Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009
CiteertitelVerordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is bij benadering.

Ingetrokken per 1/1/2015 als gevolg van inwerkingtreding Verordening burgerparticipatie Sociaal Domein gemeente Oldebroek 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 11
 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 12
 3. Gemeentewet, art. 150
 4. Wet werk en bijstand, art. 47
 5. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers, art. 42
 6. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen, art. 42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-10-200901-01-2015ook van toepassing verklaard voor de WIJ (artikel 12 WIJ)

03-11-2009

Huis aan Huis, 17-11-2009

AVV
01-01-200901-01-200901-10-2009nieuwe regeling

03-03-2009

Huis aan Huis, 17-03-2009

AVV

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009

Nr.

 

De raad van de gemeente Oldebroek

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 20 januari 2009;

 

gelet op:

 

 • artikel 150 van de Gemeentewet;

   

 • artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

   

 • artikel 47 van de Wet werk en bijstand;

   

 • artikel 42 van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers;

   

 • artikel 42 van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen;

   

  overwegende dat het noodzakelijk is dat ingezetenen van de gemeente en natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben, worden betrokken bij de voorbereiding van het beleid betreffende sociale en maatschappelijke ondersteuning;

   

  B E S L U I T:

   

  vast te stellen de volgende 'Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009':

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet werk en bijstand.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a

   adviesraad: Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning

  • b

   burgerparticipatie: de georganiseerde inspraak van inwoners in het proces van beleidsontwikkeling

  • c

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek

  • d

   lid: lid, secretaris of voorzitter van de adviesraad

  • e

   leden: leden, secretaris en voorzitter van de adviesraad

HOOFDSTUK 2 Doelstelling en taken

Artikel 2. Doelstelling van de adviesraad

De adviesraad wordt ingesteld om (een representatieve vertegenwoordiging van) inwoners en belanghebbenden actief te laten deelnemen in de beleidsontwikkeling op het gebied van sociale en maatschappelijke ondersteuning. De adviesraad is klankbord voor zowel de inwoners van de gemeente Oldebroek als voor het college zelf. Hiermee wordt beleid afgestemd op behoeften en wensen van inwoners, betrokkenheid en draagvlak bij inwoners gecreëerd en kennis en ervaring van inwoners benut.

Artikel 3. Taken van de adviesraad

 • 1.

  De adviesraad geeft – gevraagd en ongevraagd – integraal advies vanuit de vraagkant aan het college betreffende voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid sociale en maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  De adviesraad behartigt de collectieve belangen op het gebied van sociale en maatschappelijke ondersteuning van inwoners en doelgroepen.

 • 3.

  De adviesraad signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van sociale en maatschappelijke ondersteuning.

 • 4.

  De adviesraad doet – indien gewenst – zelfstandig voorstellen aan het college voor het beleid sociale en maatschappelijke ondersteuning.

 • 5.

  De adviesraad stelt jaarlijks – voor het college - een inhoudelijk jaarverslag op.

HOOFDSTUK 3 Samenstelling

Artikel 4. Aantal leden van de adviesraad

De adviesraad bestaat uit maximaal 11 leden.

Artikel 5. Vertegenwoordigende natuurlijke - en rechtspersonen in de adviesraad

 • 1.

  In de adviesraad hebben bij sociale en maatschappelijke ondersteuning betrokken inwoners van de gemeente Oldebroek zitting.

 • 2.

  In de adviesraad hebben zitting vertegenwoordigers van niet-georganiseerde doelgroepen op het gebied van sociale en maatschappelijke ondersteuning.

 • 3.

  In de adviesraad hebben zitting vertegenwoordigers van in de gemeente Oldebroek werkzame representatieve organisaties van de kant van vragers van sociale en maatschappelijke ondersteuning.

 • 4.

  De leden van de adviesraad zijn, met uitzondering van de voorzitter, woonachtig in de gemeente Oldebroek. Zij vertegenwoordigen tezamen de beleidsterreinen en doelgroepen van sociale en maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 6. Selectie en benoeming van de leden van de adviesraad

 • 1.

  De leden worden, op basis van een profielschets, geworven en voorgedragen door een in te stellen selectiecommissie.

 • 2.

  De secretaris, plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend voorzitter worden door de leden van de adviesraad uit hun midden voorgedragen.

 • 3.

  De leden worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 4.

  Herbenoeming kan, op voordracht van de adviesraad, eenmaal plaatsvinden.

Artikel 7. Beëindiging van deelname aan de adviesraad

 • 1.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan schriftelijk melding aan de adviesraad en aan het college.

 • 2.

  Het college kan, de adviesraad gehoord hebbende, besluiten dat een lid dat niet langer voldoet aan één van de criteria genoemd in artikel 5 van deze verordening niet langer zitting heeft in de adviesraad.

 • 3.

  Indien een vacature ontstaat, draagt de adviesraad - op basis van de profielschets - een kandidaat voor.

HOOFDSTUK 4 Overleg gemeente en adviesraad

Artikel 8. Overlegvergadering met gemeente

De adviesraad heeft ten minste twee keer per jaar een gezamenlijk overleg met de verantwoordelijk wethouders van de gemeente.

HOOFDSTUK 5 Werkwijze

Artikel 9. Vergaderingen

 • 1.

