Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, en artikel 8, vierde lid van de loterij verordening 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, en artikel 8, vierde lid van de loterij verordening 1996
CiteertitelEilandsbesluit Lotto-Krasloterijen
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpKansspelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Abusievelijk ontbreekt de aanduiding van artikel 2.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius
 2. Loterijverordening Sint Eustatius 1996, art. 7, lid 6, en art. 8, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
30-01-199710-10-2010Nieuwe regeling

28-01-1997

A.B. 1997, no. 2

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, en artikel 8, vierde lid van de loterij verordening 1996

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de Loterijverordening 1996;

 • b.

  lotto: een loterij, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de verordening;

 • c.

  krasloterij: een loterij, zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de verordening;

 • d.

  vergunning: een vergunning, zoals bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderscheidenlijk van artikel 8, derde lid, van de verordening;

 • e.

  instelling: een instelling, waaraan een vergunning is verleend.

LOTTO

Een lotto moet aan de volgende voorschriften voldoen:

 • a.

  aan personen beneden de leeftijd van achttien jaar mogen, noch direct of indirect, loten verkocht worden;

 • b.

  de instelling stelt de symbolenreeks, waaruit deelnemers aan de lotto moeten kiezen, vast;

 • c.

  de instelling dient uiterlijk vijf dagen voor de trekking, een wijziging van de symbolenreeks bekend te maken in een of meer door het Bestuurscollege aan te wijzen lokaal verschijnende dagbladen;

 • d.

  per loterij worden zes symbolen getrokken ten overstaan van de trekkingscommissie, bedoeld in artikel 4;

 • e.

  de eerste prijs wordt toegekend aan de deelnemer aan de lotto, die een combinatie van zes symbolen, die overeenkomen met de zes getrokken symbolen, heeft;

 • f.

  de tweede prijs wordt toegekend aan de deelnemer aan de lotto, die een combinatie van slechts vijf symbolen uit de zes getrokken symbolen heeft;

 • g.

  de derde prijs wordt toegekend aan de deelnemer aan de lotto, die een combinatie van slechts vier symbolen uit de zes getrokken symbolen heeft;

 • h.

  de vierde prijs wordt toegekend aan de deelnemer aan de lotto, die een combinatie van slechts drie symbolen uit de zes getrokken symbolen heeft.

Artikel 3
 • 1.

  Indien voor één der prijzen meer dan één winnaar is, zullen de winnaars elk een prijs toekomen gelijk aan het voor die prijs beschikbare totaalbedrag gedeeld door het aantal winnaars, afgerond naar boven op een volle gulden.

 • 2.

  Indien er geen winnaar(s) is (zijn) voor één der prijzen, wordt het desbetreffende prijzengeld gereserveerd voor de eerstvolgende trekking, met dien verstande dat de eerste, tweede, derde en vierde prijs elk afzonderlijk accumuleren.

Artikel 4
 • 1.

  Naast de vermelding bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de verordening, vermeldt elk lot de nominale waarde van het lot, de datum, waarop het is verkocht, en de datum van de trekking.

 • 2.

  Als trekking van overheidswege wordt aangemerkt een trekking verricht ten overstaan van een notaris onder in de af te geven vergunning te bepalen voorwaarden.

Artikel 5
 • 1.

  De aan de deelnemers in het vooruitzicht gestelde prijzen bedragen tenminste 40 % van de nominale waarde der verkochte loten. Het prijzengeld wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid.

 • 2.

  Het beschikbare prijzenbedrag bedraagt voor:

  • a.

   de 1e prijsklasse (6 goed): 40%;

  • b.

   de 2e prijsklasse (5 goed): 15%;

  • c.

   de 3e prijsklasse (4 goed): 20%;

  • d.

   de 4e prijsklasse (3 goed): 25%.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het tweede lid garandeert een instelling te allen tijde het prijzenbedrag voor de eerste prijsklasse bij een normale trekking van minimaal NAf 50.000,--.

 • 4.

  Indien geen deelnemer de voorspellingen foutloos heeft gedaan, worden de ingevolge het tweede lid berekende prijzenbedragen, die aldus niet kunnen worden uitgekeerd, tot het moment, waarop de voorspellingen correct zijn gedaan, toegevoegd aan de voor de volgende trekking, dan wel trekkingen, geldende prijzenbedragen van de respectievelijke prijsklassen.

