Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

1e wijziging tarieventabel 2011 leges, behorende bij de verordening op de heffing van de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e wijziging tarieventabel 2011 leges, behorende bij de verordening op de heffing van de invordering van leges 2011
Citeertitel1e wijziging op de tarieventabel 2011 leges
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit 'Regeling implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Burgemeester en College van burgemeester en wethouders'. 

Tarieven gelden met ingang van 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en de invoering van leges 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201201-01-2012nieuwe regeling

26-06-2012

Blik op Barendrecht, 28-06-2012

344248

Tekst van de regeling

Intitulé

1e WIJZIGING TARIEVENTABEL 2011 LEGES, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2011.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het wijzigen van bestaande tarieven, zoals vastgelegd in de verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 art. 10;

gelezen het advies van de afdeling Interne Dienstverlening van 6 december 2010

besluit:

vast te stellen de 1e WIJZIGING TARIEVENTABEL 2011 LEGES, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2011.

 

 • ·

  Gewijzigde tarieven van de in de bijlage genoemde artikelen;

 • ·

  tarieven met ingang van 1 januari 2010 of, zo dit later is, 8e dag na publicatie.

   

  Indeling tarieventabel

   

  Titel 1 Algemene dienstverlening

  Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

  Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

  Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

  Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

  Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

  Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

  Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

  Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

  Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

  Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

  Hoofdstuk 12 Leegstandwet

  Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

  Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

  Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

  Hoofdstuk 16 Kansspelen

  Hoofdstuk 17 Kinderopvang

  Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

  Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

  Hoofdstuk 20 Diversen

   

  Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

  Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

  Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 4 Vermindering

  Hoofdstuk 5 Teruggaaf

  Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

  Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

  Hoofdstuk 9 Sloopmelding

  Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

   

  Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

  Hoofdstuk 1 Horeca

  Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

  Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

  Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

  Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

  Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

  Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

   

  Titel 1 Algemene dienstverlening

  Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.1.1

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

   

  1.1.1.1

  Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur:

  -In het gemeentehuis (uitgezonderd maandag om 09.00 en 09.30 uur)

  -In de Watertoren

  -Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

  330,20

  440,30

  565,30

  1.1.1.2

  Maandag t/m vrijdag tussen 17.30uur en 23.00 uur:

  -In het gemeentehuis: niet mogelijk

  -In de Watertoren: niet mogelijk

  -Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

  625,30

  1.1.1.3

  Zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur:

  -In het gemeentehuis: niet mogelijk

  -In de Watertoren

  -Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

  625,30

  625,30

  1.1.1.4

  Zaterdag tussen 17.30uur en 23.00 uur:

  -In het gemeentehuis: niet mogelijk

  -In de Watertoren: niet mogelijk

  -Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

  625,30

  1.1.1.5

  indien meerdere huwelijken of partnerschapregistraties gelijktijdig worden voltrokken/geregistreerd, bedragen de leges per huwelijk of registratie 80% van de leges welke zijn verschuldigd voor het voltrekken van één huwelijk of registratie

   

  1.1.16

  voor het wijzigen van een definitief vastgelegde en schriftelijk bevestigde trouwlocatie en/of tijd

  * 50.00

  1.1.2

  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

   

  1.1.2.1

  indien daarbij geengebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

  * 52,10

  1.1.2.2

  indien er wel gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte geldt het tarief onder 1.1.1

   

  1.1.3

  Het tarief gemeld in artikel 1.1.1 voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboekwordt verhoogd met

  134,85

  1.1.5

  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

   

  1.1.5.1

  een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

  29,05

  1.1.5.2

  een duplicaat trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

  47,15

  1.1.6

  Voor het op verzoek van partijen optreden als getuige door een gemeenteambtenaar bij een huwelijk of partnerschapsregistratie

  30,15

  1.1.8

  Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand en het archief persoonsgegevens, eventueel gevolgd door het geven van een inlichting uit deze registers of archief, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

  12,75

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.1.9

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

   

  1.1.9.1

  De in artikel 1, eerste lid, van het Legesbesluit akten burgerlijke stand genoemde tarieven, bedragen:

  -voor de in artikel 2 eerste lid van de Wet rechten burgerlijke stand, onder a, b en d genoemde stukken

  -voor de onder c genoemde stukken

  * 11,50

  * 20,70

  1.1.10

  Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor uitstel van lijkbezorging buiten de wettelijke termijn

  10,55

  Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.2.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.2.1.1

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

  * 52,12

  1.2.1.2

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1(zakenpaspoort)

  * 58,23

  1.2.1.3

  tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

  * 52,12

  1.2.1.4

  tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

  * 9,22

  1.2.1.5

  tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2en 1.2.1.3

  * 21,52

  1.2.1.7

  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

  * 9,22

  1.2.1.8

  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

  * 43,89

  1.2.2

  De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

  * 45,00

  1.2.3

  Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend.