  De adviesraad kan zelfstandig vergaderingen beleggen, bijvoorbeeld als voorbereiding op de overlegvergadering met de gemeente.

 • 2.

  De adviesraad draagt zelf zorg voor het vooraf samenstellen van de agenda voor elke vergadering.

 • 3.

  Adviezen en standpunten worden binnen de adviesraad eenstemmig of bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

Artikel 10. Totstandkoming agenda

 • 1.

  Het college en de leden kunnen uiterlijk tot twee weken voor de vergaderdatum bij de secretaris agendapunten en stukken voor de vergadering indienen.

 • 2.

  De agenda wordt ten minste één week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

Artikel 11. Quorum

Door de adviesraad kan slechts advies worden uitgebracht indien tenminste de helft van de zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.

Artikel 12. Advisering

 • 1.

  De adviesraad onthoudt zich van het behartigen van belangen en behandelen van klachten van individuen.

 • 2.

  De adviesraad brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesvraag van het college schriftelijk advies uit aan het college.

 • 3.

  De verslagen van de vergaderingen worden ter kennis van het college gebracht.

Artikel 13. Openbaarheid vergaderingen

Vergaderingen van de adviesraad zijn in principe openbaar. Slechts indien - in voorkomende gevallen - de meerderheid van de aanwezige leden dit aangeeft kan achter gesloten deuren worden vergaderd.

HOOFDSTUK 6 Informatie

Artikel 14. Verstrekken van benodigde informatie

 • 1.

  Voorzover dit niet in strijd komt met enig andere wettelijke bepaling draagt de gemeente zorg voor een tijdige informatievoorziening.

 • 2.

  Ter uitvoering van het vorige lid worden de in artikel 3 bedoelde beleidsstukken in afschrift beschikbaar gesteld aan de adviesraad.

 • 3.

  Op verzoek van de adviesraad kunnen ook andere stukken ter beschikking worden gesteld die een directe relatie hebben met het bepaalde in artikel 3, voorzover dit niet is strijd is met enige wettelijke bepaling of het algemeen belang.

Artikel 15. Terugrapportage naar aanleiding van advisering

 • 1.

  De adviesraad wordt door het college tijdig geïnformeerd over het moment waarop het onderwerp waarover advies is uitgebracht wordt behandeld in de raadscommissie en/of de gemeenteraad.

 • 2.

  De adviesraad wordt door het college schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd over besluiten naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen.

 • 3.

  Indien het college afwijkt van een advies van de adviesraad geeft het daar schriftelijk met redenen omkleed kennis van aan de adviesraad. Indien schriftelijke motivering niet binnen zes weken kan plaatsvinden, wordt aangegeven binnen welke termijn een schriftelijke motivering volgt.

 • 4.

  Het college ziet er op toe dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de inhoud van de uitgebrachte adviezen door de adviesraad en de reactie van het college daarop.

HOOFDSTUK 7 Geheimhouding

Artikel 16. Toepassing geheimhoudingsplicht

 • 1.

  De leden zijn - in voorkomende gevallen - verplicht tot geheimhouding, voorzover de adviesraad de geheimhouding heeft opgelegd.

 • 2.

  De geheimhouding wordt vooraf meegedeeld.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht eindigt niet bij beëindiging van het lidmaatschap van de adviesraad.

HOOFDSTUK 8 Faciliteiten

Artikel 17. Ambtelijke en secretariële ondersteuning

 • 1.

  Ter ondersteuning van de adviesraad wordt door het college een contactpersoon aangewezen.

 • 2.

  De contactpersoon draagt, in overleg met de secretaris van de adviesraad, zorg voor:

  • a

   vermenigvuldiging en verzending van de agenda en bijbehorende stukken;

  • b

   het beschikbaar zijn van vergaderfaciliteiten.

 • 3.

  De contactpersoon draagt, zo nodig en in overleg met de secretaris van de adviesraad, zorg voor uitleg dan wel nadere toelichting op de vergaderstukken.

 • 4.

  Voor verslaglegging van de vergadering wordt door het college een notulist beschikbaar gesteld.

Artikel 18. Kosten adviesraad

 • 1.

  De adviesraad krijgt van de gemeente de beschikking over een werkbudget.

 • 2.

  Voor het maken van kosten stelt de adviesraad jaarlijks een begroting voor de gemeente op ten behoeve van het werkbudget.

 • 3.

  Voor het verantwoorden van de gemaakte kosten stelt de adviesraad jaarlijks voor de gemeente een financieel jaarverslag op.

Artikel 19. Beschikbaarheid stukken

De leden kunnen de stukken die afkomstig zijn van de gemeente Oldebroek en betrekking hebben op het werkveld van de adviesraad steeds kosteloos ter beschikking krijgen.

Artikel 20. Vergaderfaciliteiten

De vergaderfaciliteiten worden door het college gratis ter beschikking gesteld.

HOOFDSTUK 9 Slotbepalingen

Artikel 21. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 22. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college. Daarbij wordt de adviesraad zoveel mogelijk gehoord.

Artikel 23. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening burgerparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009'.

Artikel 24. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2.

  De 'Verordening Cliëntparticipatie gemeente Oldebroek 2004' nr. 2004003342, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 september 2004, wordt ingetrokken per 1 januari 2009.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

  van de gemeenteraad van Oldebroek

  op 3 maart 2009.

  , griffier.

  , voorzitter.