Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Algemene regels plaatsen uitstallingen en bouwobjecten Schouwen-Duiveland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene regels plaatsen uitstallingen en bouwobjecten Schouwen-Duiveland 2012
CiteertitelAlgemene regels plaatsen uitstallingen en bouwobjecten Schouwen-Duiveland 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201227-02-2018Algemene regels

15-11-2011

Wereldregio 9 december 2011

46A06 15 november 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene regels plaatsen uitstallingen en bouwobjecten Schouwen-Duiveland 2012

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

 

gelet op artikel 2:10, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

overwegende dat het in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving wenselijk is algemene regels te stellen ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg of een weggedeelte;

 

besluiten:

 

vast te stellen de “Algemene regels plaatsing uitstallingen en bouwobjecten op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2012”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

 • a.

  uitstalling: object op, aan of boven de weg, dat tot doel heeft om de aandacht te vestigen op de ter plaatse gevestigde onderneming en/of gericht is op het maken van handelsreclame danwel wordt geplaatst ter verfraaiing van een pand en dit object niet permanent met de grond of de gevel is verankerd, en geen sprake is van een standplaats of een onderdeel van een terras. Onder uitstalling wordt onder meer verstaan:

 • - voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel

 • - uitstallingsmaterialen

 • - speeltoestellen

 • - reclameborden

 • b.

  handelswaar: goederen en producten behorende tot het branchepatroon van de onderneming en die in de ter plaatse gevestigde onderneming worden verkocht;

 • c.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk wordt beoogd een commercieel belang te dienen;

 • d.

  weg: de weg als bedoeld in artikel 1:1 onder b van de Apv;

 • e.

  rijbaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, ofwel elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden;

 • f.

  loopstratengebied: het gebied in het centrum van Zierikzee waar loopstroken zijn gecreëerd ten behoeve het winkelend publiek, een en ander zoals in blauw aangegeven op de bij deze algemene regels behorende gewaarmerkte tekening;

 • g.

  loopstratenregime: het voetgangersgebied in het centrum van de kern Zierikzee dat wordt afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers, van maandag tot en met zondag van 12:00 uur tot 17:30 uur en donderdag tot 21:00 uur, een en ander zoals in rood aangegeven op de bij deze algemene regels behorende gewaarmerkte tekening.

 • h.

  bouwobject: (verplaatsbaar) materiaal en/of materieel ten dienste van bouw- en onderhoudswerkzaamheden of van de daartoe betrokken personen, zoals bijvoorbeeld (rol)steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, hekwerken, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels.

Artikel 2 Criteria plaatsen van uitstallingen

Het is toegestaan een uitstalling te plaatsen indien wrodt voldaa aan elk van de volgende criteria:

 • a.

  Het uitstallen van te verkopen handelswaar vindt plaats voor en ter breedte van het bij de aanvrager in gebruik zijnde bedrijfspand.

 • b.

  In het loopstratengebied wordt te allen tijde tenminste 2 meter vrije loopruimte vrijgelaten.

 • c.

  In gebieden met een loopstratenregime mag, tijdens de afsluiting voor het verkeer, op de rijbaan worden uitgestald, mits de rijbaan over een breedte van tenminste 3,5 meter wordt vrijgehouden.

 • d.

  In de kernen Burgh-Haamstede, Nieuw-Haamstede, Noordwelle, Renesse, Serooskerke en Westenschouwen mogen uitsluitend uitstallingen worden geplaatst binnen de door openbare werken aangebrachte markeringen. Indien geen markering is aangebracht, dient tussen de uitstalling en de rijbaan een vrije loopstrook met een breedte van tenminste 2 meter aanwezig te zijn.

 • e.

  In de overige gebieden op Schouwen-Duiveland (alle wegen met uitzondering van wegen bedoeld in sub b, c en d) dient tussen de uitstalling en de rijbaan een vrije loopstrook met een breedte van tenminste 2 meter aanwezig te zijn.

 • f.

  De uitstalling brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg.

 • g

  De uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • h.

