Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Deelverordening overige verenigingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening overige verenigingen 2012
CiteertitelDeelverordening overige verenigingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet bestuursrecht, artikel 4:23 lid 1
 2. Algemene subsidieverordening Welzijn Groesbeek 2012
 3. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2012Nieuwe regeling

30-08-2012

Groesbeeks Weekblad, 11-09-2012

Z-12-01867

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening overige verenigingen 2012

De raad van de gemeente Groesbeek;

overwegende dat het wenselijk is subsidie te verstrekken als blijk van waardering voor het uitvoeren van activiteiten op het terrein van welzijn zonder dat de subsidie een directe relatie heeft met de kosten van de activiteiten.

gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012;

besluit vast te stellen de volgende deelverordening :

deelverordening overige verenigingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze deelverordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012;

 • 2.

  Voor zover begrippen niet in deze deelverordening zijn gedefinieerd hebben ze dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van:

 • a.

  Behartiging van belangen als bescherming en behoud van dorpsgezichten;

 • b.

  Harttrimmen;

 • c.

  Bevordering homo- emancipatie;

 • d.

  EHBO training;

 • e.

  Behartiging, bevordering van houden van kleindieren;

 • f.

  Schaken.

Artikel 3. Subsidieontvanger

 • 1.

  Een vereniging komt in aanmerking voor een subsidie indien de vereniging;’

  • a.

   zich richt op activiteiten ten behoeve van Groesbeekse inwoners en;

  • b.

   beschikt over een minimumaantal leden van 25;

 • 2.

  De peildatum voor het bepalen van de omvang van het aantal leden is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 4. Berekening van de subsidie

1.De subsidie bedraagt een vast bedrag per vereniging van € 500,-

Artikel 5. Wijze van verdeling

Voor zover het totaal van de toe te kennen subsidie het subsidieplafond voor de overige verenigingen overschrijdt, gelden de volgende verdeelregels:

 • a.

  aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidies ontvingen, hebben voorrang boven nieuwe aanvragers. Onder deze aanvragers kunnen worden gerekend diegene die o.b.v. begrotingspost in 2011 zijn vermeld;

 • b.

  voor zover het subsidieplafond ook overschreden wordt door het totaal van het toe te kennen bedrag dat is aangevraagd door verenigingen die het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid, op basis van het recht op subsidie op grond van de (deel)verordening, verdeeld onder de aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie voor overige verenigingen ontvingen.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze deelverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze deelverordening wordt aangehaald als: deelverordening overige verenigingen 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Groesbeek d.d. 30 augustus 2012

de burgemeester, de griffier,