Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening commissie bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2012Onbekend

26-06-2012

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Rucphen;

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012;

 

gehoord de Commissie bezwaarschriften en de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen;

 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening commissie bezwaarschriften

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. het verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b. de commissie: vaste commissies van advies voor de bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, met als taak de in lid 1, óf de in lid 2, van artikel 2 benoemde werkzaamheden te verrichten;

 • c. het college: het college van burgemeester en wethouders.

 

 

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie:

1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad en het college, die betrekking hebben op rechtspositionele personeels- en organisatieaangelegenheden;

2. Er is een commissie:

 • · ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het

college en de burgemeester, met uitzondering van:

 • o besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

 • o besluiten op grond van wettelijke voorschriften op het terrein van Sociale Zaken;

 • o besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 • · ter toetsing van ontwerpen van algemeen verbindende voorschriften, voor zover niet onverkort een model van de VNG wordt gevolgd.

 

 

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

l. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

3. Het college benoemt een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 

 

Artikel 4 Secretaris

1. De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

2. Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 

 

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  1. De voorzitter en de leden van commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

 • 2.

  2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 4.

  4. De voorzitter of een lid van de commissie, die een met het lidmaatschap van de commissie onverenigbare betrekking vervult of een aan dat lid verboden handeling verricht, houdt op voorzitter of lid van de commissie te zijn.

 

 

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken én het op het onderwerp betrekking hebbend procesdossier dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken bevat worden zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 

 

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

a. artikel 2:1, tweede lid;

b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

d. artikel 7:4, tweede lid;

e. artikel 7:6, vierde lid.

 

 

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

 

 

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 

 

Artikel 10 Uitnodiging zitting

1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

2. Binnen drie dagen na de verzending van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

 

 

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat minimaal twee leden, waaronder in elk geval de voorzitter of zijn plaatsvervanger, aanwezig zijn.

 

 

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 

 

Artikel 13 Openbaarheid zitting

1. De zitting van de commissie is openbaar.

2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 2. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 

 

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 

 

Artikel 15 Nader onderzoek

1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 16 Beraadslaging en advies

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

2. a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

c. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het advies wordt door de voorzitter van de commissie en de secretaris van de commissie ondertekend.

 

 

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengenvan een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

 

 

Artikel 17a Vergoeding commissieleden

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de

vergadering van de commissie een vergoeding zoals die wordt vastgesteld door

het college.

 

 

Artikel 18 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

 

 

Artikel 19 Intrekking oude regeling

De Verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad, het college en de burgemeester van 27 maart 2003, wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 

 

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

 

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften.

 

 

Aldus vastgesteld door

de raad van de Gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 26 juni 2012

de griffier,

drs. R.A.F. van Pareren.

de voorzitter,

mr. M. van der Meer Mohr.