   

  1.2.4

  Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

  * 21,40

  1.2.5

  Indien bij de aanvraag tot verstrekking van een reisdocument het vorige document niet kan worden overgelegd worden extra leges geheven.

  17,50

  1.2.6

  Uitgezonderd van de heffing van de in 1.2.5 vermelde extra leges is het niet kunnen inleveren van het vorige document wegens:

  ·vermissing van het vorige document door diefstal, brand of inbraak, waarbij het document was opgeslagen in een afgesloten woon- of werkruimte;

  ·vermissing van het vorige document ten gevolge van een overval;

  ·vernietiging van het vorige document door de houder wegens veroudering, waarbij de bewaartermijn van het document van 11 jaren na datum van verstrekking van dat document is verstreken.

   

  1.2.7

  Voor het verstrekken van een Europees Medisch paspoort

  * 2,50

  Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.3.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

  41,75

  1.3.2

  Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

  * 33,50

  1.3.3

  Indien bij de aanvraag tot verstrekking van een rijbewijs het vorige rijbewijs niet kan worden overgelegd worden extra leges geheven

  17,50

  1-3.4

  Uitgezonderd van de heffing van de in 12.3 vermelde extra leges is het niet kunnen inleveren van het vorige rijbewijs wegens:

  ·vermissing van het vorige rijbewijs door diefstal, brand of inbraak, waarbij het rijbewijs was opgeslagen in een afgesloten woon- of werkruimte;

  ·vermissing van het vorige rijbewijs ten gevolge van een overval;

  ·vernietiging van het vorige rijbewijs door de houder wegens veroudering, waarbij de bewaartermijn van het document van 13 jaren na datum van verstrekking van dat rijbewijs is verstreken.

   

  1.3.5

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Rijbewijzenregister

  15,40

  Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.4.1

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.7 en 1.4.8, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd, met uitzondering van het verstrekken van de volledige persoonslijst met A-nummer

   

  1.4.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.4.2.1

  tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

  7,20

  1.4.2.1.1

  per persoonslijst met A-nummer

  7,20

  1.4.2.2

  tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

   

  1.4.2.2.1

  voor 50 verstrekkingen

  294,00

  1.4.2.2.2

  voor 100 verstrekkingen

  522,30

  1.4.2.2.3

  voor 500 verstrekkingen

  1.948,70

  1.4.2.2.4

  voor 1.000 verstrekkingen en meer

  3.234,30

  1.4.2.2.5

  tot het verstrekken van een selectie uit de gemeentelijke basisadministratie

  28,40

  1.4.7

  Het tarief bedraagt voor het afgeven van een gewaarmerkt afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie

  7,20

  1.4.8

  Het tarief voor het leveren van een selectie als bedoeld in art. 4.e en art. 6.5 van het besluit GBA en art. 37a.1 van de regeling GBA

  * 22,70

  1.4.9

  In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het schriftelijk verstrekken van gegevens, als bedoeld in art. 4.f. en 6.7 van het besluit GBA en art. 37a.2 van de regeling GBA

  * 2,27

  Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.5

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

  7,20

  Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.6.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

   

  1.6.1.1

  bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

   

  1.6.1.1.1

  ten hoogste 49 pagina’s

  7,20

  1.6.1.1.2

  50 tot en met 100 pagina’s

  12,80

  1.6.1.1.3

  meer dan 100 pagina’s

  19,00

  1.6.1.2

  bij verstrekking anders dan op papier

  12,80

  1.6.1.3

  dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

  12,80

  1.6.2

  Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

   

  Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.7.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   

  1.7.1.1

  een afschrift van de gemeentebegroting

  31,45

  1.7.1.2

  een afschrift van de gemeenterekening

  31,45

  1.7.1.3

  een afschrift van een bestuursrapportage

  13,00

  1.7.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.7.2.1

  tot het verstrekken van een afschrift van de raadsstukken, per maand

  11,90

  1.7.2.2

  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op afschriften van de raadsstukken (excl. portokosten) voor commercieel gebruik

  92,35

  1.7.2.3

  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op afschriften van de raadsstukken (excl. portokosten) voor niet commercieel gebruik

  27,15

  1.7.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.7.3.1

  tot het verstrekken van een afschrift van de raadscommissiestukken, per maand, per commissie

