Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Beleidsnotitie ondersteunende horeca

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie ondersteunende horeca
CiteertitelBeleidsnotitie ondersteunende horeca
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-2009nieuwe regeling

14-07-2009

Huis aan Huis, 25-08-2009

Extern werkend, nr. 48632

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie ondersteunende horeca

 

 

Beleidsnotitie ondersteunende horeca

 

Gemeente Oldebroek

 

Inhoudsopgave

 

1. Inleiding

2. Wat is ondersteunende horeca?

3. Nieuwe beleidslijn ondersteunende horeca

4. Uitvoering

5. Handhaving

6. Inspraak op de totstandkoming van deze notitie

 

1. Inleiding

 

Op percelen waar geen (planologische) hoofdbestemming horeca ligt, maar een maatschappelijke, recreatieve, agrarische, sport- of detailhandelbestemming, worden - veelal als ondersteunende activiteit - de bezoekers (kleine) eetwaren en dranken voor directe consumptie ter plaatse aangeboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een zaak met een detailhandelsbestemming of de bestemming bijzondere doeleinden, waar een beperkt deel van het oppervlak gebruikt wordt voor het plaatsen van tafels en stoeltjes. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een bakkerij met een koffiecorner of om een museum met een mogelijkheid om iets te nuttigen.

De op deze percelen aanwezige instellingen mogen echter niet als een commercieel economisch opererend horecabedrijf worden geëxploiteerd. Vooral de laatste jaren is er steeds meer behoefte aan dergelijke ondersteunende horeca. Sommige horecaondernemers ervaren dit als een concurrerende ontwikkeling en doen een beroep op de gemeente om hiertegen op te treden. Andere ondernemers missen een duidelijk beleid van de gemeente rond ondersteunende horeca.

 

De gemeente Oldebroek kent momenteel geen beleidskader waarmee ondersteunende horeca kan worden gereguleerd. Dit gemis leidt tot onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden, tevens leidt dit tot handhavingsactiviteiten. De opgave is nu om een visie te ontwikkelen op ondersteunende horeca. Het gaat hierbij voor de gemeente Oldebroek vooral om ondersteunende horeca bij de functies maatschappelijk, cultuur en ontspanning, recreatie, gemengd, sport en detailhandel. Ondersteunende horeca (rustpunten en bed en breakfast) bij de functie agrarisch valt buiten de reikwijdte van deze notitie en hiervoor is of wordt apart beleid vastgesteld.

 

Het doel van deze nota is aan te geven onder welke voorwaarden ondersteunende horeca toelaatbaar is. Dit willen we bereiken door:

1. Te komen tot een goede definiëring van ondersteunende horeca.

2. Het reguleren van ondersteunende horeca. Er zullen criteria worden weergegeven waaraan moet worden voldaan om als ondersteunende horeca aangemerkt te worden.

 

2. Wat is ondersteunende horeca?

 

Het gaat hier om een lastig onderwerp. Dat komt door de regelgeving, maar zeker ook door de verschillende belangen die in het geding zijn en het brede veld waarbinnen de problematiek speelt. Het begrip ondersteunende horeca is primair een bestemmingsplanbegrip. Naast de directe horecabestemmingen is er namelijk een groot aantal bestemmingen waarbij het algemeen aanvaard wordt dat ook een ondersteunende horecafunctie aanwezig is. Het gaat dan om bestemmingen als sport, recreatie, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, etc.

 

Er is sprake van ondersteunende horeca wanneer men in een inrichting die geen (planologische) hoofdbestemming horeca heeft (kleine) eetwaren en/of dranken kan consumeren en men daarvoor moet betalen.

 

Er zijn voortdurend nieuwe trends en ontwikkelingen, waarbij onder andere ondersteunende horeca wordt gezien als een aanvulling op de horecavestigingen en positief kan bijdragen aan de inkomsten van sportkantines, sociaal-culturele instellingen en winkels. Met name in dorpskernen zal hierdoor de leefbaarheid bevorderd worden.

