Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, tot aanwijzing van de naamloze vennootschap Simpsonbay Lagoon Authority Corporation tot rechthebbende met taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Verordering havengelden en als de rechtspersoon, bedoeld in artikel 1 van de Verordening bruggeld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, tot aanwijzing van de naamloze vennootschap Simpsonbay Lagoon Authority Corporation tot rechthebbende met taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Verordering havengelden en als de rechtspersoon, bedoeld in artikel 1 van de Verordening bruggeld
CiteertitelAanwijzingsbesluit SLAC
Vastgesteld doorregering
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening havengelden, artikel 2
  2. Verordening bruggeld, artikel 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst (GT)

21-02-2013

AB 2013, GT no. 78

n.v.t.
05-05-2003nieuwe regeling

22-04-2003

AB 2003, no. 14

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, tot aanwijzing van de naamloze vennootschap Simpsonbay Lagoon Authority Corporation tot rechthebbende met taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Verordering havengelden en als de rechtspersoon, bedoeld in artikel 1 van de Verordening bruggeld

 

 

Artikel 1
  • 1.

    De naamloze vennootschap Simpsonbay Lagoon Authority Corporation N.V. wordt aangewezen tot rechthebbende van alle haven- en andere gelden die ingevolge de Verordening havengelden zijn verschuldigd wegens het verblijf van schepen, het gebruik van faciliteiten en het verrichten van activiteiten in de Simpsonbay of de Simpsonbay Lagoon.

  • 2.

    Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde gelden oefent de naamloze vennootschap Simpsonbay Lagoon Authority Corporation N.V. in de plaats van de havenbeheerder de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de Verordening havengelden aan de havenbeheerder zijn opgedragen, onderscheidenlijk toegekend.

Artikel 2

De naamloze vennootschap Simpsonbay Lagoon Authority Corporation N.V. wordt aangewezen als de rechtspersoon, bedoeld in artikel 1 van de Verordening bruggeld.

Artikel 3

[vervallen]

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit SLAC.

Artikel 5

[regelt de inwerkingtreding]