Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Epe

Verordening VROM starterslening gemeente Epe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Epe
Officiële naam regelingVerordening VROM starterslening gemeente Epe
CiteertitelVerordening VROM starterslening gemeente Epe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2012art. 6.1.b (€ 5.000 gewijzigd in € 10.000)

20-06-2012

Veluws Nieuws, 26-06-2012

2012-20089
03-03-200916-03-2011art. 4, 6

10-05-2007

Veluws Nieuws, 06-06-2007

2009-03897

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM starterslening gemeente Epe

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Raadsbesluit 2007 Agendanummer: 07-027

DE RAAD DER GEMEENTE EPE

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (Handelingen van de raad, bijlagenr 07-027)

op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet

BESLUIT

vast te stellen de volgende:

VERORDENING VROM STARTERSLENING gemeente Epe

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1
 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1. De gemeenteraad van Epe heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

 • 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Epe en SVn van toepassing.

 • 2. De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt € 47.200,-.

 • 4. De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5. Cumulatie van verschillende (starters)regelingen is niet mogelijk.

 • 6. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5
 • 1. Uit de Gemeenterekening VROM Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen toekenningsplafond, zoals dit blijkt uit de programmabegroting 2007-2010.

 • 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in de gemeente Epe woonachtige verblijfsgerechtigde personen, waarvan minimaal één persoon op het moment van de aanvraag maximaal 35 jaar is en die op het moment van de aanvraag ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene is, dan wel gedurende de voorafgaande 16 jaren ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest in het grondgebied van de gemeente Epe.

  • b.

   Voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen en huurwoningen in de gemeente Epe waarvan de kosten voor het kunnen verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 236.000,- (incl. k.k/v.o.n.). Kwaliteitsverbeteringen kunnen tot een bedrag van maximaal € 5.000,- in de starterslening meegefinancieerd worden.

 • 2. De hoofdsom van de VROM Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning.

 • 3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde bedrag aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9
 • 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag waarop het besluit tot vaststelling van de verordening in een huis-aan-huis blad is bekendgemaakt.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Startersregelinggemeente Epe".

Ondertekening

Epe, 10 mei 2007

De raad voornoemd,

de voorzitter, M. van Lente.

de griffier, V.Smit.