Het is echter geen positieve ontwikkeling als hierin een wildgroei ontstaat of wanneer deze ondersteunende activiteiten in feite belangrijker worden dan de hoofdactiviteiten en/of er oneigenlijke concurrentie ontstaat voor de al gevestigde horeca.

 

3. Nieuwe beleidslijn ondersteunende horeca

 

De opkomst van ondersteunende horeca is een maatschappelijk geaccepteerde ontwikkeling. In navolging van andere gemeenten wordt geadviseerd om kaders te scheppen waarbinnen ondersteunende horeca kan worden geformaliseerd. Op basis van ruimtelijk relevante criteria moet worden afgebakend wat wel en niet wenselijk is.

Deze criteria zullen vervolgens hun plaats moeten krijgen in bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan bepaalt uiteindelijk waar ondersteunende horeca is toegestaan.

 

Bij de functies maatschappelijke en recreatieve doeleinden en sport geldt vaak dat ondersteunende horeca moeilijk los kan worden gekoppeld van de hoofdfunctie. Voor het goed functioneren van een dergelijke voorziening kan ondersteunende horeca maatschappelijk gewenst of zelfs een noodzaak zijn. Daar staat tegenover dat voorkomen moet worden dat het toestaan van ondersteunende horeca leidt tot ongewenste concurrentie met bestaande commerciële horecavoorzieningen.

 

Om te komen tot een goede afbakening van ondersteunende horeca zullen allereerst de volgende definitie en een aantal duidelijke en praktisch toepasbare criteria worden gehanteerd:

 

Definitie:

§ Van ondersteunende horeca is sprake wanneer men in een inrichting die geen (planologische) hoofdbestemming horeca heeft (kleine) eetwaren en/of (alcoholische) dranken kan consumeren en men daarvoor moet betalen.

 

Algemene criteria:

1. De horeca-activiteit mag uitsluitend in samenhang met en ondersteunend aan de hoofdactiviteit plaatsvinden.

2. De openingstijden van de horeca-activiteiten zijn gelijk aan de openingstijden van de hoofdactiviteit.

3. De toegang tot de horeca-activiteit is dezelfde toegang van de hoofdactiviteit; er is dus geen aparte ingang voor het horecagedeelte.

4. Er is in het pand (vrij toegankelijke) sanitaire ruimte aanwezig.

5. Voor de horeca-activiteit mag geen reclame worden gemaakt (bijvoorbeeld via uithangborden, menukaarten voor het raam, 'sandwichborden' op straat, in de media en dergelijke).

6. De ondersteunende horecavoorziening dient tijdens openingsuren van de hoofdactiviteit openbaar toegankelijk te zijn, verhuur aan derden tijdens en buiten openingstijden voor al dan niet besloten feesten en partijen is niet toegestaan.

 

Als aan één of meerdere van bovenstaande criteria niet wordt voldaan, dan is geen sprake van ondersteunende horeca maar van zelfstandige horeca. Dit zou dan in het bestemmingsplan terug te vinden moeten zijn of door een bestemmingswijziging gefaciliteerd moeten worden.

 

De algemene regelgeving op het gebied van de Drank- en Horecawet, milieuwetgeving, brandveiligheidseisen en overige wet- en regelgeving zijn uiteraard evenals bij de reguliere horeca ook op ondersteunende horeca van toepassing.

Bovendien dient de omgeving van de inrichting te voldoen aan de verkeerstechnische criteria (zoals parkeergelegenheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, etc.).

 

4. Uitvoering

 

Uitvoering van het in deze nota geformuleerde beleid zal als volgt plaatsvinden:

§ Bij nieuw op te stellen bestemmingsplannen worden de uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals in deze beleidsnota zijn omschreven, meegenomen.

§ Voor aanvragen in het kader van vrijstelling op het vigerend bestemmingsplan wordt bij beoordeling van de aanvraag rekening gehouden met de in deze beleidsnota opgenomen uitgangspunten en randvoorwaarden.

