Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zutphen

Aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZutphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk
CiteertitelAanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet rechten burgerlijke stand, art. 5
 2. Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-2012Nieuwe regeling

03-07-2012

Zutphense Koerier, 15-08-2010

KC/PBI87460

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel 'Aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk'

De gemeenteraad van Zutphen;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand en de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk”

 • 1.

  Het aanwijzen van een locatie tot huis der gemeente voor eenmalig gebruik geschiedt nadat het bruidspaar heeft gekozen voor een huwelijkssluiting in een locatie binnen de gemeentegrenzen, anders dan in de huidige vaste trouwlocaties. De dag, het tijdstip en de locatie worden uiterlijk drie maanden voor de huwelijkssluiting schriftelijk aan burgemeester en wethouders bekendgemaakt.

 • 2.

  Als huis der gemeente worden gebouwen aangewezen waarvan het gebruik een permanent karakter draagt en die in voorkomende gevallen in het bezit zijn en voldoen aan de vereiste vergunningen. Huwelijksvoltrekking in de open lucht wordt toegestaan mits deze openlucht ruimte aan het aangewezen gebouw gekoppeld en omsloten is.

 • 3.

  De aanwijzing mag niet leiden tot strijd met de openbare orde, hoe ook genaamd.

 • 4.

  De beheerder van de locatie stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting ter beschikking aan de gemeente Zutphen. De wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting wordt bepaald door de gemeente. Tijdens deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis.

 • 5.

  De gemeente draagt zorg voor een ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 6.

  De locatie is voor de duur van de huwelijkssluiting voor een ieder bereikbaar en toegankelijk.

 • 7.

  Voor de inrichting van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt plaats in overleg met de beheerder. In ieder geval dient er een tafel, stoel(en), en sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn. Ook dient er een ruimte beschikbaar te zijn waar de trouwambtenaar zich kan omkleden.

 • 8.

  Het aanwijzen van een locatie tot huis der gemeente leidt niet tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie.

 • 9.

  Het niet voldoen aan deze beleidsregel kan voor de gemeente reden zijn de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

 • 10.

  Daar waar in deze beleidsregel staat vermeld huwelijk dient ook partnerschapsregistratie te worden gelezen.

 • 11

  Deze regel kan worden aangehaald als “aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties voor het voltrekken van een huwelijk”.

 • 12

  Een schriftelijke overeenkomst tussen gemeente, eigenaar locatie en partners wordt opgesteld en ondertekend door alle betrokken partijen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 3 juli 2012

De voorzitter, De griffier,