  11,90

  1.7.3.2

  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de afschriften van de raadscommissiestukken, per commissie (excl. portokosten) voor commercieel gebruik

  18,45

  1.7.3.3

  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de afschriften van de raadscommissiestukken, per commissie (excl. portokosten) voor niet commercieel gebruik

  9,20

  1.7.5

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   

  1.7.5.1

  een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

  18,05

  1.7.5.2

  een afschrift van de bouwverordening

  34,15

  1.7.5.3

  een afschrift van een andere dan de in 1.7.5.1 en 1.7.5.2 genoemde verordeningen

  9,55

  1.7.5.4

  afschriften van aanvullingen op de in 1.7.5.1, 1.7.5.2 en 1.7.5.3 genoemde verordeningen per bladzijde

  1,65

  Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.8.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.8.1.1

  uit de kadastrale massale output/AKR en LKI informatie inclusief A4-afschrift

  7,90

  Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.9

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.9.1

  tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

  * 30,05

  1.9.2

  tot het verkrijgen van een attestatie de vita

  7,20

  1.9.3

  tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

  7,20

  1.9.4

  tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

  7,20

  1.9.5

  het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland in het persoonlijk belang van de aanvrager

  7,20

  1.9.6

  voor het waarmerken van afschriften van officiële stukken

  7,20

  1.9.7

  voor een verklaring van gegoedheid, van inwoning, van oorsprong en alle andere verklaringen voor zover niet in deze verordening genoemd, welke in het bijzonder belang van betrokken persoon wordt opgemaakt

  7,20

  1.9.8

  Het tarief voor een optie voor de Nederlandse nationaliteit of een aanvraag tot naturalisatie m.i.v. 1 juni 2003 bedraagt

   

  1.9.8.1

  Enkelvoudige optie

  * 168,00

  1.9.8.2

  Gemeenschappelijke optie

  * 286,00

  1.9.8.3

  Meeopterende minderjarige kinderen, per kind

  * 20,00

  1.9.8.4

  Enkelvoudig verzoek naturalisatie verlaagd tarief

  * 587,00

  1.9.8.5

  Gemeenschappelijk verzoek naturalisatie verlaagd tarief

  * 806,00

  1.9.8.6

  Enkelvoudig verzoek naturalisatie standaard tarief

  * 789,00

  1.9.8.7

  Gemeenschappelijk verzoek naturalisatie standaard tarief

  * 1.008,00

  1.9.8.8

  Meenaturaliserende minderjarige kinderen, per kind

  * 116,00

  Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.10.1

  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

  12,75

  1.10.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

   

  1.10.2.1

  een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina, vanaf minimaal 11 pagina’s

  0,25

  1.10.2.2

  een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

  6,55

  Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.11

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

   

  1.11.1

  Een urgentieverklaring conform artikel 3.5 (urgentie en herhuisvesting) van de Huisvestingsrichtlijn van de Stadsregio Rotterdam 2002

  * 45,00

  1.11.2

  Indien op de in artikel 1.11.1 genoemde aanvraag positief wordt beschikt, wordt het legesbedrag aan de woningzoekende terugbetaald.

   

  1.11.3

  Een urgentieverklaring op grond van medische problemen.

  Dit bedrag dient te worden voldaan naast het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag. Indien op de aanvraag positief wordt beschikt, wordt het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag terugbetaald.

  * 35,00

  Hoofdstuk 12 Leegstandwet

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.12

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de regeling vergunningen voor tijdelijke verhuur:

   

  1.12.1

  tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

  120,00

  1.12.2

  tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

  60,00

  Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.13

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.13.1

  tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

  74,85

  Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

  zie aparte tarieventabel marktgeld

  Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.15

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.15.1

  voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

  7,35

  1.15.2

  tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

  7,35

  Hoofdstuk 16 Kansspelen

  nummer

  Omschrijving

  Bedrag in €

  1.16.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

   

  1.16.1.1

  voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

  * 56,50

  1.16.1.2.

  voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

  * 79,00

  1.16.1.3

  voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar

  * 226,50

  1.16.1.4

  voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar.