 

Met bovenstaande aanpak wordt het beleid stapsgewijs juridisch ingebed. Voor gebieden waar het beleid (nog) niet in het bestemmingsplan is opgenomen worden aanvragen getoetst aan deze beleidsnota, waarmee een gelijke behandeling van vergelijkbare situaties wordt gewaarborgd.

 

5. Handhaving

 

De uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals in deze beleidsnota omschreven, zullen worden opgenomen in de bestemmingsplannen. Voor wat betreft het onderwerp handhaving wordt daarom verwezen naar de handhavingsparagrafen in de bestemmingsplannen.

 

6. Inspraak op de totstandkoming van deze notitie

 

In mei/juni 2008 is de conceptnotitie toegezonden aan alle dorpshuizen, kerkelijke instellingen en het boerderijmuseum. Deze partijen zijn vervolgens uitgenodigd om de notitie tijdens twee bijeenkomsten te bespreken. In totaal zijn 17 personen bij deze bijeenkomsten aanwezig geweest (van 9 verschillende instellingen). De opmerkingen die zijn gemaakt tijdens deze bijeenkomsten hebben geen aanleiding gegeven de beleidsnotitie inhoudelijk aan te passen.

 

In oktober 2008 is de conceptnotitie tijdens het reguliere overleg met KHN afdeling Noord Veluwe besproken en is de conceptnotitie toegezonden aan alle sportverenigingen.

Naar aanleiding hiervan zijn vijf schriftelijke reacties binnengekomen. Deze waren afkomstig van: Voetbalvereniging V.S.C.O. '61 te Oosterwolde, Schietvereniging Wezep, Stichting Circuit Olde-broek, Skeelerclub Oldebroek en Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Noord Veluwe. Deze reacties hebben aanleiding gegeven de notitie op enkele onderdelen aan te passen.

 

In haar collegevergadering van 24 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de aangepaste conceptbeleidsnotitie 'Ondersteunende horeca'. Deze heeft op grond van de Inspraakverordening en de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 4 maart 2009 tot en met 15 april 2009 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

 

Tijdens de inspraaktermijn is 1 mondelinge zienswijze ingediend. Hieronder wordt deze zienswij-ze samengevat en voorzien van een reactie van de gemeente.

 

Inspraakreactie mevrouw A. Kruithof, Winterdijk 6A Oosterwolde:

§ Op het agrarische perceel Winterdijk 6A worden diverse activiteiten uitgeoefend naast het agrarische onderdeel, namelijk theetuin, toeristisch rustpunt, Bed & Breakfast en nevenactiviteiten (workshops, rondleidingen, vergaderingen enz.)

Ten aanzien van de eerste drie activiteiten (theetuin, toeristisch rustpunt en Bed & Breakfast) zijn de uitgangspunten en regels wel duidelijk, maar ten aanzien van de nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven zijn nog onduidelijkheden.

§ Na afloop van gehouden workshops of vergaderingen zou het wenselijk zijn om de groepen een glas wijn of bier aan te kunnen bieden en niet alleen koffie, thee of fris.

§ Het niet mogen schenken van alcohol (bier of wijn) jaagt toeristen weg en komt niet gastvrij over. Gevraagd wordt of er geen mogelijkheden zijn om onderscheid te maken door bijvoorbeeld alleen het schenken van bier of wijn toe te staan.

§ In Oosterwolde is verder geen (horeca)gelegenheid waar mensen terecht kunnen.

 

Reactie gemeente:

Het betreffende perceel heeft een agrarische bestemming. In de beleidsnotitie is aangegeven dat ondersteunende horeca niet wordt toegepast bij de functie agrarisch, omdat hiervoor apart beleid is of wordt vastgesteld.

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2007 zijn mogelijkheden opgenomen om bij agrarische bedrijven nevenactiviteiten uit te voeren.

 

Inspraakreactie ongegrond verklaren.