Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder nachtregister
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 438 van het Wetboek van Strafrech​t

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2012Onbekend

26-06-2012

Houtens Nieuws

12.0318

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 438 WETBOEK VAN STRAFRECHT

De burgemeester van Houten:

 

Overwegende:

Dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij aankomst van die persoon zijn naam, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen houden van de aard van het overlegde document, en, bij het vertrek, de dag van zijn vertrek;

 

Dat hij die zijn beroep maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op aanvraag het register dient te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

 

Dat ten behoeve van het toezicht op nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie degene die het nachtverblijf verschaft het register dient te tonen;

 

Dat de burgemeester tot op heden ter zake de controle op het nachtregister nog geen ambtenaren heeft aangewezen;

 

Dat het noodzakelijk is om ter zake het toezicht op het nachtregister alsnog ambtenaren aan te wijzen;

 

Gelet op:

Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

 

Besluit:

  • 1.

    Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de opsporingsambtenaren van de politie regio Utrecht, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering.

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit de dag na publicatie in het Houtens Nieuws in werking treedt.

 

 

Aldus vastgesteld op 26 juni 2012

 

De burgemeester

 

 

 

 

C.H.J. Lamers