  * 317,00

  1.16.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

  7,35

  Hoofdstuk 17 Kinderopvang

  Niet van toepassing

  Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

  nummer

  Omschrijving

  Bedrag in €

  1.18.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

   

  1.18.1.1

  voor een leiding tot 500 meter

  128,10

  1.18.1.2

  voor een leiding tot 1.000 meter

  257,30

  1.18.1.3

  voor een leiding > 1.000 meter per 100 meter

  29,95

  1.18.2

  Het in 1.18.1.1 genoemde bedrag wordt:

   

  1.18.2.1

  indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met (per uur)

  60,50

  1.18.2.2

  indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

   

  1.18.3

  Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

  1.18.4

  Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

   

  Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.19

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.19.1

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

  89,45

  1.19.2

  tot het verkrijgen van een ontheffing volgens artikel 148 Wegenverkeerswet (WVW) 1994

  89,45

  1.19.3

  tot het verkrijgen van een ontheffing volgens artikel 149 Wegenverkeerswet (WVW) 1994

  89,45

  1.19.4

  tot het verkrijgen van een ontheffing van de route voor gevaarlijke stoffen over één kalenderjaar

  239,60

  1.19.4.1

  tot het verkrijgen van een ééndaagse ontheffing van de route voor gevaarlijke stoffen

  59,90

  1.19.5

  tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

  26,30

  1.19.6

  voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede artikel 3 van de beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Barendrecht

  157,60

  1.19.6.1

  voor het aanbrengen van een wijziging aan een bestaande gehandicaptenparkeerplaats

  52,55

  Hoofdstuk 20 Diversen

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  1.20.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   

  1.20.2.1

  gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

  0,25

  1.20.2.2

  afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

   

  1.20.2.2.1

  per pagina op papier van A4-formaat vanaf minimaal 11 stuks

  0,25

  1.20.2.3

  kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

  6,50

  1.20.2.3.1

  bij fotokopieën en kaarten ten behoeve van bestemmingsplannen gelden de tarieven genoemd in de artikelen 1.20.2.2.1 en 1.20.2.3, met daarbij een maximum van

  50,05

  1.20.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.20.3.1

  tot het verkrijgen van een muziekvergunning als bedoeld in artikel 4.5, 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

   

  1.20.3.2

  geldig voor één dag

  9,95

  1.20.3.3

  geldig voor één kalendermaand

  23,10

  1.20.3.4

  geldig voor één kalenderkwartaal

  45,25

  1.20.3.5

  geldig voor één kalenderjaar

  90,60

  1.20.4

  tot het verkrijgen van een vergunning ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.30 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

   

  1.20.4.1

  geldig voor één dag

  9,95

  1.20.4.2

  geldig voor één kalendermaand

  23,10

  1.20.4.3

  geldig voor één kalenderkwartaal

  45,25

  1.20.4.4

  geldig voor één kalenderjaar

  90,60

  1.20.5

  tot het verkrijgen van ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur) die geluidsoverlast kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 4.5, 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

  361,65

  1.20.6

  Tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

  280,00

  1.20.7

  Tot het verkrijgen van een voor een terras, gelet op het bepaalde in artikel 2.10 lid 2 en 3 en artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke verordening

  80,00

  1.20.8

  Tot het (verlengen van) plaatsing op de wachtlijst voor de markt per kalenderjaar

  14,05

  1.20.9

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een inzamelvergunning voor afvalstoffen

  255,30

  1.20.10

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot bestrijding van ongedierte

  53,15

  1.20.11

  Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een hondenpenning in de zin van artikel 9, 3e lid, van de verordening hondenbelasting 2011

  10,90

  1.20.2.12

  een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

  7,35

  1.20.2.13

  stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

  0,25

  Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.1.1

  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

   

  2.1.1.1

  aanlegkosten:

   

   

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

   

  2.1.1.2

  bouwkosten:

   

   

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

   

  2.1.1.3

  sloopkosten:

   

   

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

   

  2.1.1.4

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

   

  2.1.2

  In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

   

  2.1.3

  In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

   

  Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  2.2.1

  om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

   

  2.2.1.1

  indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:

  0,00

  2.2.1.2

  indien de bouwkosten ≥ € 50.000 maar < € 100.000 bedragen:

  200,00

  2.2.1.3

  indien de bouwkosten ≥ € 100.000 maar < € 500.000 bedragen:

  300.00

  2.2.1.4

  indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen:

  0,1%

   

  van de bouwkosten, met een maximum van € 10.000.

