Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Oldebroek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Oldebroek
CiteertitelBeleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Oldebroek
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet waardering onroerende zaken, hoofdstuk IV
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

07-12-2016

Gemeenteblad: 27-12-2016

267519/267525
01-01-201601-01-2017nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad: 18-12-2015

231844 / 231865
01-01-201401-01-2016nieuwe regeling

12-12-2013

Huis aan Huis en internet: 31-12-2013

Extern werkend
21-05-200801-01-2014nieuwe regeling

27-05-2008

Huis aan Huis, 24-06-2008 Internet, 24-06-2008

Extern werkend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Oldebroek

 

 

 

 

Nr. 267519/267525

 

De in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde gemeenteambte-naar van de gemeente Oldebroek;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

gelet op de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Oldebroek.

 

1. Inleiding

In sommige gevallen kunnen volgens de wettelijke regels voor een onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) meer personen (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende zijn. Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ mag de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden plaatsvinden. De gemeente Oldebroek gebruikt een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde opgenomen normen bevatten geen volledige opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen. Daarbij wordt geprobeerd te bereiken de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing of afvalstoffenheffing op zijn of haar naam krijgt.

 

2. Voorkeursvolgorde

1. Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van genothebbenden door eigendom, bezit of beperkt recht zijn de ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek’, zoals die gelden voor de belastingen die worden geheven van genothebbenden door eigendom, bezit of beperkt recht van overeenkomstige toepassing.

2. Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van niet-woningen zijn de ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek’, zoals die gelden voor de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen van overeenkomstige toepassing.

3. Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van woningen (huurders) zijn de ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek’, zoals die gelden voorde afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen van overeenkomstige toepassing.

 

3. Intrekking besluit

Het besluit tot vaststelling van ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie’ van 15 december 2015, vastgesteld door de heffingsambtenaar, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017. Dat besluit blijft echter wel van toepassing op de periode voor die datum.

 

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

 

Oldebroek, 7 december 2016.

 

De heffingsambtenaar,

 

 

 

 

J.E. Dokter.