  Aanwijzingen van politie en/of daartoe bevoegde ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

 • i

  De vrije doorgang op de rijbaan in verband met calamiteiten (brandweer/politie/ambulance) dient minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog te zijn.

 • j

  De uitstalling is enkel aanwezig op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigdeonderneming voor het publiek geopend is.

 • k

  Indien het plaatsen van de uitstalling een belemmering vormt voor op de locatie van het object te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang, dient de uitstalling op aangeven van de gemeente tijdelijk te worden verwijderd.

Artikel 3 Criteria plaatsen van bouwobjecten

Het is toegestaan bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende criteria:

 

 • a

  Containers en onverlichte obstakels moeten voorzien zijn van reflecterende markeringsstrepen.

 • b

  Bevelen van de politie en daartoe bevoegde ambtenaren moeten strikt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • c

  Hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance mogen niet belemmerd worden in de uitvoering van hun taak.

 • d

  De vrije doorgang op de rijbaan in verband met calamiteiten (brandweer/politie/ambulance) dient minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog te zijn.

 • e.

  Het object mag niet in het openbaar groen worden geplaatst;

 • f.

  Rechten en eigendommen van derden dienen te worden gerespecteerd.

 • g.

  Eventuele schade, die voor de gemeente of voor derden uit de plaatsing van het object voortkomt, dient door degene die het object heeft geplaatst te worden vergoed.

 • h.

  Het is verboden om een object op een betaalde parkeerplaats te plaatsen.

 • i.

  De duur van plaatsing van het object op de openbare weg bedraagt maximaal een aaneengesloten periode van 30 dagen.

 • j.

  Het object brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg.

 • k.

  Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • l.

  Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

 • m.

  Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

 • n.

  Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, nutsvoorzieningen en nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden op een dusdanige wijze dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt;

 • o.

  Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder, overlast of gevaar op voor het milieu.           

 • p.

  In geval van plaatsing van een container op een voetpad dient een vrije doorgang van ten minste 1,5 meter breed, in een zoveel mogelijk rechtdoorgaande lijn, te worden gewaarborgd voor voetgangers en mensen met een fysieke beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers.

Artikel 4 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Deze algemene regels treden in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 2.

  Deze algemene regels kunnen worden aangehaald als “Algemene regels plaatsing uitstallingen en bouwobjecten op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2012”.

 • 3.

  Bij inwerkingtreding van deze algemene regels worden de “Beleidsregels plaatsen uitstallingen op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland 2010”, vastgesteld op 8 december 2009, ingetrokken.

 • 4.

  Vergunningen die verleend zijn onder de werking van de Beleidsregels plaatsen uitstallingen op of aan de weg gemeente Schouwen-Duiveland als genoemd onder 3 en die van kracht zijn op het moment van  inwerkingtreding van deze algemene regels, blijven onverminderd van kracht.

 • 5.

  Vergunningen voor het tijdelijk gebruik van de openbare weg die verleend zijn op grond van artikel 2:10 van de Apv en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze algemene regels, blijven onverminderd van kracht.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 november 2011.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

 

 

 

 

M.K. van den Heuvel                             G.C.G.M. Rabelink

secretaris                                             burgemeester  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Deze algemene regels zijn bekendgemaakt op 9 december 2011.

Toelichting algemene regels plaatsen uitstallingen en bouwobjecten Schouwen-Duiveland 2012

1. Inleiding

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) is het verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

 • 1.

  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • 2.

  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand

 

Het verbod is echter niet van toepassing op de categorieën bouwobjecten en uitstallingen, mits wordt

voldaan aan elk van de in de algemene regel gestelde criteria.

 

Indien een bouwobject of uitstalling niet aan elk van de gestelde criteria voor vergunningvrij plaatsen

voldoet, dient een ontheffing op grond van artikel 2:10 van de Apv aangevraagd te worden.

 

2. Uitstallingen

 

Algemeen

Onder winkeliers bestaat de behoefte om artikelen voor de winkel uit te stallen. De omvang van de uitgestalde producten en de wijze waarop zij worden uitgestald is bepalend voor het straatbeeld. Om onoverzichtelijkheid van het straatbeeld te voorkomen en hinder voor gebruikers van de straat tegen te gaan, is het noodzakelijk om nadere regels op te stellen met betrekking tot uitstallingen.

