Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 9, vijfde en zesde lid, en artikel 10, vierde en vijfde lid van de loterijverordening 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 9, vijfde en zesde lid, en artikel 10, vierde en vijfde lid van de loterijverordening 1996
CiteertitelEilandsbesluit sportprijsvragentotalisator
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpKansspelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius
 2. Loterijverordening Sint Eustatius 1996, art. 9, lid 5 en lid 6 en art. 10, lid 4 en lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
30-01-199710-10-2010Nieuwe regeling

28-01-1997

A.B. 1997, no. 3

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 9, vijfde en zesde lid, en artikel 10, vierde en vijfde lid van de loterijverordening 1996

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de Loterijverordening 1996;

 • b.

  sportprijsvragen: prijsvragen, zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de verordening;

 • c.

  totalisator: de organisatie van het bieden van de gelegenheid tot het voorspellen van de uitslagen van harddrijverijen en paardenrennen, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de verordening;

 • d.

  vergunning: een vergunning, zoals bedoeld in artikel 9, vijfde lid, onderscheidenlijk van artikel 10, derde lid, van de verordening;

 • e.

  instelling: een instelling, waaraan een vergunning is verleend.

Artikel 2

Aan een instelling wordt een vergunning verleend voor een bepaalde, nader in de vergunning op te nemen, periode tot het organiseren van sportprijsvragen respectievelijk totalisator.

Artikel 3
 • 1.

  De sportprijsvragen, respectievelijk de totalisator, worden georganiseerd met in acht neming van de statuten en reglementen van de instelling.

 • 2.

  Voor wat betreft de sportprijsvragen behelzen de reglementen in ieder geval bepalingen inzake de deelnamevoorwaarden, het aantal te houden sportprijsvragen, de prijzenschema's, de wijze van bepaling van vervangende uitslagen, de prijzenreserve, de voorschriften en vergoedingen voor medewerkende verenigingen en ondernemers, alsmede de verdeling van de opbrengst van de krachtens dit besluit georganiseerde sportprijsvragen.

 • 3.

  Voor wat betreft de totalisator behelzen de reglementen in ieder geval het aantal te houden draverijen en rennen, de soorten van weddenschappen, alsmede de wijze, waarop, en de voorwaarden, waaronder, weddenschappen worden afgesloten, het inhoudingspercentage en de bestemming daarvan.

 • 4.

  De reglementen alsmede wijzigingen daarvan worden niet vastgesteld dan na verkregen goedkeuring van het Bestuurscollege.

 • 5.

  Als deelnemers aan de sportprijsvragen respectievelijk de totalisator mogen niet worden toegelaten personen, die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

Artikel 4
 • 1.

  Een instelling dient:

  • a.

   een deugdelijke administratie te voeren en bij te houden, die voldoende inzicht geeft in de gehouden sportprijsvragen respectievelijk totalisator, de omzet per sportprijsvraag respectievelijk totalisator en de prijzen;

  • b.

   de tot de administratie behorende bescheiden op deugdelijke wijze te bewaren;

  • c.

   de door of vanwege het Bestuurscollege terzake gegeven richtlijnen op te volgen.

 • 2.

  Een instelling is verplicht aan daartoe door het Bestuurscollege schriftelijk aangewezen personen op hun verzoek inzage te verlenen in de administratie met alle daartoe behorende boeken, geautomatiseerde gegevensbestanden en andere zakelijke bescheiden.

Artikel 5

Een aan een instelling verleende vergunning wordt ingetrokken bij faillessement of bij surséance van betaling van de instelling of indien daartoe krachtens artikel 21 van de verordening aanleiding bestaat.

Artikel 6

De prijzen zijn betaalbaar met ingang van de eerste werkdag na de datum, waarop de sportprijsvraag respectievelijk de totalisator is gehouden en gedurende een periode van zes volle maanden daarna.

Indien de tot de prijs gerechtigde bij het verstrijken van die periode zijn recht niet heeft doen gelden, vervalt het bedrag van rechtswege toe aan de vergunninghouder.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als: Eilandsbesluit sportprijsvragentotalisator.

Artikel 8

Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.