   

  Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

  nummer

  Omschrijving

  Bedrag in €

  2.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

   

  2.3.1

  Bouwactiviteiten

   

  2.3.1.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

  2.3.1.1.1

  indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

  3,2%,

   

  van de bouwkosten, met een minimum van:

  60,00

  2.3.1.1.2

  indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen:

  2,23%

  van de bouwkosten, met een minimum van:

  800,00

   

   

   

   

  Verplicht advies agrarische commissie

   

  2.3.1.3

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

  484,45

   

   

   

   

  Achteraf ingediende aanvraag

   

  2.3.1.4

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

  120%

   

  van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met dien verstande dat de verhoging minimaal bedraagt:

  60,00

  2.3.2

  Aanlegactiviteiten

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  106,35

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.3.3

  Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

   

  2.3.3.1

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

  77,10

  2.3.3.2

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

  77,10

  2.3.3.3

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

  711,80

  2.3.3.4

  indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

  77,10

  2.3.3.5

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

  77,10

  2.3.3.6

  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

  77,10

  2.3.3.7

  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

  77,10

  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

   

  2.3.3.8

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

  77,10

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.3.4

  Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

  2.3.4.1

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

  123,20

  2.3.4.2

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

  123,20

  2.3.4.3

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

  711,80

  2.3.4.4

  indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

  123,20

  2.3.4.5

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

  123,20

  2.3.4.6

  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

  123,20

  2.3.4.7

  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

  123,20

  2.3.4.8

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

  123,20

  2.3.5

  In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  237,28

   

  Met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlakte van:

   

  2.3.5.1

  minder dan 100m2 met een bedrag van: € 154,20

  154,20

  2.3.5.2

  ≥ 100 en < 500m2 met een bedrag van: € 154,20 + € 1,61/m2 =

   

  2.3.5.3

  ≥ 500 en < 2.000m2 met een bedrag van: € 542,11 + € 0,56/m2 =

   

  2.3.5.4

  ≥ 2.000 en < 5.000m2 met een bedrag van: € 1.340,28 + € 0,15/m2 =

   

  2.3.5.5

  ≥ 5.000 en < 50.000m2 met een bedrag van: € 1.875,74 + € 0.04/m2 =

   

  2.3.5.6

  ≥ 50.000m2 met een bedrag van: € 2.945,77 + € 0.03/m2 =

   

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.3.6

  Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

   

  2.3.6.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Gemeente Barendrecht 2007 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

   

  2.3.6.1.1

  voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

  103,10

  2.3.6.1.2

  voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

  103,10

  2.3.6.2

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Gemeente Barendrecht 2007 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

  77,10

  2.3.7

  Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

   

  2.3.7.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

   

  2.3.7.1.1

  in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

  77,10

  2.3.7.1.2

  in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

  162,90

  2.3.8

  Aanleggen of veranderen weg

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  60,00

  2.3.9

  Uitweg/inrit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12. van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  7,35

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.3.10

  Kappen

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  7,35

  2.3.10A

  2.3.10A.1

  Handelsreclame

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

  60,00

  2.3.10A.2

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.10A.1 bedraagt het tarief, indien voor de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is

  55,00

  2.3.16

  Beoordeling bodemrapport

   

   

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

   

  2.3.16.1

  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

  61,05

  2.3.16.2

  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

  77,10

  Hoofdstuk 4 Vermindering

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.4.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

   

  2.4.2

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

   

  2.4.2.1

  bij 5 tot 10 activiteiten:

  n.v.t

   

  % van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

   

  2.4.2.2

  bij 10 tot 15 activiteiten:

  n.v.t

   

  % van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

   

  2.4.2.3

  Bij 15 of meer activiteiten:

  n.v.t

   

  % van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

   

  Hoofdstuk 5 Teruggaaf

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.5.1

  Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsve r gunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

   

  Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

  50%

   

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

  2.5.2

  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsve r gunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

   

  Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

  50%

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

  2.5.3

  Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsve r gunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

  2.5.3.1

  Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

  50%

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

  2.5.3.2

  Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

   

  2.5.4

  Minimumbedrag voor teruggaaf

   

   

  Een bedrag minder dan € 60,00 wordt niet teruggegeven.

   

  2.5.5

  Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen b e denkingen

   

   

  Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

   

  Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.6

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

  60,00

  Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.7.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

  711,80

  2.7.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

  711,80

  Hoofdstuk 8 Sloopmelding

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.8

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

  16,10

  Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  2.9

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

  60,00

  Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

  Hoofdstuk 1 Horeca

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  3.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

  120,00

  3.1.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

  120,00

  3.1.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

  24,80

  Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

  Niet van Toepassing

  Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

  Niet van Toepassing

  Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

  Niet van Toepassing

  Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

  Niet van Toepassing

  Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

  Niet van Toepassing

  Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

  nummer

  omschrijving

  Bedrag in €

  3.7

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

  7,35

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van de gemeente

Barendrecht van 14 december 2010

de burgemeester, de secretaris,

Drs. J. van Belzen G.J. Bravenboer