Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Beleidsregel Subsidiëring Welzijn: Opbouwwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Subsidiëring Welzijn: Opbouwwerk
CiteertitelOnbekend.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is bij benadering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en 4.3.
 2. Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006, art.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-200601-01-200631-12-2010nieuwe regeling

05-07-2006

Huis aan Huis, 11-07-2006

Extern werkend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Subsidiëring Welzijn: Opbouwwerk

 

Beleidsregel welzijn: opbouwwerk

(beleidsveld: Samenleving)

 

GEMEENTE OLDEBROEK

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot

subsidieverlening ten behoeve van activiteiten op het terrein van welzijn: opbouwwerk;

gelet op artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006” ;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Subsidiëring Welzijn: Opbouwwerk

 

Specifiek Opbouwwerk

Artikel 1 Doelgroep

 • 1.

  Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten die als op-bouwwerk aangemerkt kunnen worden. Onder opbouwwerk wordt verstaan activiteiten voor bevolkingsgroepen, ter bevordering van een actieve en kritische betrokkenheid bij de vormgeving van hun leefsituatie. (uitgezonderd activiteiten met een ontspannend karakter)

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie voldoet de instelling aan de volgende voorwaarden, c.q. doelstelling:

  • Er worden activiteiten voor bevolkingsgroepen binnen de Gemeente Oldebroek ontwikkeld die een actieve en kritische betrokkenheid bij de vormgeving van hun leefsituatie bevorderen en/of

  • Er worden faciliteiten geboden die bijdragen tot het behalen van de eerst genoemde voorwaarde;

  • Daarnaast moet voldaan worden aan de onderstaande criteria:

  • Het aantal personen uit de gemeente Oldebroek, dat deelneemt aan de activiteiten die georganiseerd of gefaciliteerd worden, bedraagt minimaal 15;

 • 2.

  Indien de activiteiten of faciliteiten al door een andere organisatie geboden worden aan eenzelfde doelgroep, dienen de nieuw geboden activiteiten en/of faciliteiten een meerwaarde te hebben voor de betreffende doelgroep;

Artikel 3 Bijzondere doelgroepen

 • 1.

  Instellingen die een zichtbare bijdrage leveren aan het onderhoud van de natuur en het milieu kunnen in aanmerking komen voor subsidiering. Het onderhoud moet vooraf met de gemeente Oldebroek zijn overlegd en goedgekeurd. Daarnaast moet de instelling die op basis van bovenstaande in aanmerking komt voor subsidie, jaarlijks milieu- en natuurcursussen geven.

 • 2.

  Instellingen die een gebouw beheren dat tot doel heeft de leefbaarheid van de bevolking te verhogen en daartoe door de Gemeente Oldebroek als zodanig is benoemd kan in aanmerking komen voor subsidiering. De subsidie kan alleen verstrekt worden indien de Gemeen-te Oldebroek de financiële noodzaak voor de instandhouding van de activiteiten van de instelling heeft vastgesteld.

   

 • 3.

  Instellingen die een zichtbare bijdrage leveren aan het instandhouden van faciliteiten ten behoeve van kinderen in hun ontmoeting met de fauna kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De faciliteiten die geboden worden moeten door de gemeente aangemerkt zijn als educatieve meerwaarde op dit terrein in relatie tot kinderen.

   

Inburgering nieuwkomers

Artikel 4 Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het gebied van inburgering nieuwkomers. Inburgering nieuwkomers wil zeggen het bieden van trajecten met de volgende definities:

Professioneel, gericht op het verwerven van een reguliere of gesubsidieerde arbeid en de competenties die benodigd zijn om de betreffende arbeid te verrichten;

Educatief, gericht op het volgen van een (beroeps)opleiding en het verwerven van de daarvoor benodigde competenties. Ook het aanbieden van een taal- of alfabetiseringstraject valt hieronder;

Sociaal, gericht op het ondersteunen van kinderen bij hun schoolloopbaan (opvoedingsondersteuning) of gericht op maatschappelijke participatie en het verwerven van de daarvoor benodigde competenties (sociale activering).

 

Onder nieuwkomer wordt verstaan: een Nederlander of persoon van 16 jaar en ouder (voor zover niet leerplichtig) in het bezit van een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde tijd die in het buitenland is geboren en die zich voor het eerst en permanent wil vestigen in Nederland. (ingevolge Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) artikel 1)

 

De inhoud van de genoemde trajecten wordt inclusief ureninzet nader bepaald door de Ge-meente Oldebroek.