 

Wijziging beleid

Voorheen gold een vergunningplicht voor de plaatsing van winkeluitstallingen op of aan de weg. In het kader van deregulering is echter besloten om vergunningvrije plaatsing van bouwobjecten en uitstallingen toe te staan. Daartoe diende algemene regels opgesteld te

worden. Uitstallingen die voldoen aan de criteria die genoemd worden in artikel 3, sub a tot en met k, kunnen vergunningvrij worden geplaatst. Doordat de uitstallingen aan de gestelde criteria dienen te voldoen, wordt verrommeling van het straatbeeld en hinder voor gebruikers van de

straat zo veel mogelijk voorkomen.

 

Begripsomschrijvingen

 

Uitstalling

Ieder losstaand, verplaatsbaar en niet permanent verankerd object op, aan of boven de weg wordt als een uitstalling aangemerkt. Het gaat dus zowel om objecten die op de weg worden geplaatst als om objecten die aan of boven de weg worden aangebracht, bijvoorbeeld hangend aan de gevel. Uitstallingen hebben tot doel om de aandacht te vestigen op de ter plaatste gevestigde onderneming. De aandacht kan onder meer op de onderneming worden gevestigd door de uitstalling van handelswaar en het maken van handelsreclame voor de producten/diensten die in de onderneming worden verkocht of aangeboden.

 

De definitie van een uitstalling haalt een viertal voorbeelden van uitstallingen aan. Onder uitstallingmaterialen worden objecten als kaartenrekken of – molens, staande displays, standaards en vrieskisten verstaan. Reclameborden die niet permanent met de grond of gevel zijn verankerd vallen tevens onder het begrip ‘uitstalling’.

 

Uitstallingen kunnen tevens worden geplaatst ter verfraaiing van een pand. Voorbeelden van objecten die geplaatst kunnen worden met dit doel zijn bloembakken en bankjes.

 

Onder een uitstalling wordt nadrukkelijk niet verstaan een voertuig of kraam die geplaatst wordt om goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken, dan wel diensten aan te bieden. In dit geval is er sprake van een standplaats en is een standplaatsvergunning benodigd.

 

Handelswaar

Handelswaar heeft betrekking op goederen en producten die behoren tot de branche waartoe de betreffende onderneming behoort en die ook feitelijk tegen betaling voor klanten beschikbaar zijn en binnen de onderneming worden verkocht.

 

Handelsreclame

Onder handelsreclame wordt verstaan iedere vorm van openbare aanprijzing van handelswaar en diensten. Dit heeft slechts betrekking op reclame voor commerciële doeleinden en omvat elk aanbod van handelswaar en diensten. Handelsreclame heeft echter geen betrekking op reclame voor ideële doeleinden. Voorbeelden van handelsreclame zijn: vermeldingen van merken die in de ter plaatse gevestigde onderneming worden verkocht en vermeldingen van afgeprijsde producten, aanbiedingen en specialiteiten.

 

3. Bouwobjecten

 

Bouwobjecten kunnen vergunningvrij worden geplaatst mits zij voldoen aan de criteria uit artikel 3, sub a tot en met p. Objecten kunnen maximaal een aangesloten periode van 30 dagen worden geplaatst. Indien zij langer dan 30 dagen worden geplaatst, dient een ontheffing op grond van artikel 2:10 van de Apv aangevraagd te worden.

 

4. Precariobelasting

 

Op grond van de “Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting Schouwen-Duiveland 2010” dient precariobelasting betaald te worden voor de plaatsing van uitstallingen op gemeentegrond.

 

Er dient tevens precariobelasting betaald te worden voor bouwobjecten die gedurende een aangesloten periode van meer dan 30 dagen op gemeentegrond worden geplaatst. Bouwobjecten die gedurende een aangesloten periode van 30 dagen of minder op gemeentegrond worden geplaatst, zijn geen precariobelasting verschuldigd.