Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag WWB 2012
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag WWB 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening Individuele inkomenstoeslag Stede Broec 2015 komt in de plaats

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, Wet werk en biojstand, artt. 8,1 aanhef onder c, 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201201-04-201201-01-2015Ingetrokken

05-04-2012

De Middenstander 18-04-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd op 20 maart 2012;

 

gezien het advies van 13 maart 2012 van de Commissie Burger en Bestuur;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 aanhef onder c en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

 

overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2012:

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de WWB.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec.

  • c.

   referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

  • d.

   peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat.

  • e.

   inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet, voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien.

  • f.

   rechthebbende: een alleenstaande, alleenstaande ouder of gezinslid met recht op langdurigheidstoeslag.

  • g.

   niet-rechthebbende: een alleenstaande, alleenstaande ouder of gezinslid die op grond van de artikelen 11 of 13 lid 1 van de wet is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag.

    

   Artikel 2 Langdurig laag inkomen

   Aan de voorwaarde van het hebben van een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36 lid 1 van de wet is voldaan als het inkomen gedurende de referteperiode niet uitkomt boven 105 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

    

   Artikel 3 Hoogte langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt 40% van de geldende bijstandsnorm en wordt naar boven afgerond op hele euro’s.

 • 2.

  Indien sprake is van één of meer niet-rechthebbende gezinsleden en

 • a.

  nog slechts één gezinslid recht heeft op langdurigheidstoeslag, dan komt dit gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • b.

  twee of meer gezinsleden overblijven die als gezin recht hebben op langdurigheidstoeslag, dan wordt voor de toepassing van het eerste lid uitsluitend rekening gehouden met deze rechthebbende gezinsleden.

 • 3.

  Voor de toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

   

  Artikel 4 Beleidsregels

  Het college stelt nadere beleidsregels vast met betrekking tot de invulling van het begrip ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’ zoals bedoeld in artikel 36 lid 1 van de wet.

   

  Artikel 5 Hardheidsclausule

  In gevallen waarin deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het college.

   

  Artikel 6 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2012.

   

  Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 april 2012.

 • 2.

  De Verordening Langdurigheidstoeslag, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 september 2009 wordt gelijktijdig ingetrokken.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

  van de gemeente Stede Broec, gehouden op 5 april 2012

  De raadsgriffier, De voorzitter,