Artikel 5 Voorwaarden

5.1.1. Instellingen die in het kader van de inburgering nieuwkomers de volgende taken uitvoeren kunnen in aanmerking komen voor een budgetsubsidie:

 • Opvang en begeleiding vluchtelingen bij vestiging in onze gemeente;

 • Vluchtelingen helpen bij inrichten van de woning, aanvragen uitkering etc.;

 • Vluchtelingen begeleiden in de juridische procedure met betrekking tot asielaanvraag;

 • Vluchtelingen maatschappelijk begeleiden bij inburgering in onze samenleving;

 • Geven van voorlichting en bevorderen acceptatie bij autochtone bevolking;

 • Intake en onderzoek en advisering over inburgeringtraject in het kader van de WIN;

 • Geven van individuele trajectbegeleiding in het kader van de WIN.

  5.2. Het aantal trajecten en het aantal nieuwkomers per jaar is in relatie tot de taken genoemd onder 5.1. bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Ontwikkelingsactiviteiten

Artikel 6. Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van ontwikkelingsactiviteiten. De organisatie dient rechtspersoonlijkheid te bezitten.

Artikel 7. Voorwaarden

7.1. Instellingen die door middel van activiteiten inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit het budget voor ontwikkelingsactiviteiten. Hiertoe zijn de volgende bestedingscriteria van toepassing:

 • a.

  Versterking van gemeenschapszin en vrijwilligerswerk in vereniging/instelling en/of daar buiten;

 • b.

  Een uitwerking die uitstijgt boven het (reguliere) werkveld van de vereniging of instel-ling;

 • c.

  Passen in het specifieke welzijnsbeleid dat de gemeente voert, waardoor voor gemeente belangrijke doelgroepen worden bereikt;

 • d.

  Geen structurele gevolgen hebben voor de gemeentebegroting.

  7.2. Naast de criteria genoemd onder 7.1. kan een instelling in aanmerking komen voor subsidie uit het budget voor ontwikkelingsactiviteiten indien de instelling financieel in de problemen is gekomen. De instelling moet dan voldoen aan de volgende criteria:

  de instelling of vereniging is naar het oordeel van het college noodzakelijk voor het bevorderen van het welzijn van een aanmerkelijk deel van de gemeente Oldebroek;

  de betrokkenen bij de instelling of leden van de vereniging leveren naar het oordeel van het college een aanmerkelijke extra financiële bijdrage om de bezuinigingen te compenseren;

  de instelling of vereniging is naar het oordeel van het college niet in staat om te bezuinigen op de uitgaven;

  de eenmalige subsidie zorgt voor het voortbestaan van de instelling op de lange termijn;

  de maximale bijdrage is € 1.000,00.

Speelvoorzieningen

Artikel 8. Doelgroep en voorwaarden

8.1. Instellingen die de zorg dragen voor de instandhouding van speeltuinen kunnen in aanmerking komen voor de onderstaande structurele activiteiten subsidies:

 • a.

  Subsidie in onderhoud speeltoestellen en de wettelijk vereiste valbodems;

 • b.

  Subsidie in overig onderhoud speeltuin;

 • c.

  Subsidie in vervanging speeltoestellen en de wettelijke vereiste valbodems;.

  8.2. De onder 8.1.a. genoemde subsidie wordt als volgt vastgesteld:

  De subsidie bedraagt 60% van één-veertigste deel van de waarde van de speeltoestellen en de wettelijk vereiste valbodems (incl. BTW, doch exclusief de montage en plaatsingskosten) per 1 januari van het betreffende kalenderjaar

  8.3. De onder 8.1.b. genoemde subsidie wordt jaarlijks vastgesteld in het subsidieprogramma.

  8.4. De onder 4.1.c. genoemde subsidie wordt als volgt vastgesteld:

  De subsidie bedraagt 40% van de vervangingskosten inclusief BTW, doch exclusief de montage en plaatsingskosten tot de geïndexeerde vervangingswaarde van het minimaal 10 jaar oude speeltoestel. Het te vervangen speeltoestel en de wettelijk vereiste valbodem moet versleten en/of onveilig zijn. De subsidie wordt op aanvraag en na vaststelling ver-strekt. De aanvraag moet ingediend worden voordat de vervanging heeft plaatsgevonden.

Dorpsgerichtwerken

Artkel 9. Doelgroep en voorwaarden

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie indien zij activiteiten ontwikkelen ten behoeve van de lokale gemeenschap. De activiteiten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet dorpszaken betreffen (dus bijv. niet iets van één vereniging);

 • Het moet in overleg met een bewoners(groep) tot stand komen;

 • Het dorp / de wijk moet (bij voorkeur ook) zelf medewerking verlenen aan de activiteit;

 • Het moeten geen normale (onderhouds)zaken zijn die uit andere budgetten betaald horen te worden;

 • Het wordt niet besteed aan puur recreatieve activiteiten / festiviteiten tenzij deze gekoppeld zijn aan een doel c.q. inzet voor of betrokkenheid bij het dorp.

Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 10. Doelgroep en voorwaarden

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie indien zij activiteiten ontwikkelen ter verbetering van de leefomstandigheden van mensen in zogenaamde ontwikkelingslanden, die te kennen geven deze hulp op prijs te stellen. Deze activiteiten bestaan uit:

 • het geven van voorlichting over de problemen in de ontwikkelingslanden in het algemeen;

 • het adopteren van een gebied/project door de instelling, na overleg met een professionele organisatie voor hulpverlening;

 • het werven van fondsen en/of materialen ten behoeve van een project in het gekozen gebied.

 • 10.1. Ontwikkelingslanden

  Onder ontwikkelingslanden wordt verstaan: landen die op het moment van de subsidieaanvraag volgens de wereldbank met betrekking tot economisch inkomen zijn geclassificeerd als: `Low Income´ of ´Lower Middle Income´ of als Heavenly Indepted poor countries, zoals vermeld op

  "http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS".

 • 10.2. Subsidievoorwaarden

  Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

 • 1.

  De instelling geeft voorlichting over de activiteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking waarover subsidie wordt aangevraagd op ten minste twee van de volgende manieren en geeft aan op welke wijze en wanneer dit wordt gedaan:

  • a

   aan ten minste één schoolklas in het primair of voortgezet onderwijs binnen de gemeente Oldebroek geeft iemand namens de instelling voorlichting over de activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking

  • b

   de instelling organiseert een educatieve en voorlichtende activiteit aan een groep mensen binnen de gemeente Oldebroek

  • c

   de instelling draagt zorg voor publicatie van ten minste één persbericht in het huis aan huisblad en/of kabelkrant en draagt zorg voor vermelding in lokale pers van de hierboven genoemde voorlichtende of educatieve activiteit.

 • 2.

  De instelling geeft bij de subsidieaanvraag aan welke andere middelen zij via sponsoring of andere inkomsten binnenhaalt ter realisering van de activiteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

 • 10.3. Hoogte subsidie

  De hoogte van de te verstrekken subsidie door de gemeente zal mede worden bepaald op basis van verdubbeling van de in Art. 10.2 lid 2. bedoelde inkomsten, voor wat betreft het deel van die inkomsten dat in de gemeente Oldebroek is verworven.

  Vrijwilligerswerkbeleid

Artikel 11. Doelgroep en voorwaarden

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie indien zij activiteiten ontwikkelen op het gebied van vrijwilligerswerk(beleid).

Deze activiteiten bestaan uit:

 • het informeren, advisering en begeleiden van (potentiële) vrijwilligers;

 • deskundigheidsbevordering van vrijwilligersorganisaties, aanvullend op het aanbod van landelijke koepels;

 • bemiddeling bij het invullen van vrijwilligersvacatures;

 • toeleiding van mensen zonder werk naar vrijwilligerswerk, begeleiding op maat;

 • promotieactiviteiten met betrekking tot vrijwilligerswerk;

 • waarderingsactiviteiten die vrijwilligersorganisaties positief in beeld brengen.

Algemene aanvullende voorwaarden

Artikel 12  

De subsidie voor het beleidsterrein opbouwwerk wordt bij voorkeur verstrekt aan zo min mogelijk instellingen om versnippering te voorkomen en opgebouwde kennis en ervaring ten behoeve van de doelgroep te behouden. Instellingen die desondanks in aanmerking willen komen voor subsidiering moeten aantonen dat het aanbod van hen op enige wijze een meerwaarde heeft boven het bestaande aanbod van de laatstelijk gesubsidieerde instelling. (financieel en/of inhoudelijk)

Subsidieplafond en subsidielijst

Artikel 13. Subsidieplafond en subsidielijst

Voor het beleidsterrein opbouwwerk wordt in het Subsidieprogramma een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

De instellingen die in aanmerking komen voor subsidie worden opgenomen in de subsidielijst.

Subsidies lager dan € 500,00 komen niet tot uitbetaling.

Subsidietoekenningen hoger dan € 1.000,00 vinden niet in de vorm van een waarderingssubsidie plaats.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 4 juli 2006

 

,voorzitter,

 

,griffier.

 

subsidielijst beleidsregel opbouwwerk

Instellingen

Milieu- en Natuurvereniging Groentje

St.Buurthuis Grinthuus ‘t Loo

Vluchtelingenwerk Noordwest-Veluwe

Ontwikkelingsactiviteiten

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oldebroek

Stichting Algemeen Jeugd en Jongerenwerk

Stichting Kinderboerderij Wezep/Hattemerbroek

Speeltuinvereniging Op de Wip Oldebroek

Speeltuinvereniging De Vogelenzang Hattemerbroek

Speeltuinvereniging De Speelbus 't Loo

Stichting Speeltuinvereniging De Haerkamp Oosterwolde

Vereniging Dorpsbelangen Hattemerbroek

St. Dorpsbelangen Oosterwolde

Belangen Gemeenschap Noordeinde