voeren.

 • 2.

  Het college kan ten aanzien van dit artikel nadere regels stellen.

Artikel 20 Inkomstenvrijlating
 • 1.

  Bij de uitkeringsgerechtigde die arbeid in deeltijd aanvaardt waarmee een inkomen wordt verworven dat minder bedraagt dan de norm, vindt tijdelijk vrijlating van inkomsten uit arbeid plaats, zoals is verwoord in artikel 31 van de wet.

 • 2.

  Deeltijdwerk wordt geacht bij te dragen aan arbeidsinschakeling.

Artikel 21 Verwervingskosten

Het college kan aan een deelnemer van een traject gericht op arbeidsinschakeling een bijdrage verstrekken in de directe en voorwaardenscheppende kosten die hiervoor moeten worden gemaakt.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 22 Loonkostensubsidies en Europese regelgeving

Op deze verordening zijn de bepalingen uit de beleidsaanbeveling ´Loonkostensubsidie en Europese regelgeving´, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de EG-verordening Werkgelegenheidssteun en de EG-verordening de minimissteun onverkort van toepassing.

Artikel 23 Weigeren loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 14 kan, naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Awb genoemde gevallen, door het college worden geweigerd of teruggevorderd, indien:

 • a.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar is gesteld;

 • b.

  de subsidieverstrekking niet past binnen het beleid van de gemeente;

 • c.

  de werkgever voor de arbeidskosten van de werknemer een andere subsidie ontvangt.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 24 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 25 Overig
 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen en nadere richtlijnen geven voor de uitvoering van deze verordening.

Artikel 26 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008'.

Artikel 27 Inwerkingtreding

Deze (gewijzigde) verordening treedt in werking op 1 oktober 2008 en treedt in de plaats van de Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004, zoals vastgesteld op 14 en 15 december 2004.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 30 september 2008.

, voorzitter.

, griffier.