Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 1997 regelende het registreren van vee vallende onder de Vee registratie verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Sint Eustatius
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 1997 regelende het registreren van vee vallende onder de Vee registratie verordening
CiteertitelGeen
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid; volksgezondheid;

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18)tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Vee registratie verordening 1996, art. 2, vierde lid, 3, 4, derde lid, 8, tweede lid, 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

onbekend
23-12-199710-10-2010Nieuwe regeling

22-12-1997

A.B. 1997, no. 16

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 1997 regelende het registreren van vee vallende onder de Vee registratie verordening

HOOFDSTUK I Merken van vee

Artikel 1

Op grond van artikel 2 lid 4 van de verordening wijst het bestuurscollege de dienst LVV van het eilandgeied Sint Eustatius aan als de instantie belast met het merken van vee.

Artikel 2

Er zijn twee soorten oormerken:

 • 1.

  een plastic oormerk, groot 3-1/4 x 3 inch met een cijfer combinatie bestaande uit vijf posities oplopende van 00001 tot 99999 aan te brengen bij runderen en ezels.

 • 2.

  een plastic oormerk, groot 2 x 1-3/4 inch met een cijfer combinatie bestaande uit vijf posities oplopende van 00001 tot 99999 aan te brengen bij schapen varkens en geiten.

Artikel 3
 • 1. Er wordt een (1) merkteken per dier uitgegeven.

 • 2. Een merkteken is unieke cijfer kombinatie en wordt eenmalig uitgegeven.

 • 3. Op grond van artikel 2 lid 4 van de verordening wordt de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij van het eilandgebied Sint Eustatius aangewezen als degene die is belast met het merken van vee.

Artikel 4

Een merkteken wordt bevestigd aan het oor van een dier.

Artikel 5
 • 1. Voor de merktekens worden kosten in rekening gebracht waarvan de hoogte is vastgesteld op Naf. 2,00 per merkteken.

 • 2. De kosten van de merktekens dienen vooraf te worden betaald

HOOFDSTUK II Registratie

Artikel 6

Op grond van artikel 4 van de verordening wijst het bestuurscollege de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij van het eilandgebied Sint Eustatius aan als de instantie belast met het registreren van vee.

HOOFDSTUK III Ontheffingsvoorwaarden

Artikel 7

Op grond van artikel 8 van de verordening kan ontheffing worden verleend in geval van:

 • a.

  doorvoer van vee;

  Er is sprake van doorvoer indien vee wordt ingevoerd met het oogmerk op uitvoer met een maximum verblijf periode van 48 uur op Sint Eustatius in een daartoe door de overheid goedgekeurde afsluitbare kraal;

 • b.

  in quarantaine houden van vee.

Artikel 8

Een verzoek om ontheffing wordt om advies voorgelegd aan de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij van het eilandgebied Sint Eustatius.

Artikel 9

Voor het in behandeling nemen van het ontheffingsverzoek worden administratieve kosten in rekening gebracht waarvan de hoogte is vastgesteld op Naf. 50,-- per verzoek.

Artikel 10

Voor de ontheffingsvergunning worden leges geheven waarvan de hoogte van het bedrag is vastgesteld in de Retributieverordening Sint Eustatius.

HOOFDSTUK IV Toezichthoudende ambtenaren

Artikel 11

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij de "Vee Registratie Verordening" zijn belast de ambtenaren van de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij van het eilandgebied Sint Eustatius.

Artikel 12
 • 1. Bij de uitoefening van hun taak dragen de toezichthoudende ambtenaren een legitimatiebewijs bij zich.

 • 2. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthoudende ambtenaar en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid.

 • 3. De toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd elke plaats te betreden (met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner), voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

 • 4. Een ieder is verplicht aan toezichthoudende ambtenaren alle medewerking te verlenen die deze redelijker wijs kunnen verlangen ter uitoefening van hun bevoegdheden.

HOOFDSTUK V Slotartikelen

Artikel 13

Dit eilandbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag nadat zij is afgekondigd.