Artikel 6

Het is een instelling verboden loten te verkopen of te doen verkopen terzake een trekking anders dan die goedgekeurd door het Bestuurscollege.

Artikel 7

Het is een instelling verboden een bedrag aan prijzen uit te keren anders dan overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 8
 • 1.

  Een instelling dient:

  • a.

   een deugdelijke administratie te voeren en bij te houden, die voldoende inzicht geeft in de gehouden loterijen, de omzet per loterij en de gelote bedragen;

  • b.

   de tot de administratie behorende bescheiden op deugdelijke wijze te bewaren;

  • c.

   de door of vanwege het Bestuurscollege terzake gegeven richtlijnen op te volgen.

 • 2.

  Een instelling is verplicht aan de daartoe door het Bestuurscollege schriftelijk aangewezen personen op hun verzoek inzage te verlenen in de administratie met alle daartoe behorende boeken, geautomatiseerde gegevensbestanden en andere zakelijke bescheiden.

Artikel 9

Een aan een instelling verleende vergunning wordt ingetrokken bij faillissement of bij surséance van betaling van de instelling of indien daartoe krachtens artikel 18 van de verordening aanleiding bestaat.

Artikel 10
 • 1.

  Bij de verkoop van de lotto mag de instelling zich van de diensten van derden bedienen. Deze derden dienen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden een wederverkopersovereenkomst met de instelling te zijn aangegaan.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde wederverkopersovereenkomst mag niet in strijd zijn met de bepalingen van de verordening of van krachtens de verordening uitgevaardigde eilandsbesluiten.

Artikel 11

De door het Bestuurscollege met de controle op de naleving van bij of krachtens de verordening gegeven regels belaste ambtenaar stelt per trekking de winnende loten vast.

Artikel 12

De instelling is verplicht het op een lot opengevallen bedrag gedurende zes maanden na de trekking ter beschikking te houden van de gerechtigde.

Artikel 13

De prijzen zijn betaalbaar met ingang van de eerste werkdag na de trekking en gedurende een periode van zes volle maanden daarna.

Indien de tot de prijs gerechtigde bij het verstrijken van die periode zijn recht niet heeft doen gelden, vervalt het bedrag van rechtswege toe aan de vergunninghouder.

 

KRASLOTERIJEN

Artikel 14

Een krasloterij moet aan de volgende voorschriften voldoen:

 • a.

  aan de personen beneden de leeftijd van achttien jaar mogen geen loten worden verkocht;

 • b.

  de specificaties van een van te voren vastgestelde prijzenpakket dienen door de instelling in tenminste twee veelgelezen lokaal verschijnende dagbladen bekend te worden gemaakt.

Artikel 15

Naast de vermelding bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de verordening, vermeldt elk lot de nominale waarde van het lot.

Artikel 16

De aan de deelnemers in het vooruitzicht gestelde prijzen bedragen tenminste 40% van de nominale waarde der verkochte loten.

Artikel 17

Het is een instelling verboden een bedrag aan prijzen uit te keren anders dan overeenkomstig het in artikel 14 bepaalde.

Artikel 18
 • 1.

  Een instelling dient:

  • a.

   een deugdelijke administratie te voeren en bij te houden, die voldoende inzicht geeft in de gehouden loterijen, de omzet per loterij en de gelote bedragen;

  • b.

   de tot de administratie behorende bescheiden op deugdelijke wijze te bewaren;

  • c.

   de door of vanwege het Bestuurscollege terzake gegeven richtlijnen op te volgen.

 • 2.

  Een instelling is verplicht aan daartoe door het Bestuurscollege schriftelijk aangewezen personen op hun verzoek inzage te verlenen in de administratie met alle daartoe behorende boeken, geautomatiseerde gegevensbestanden en andere zakelijke bescheiden.

Artikel 19

Een aan een instelling verleende vergunning wordt ingetrokken bij faillissement of bij surséance van betaling van de instelling of indien krachtens artikel 18 van de verordening aanleiding bestaat.

Artikel 20
 • 1.

  Bij de verkoop van krasloterijen mag de instelling zich van de diensten van derden bedienen. Deze derden dienen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden een wederverkopersovereenkomst met de instelling te zijn aangegaan.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde wederverkopersovereenkomst mag niet in strijd zijn met de bepalingen van de verordening of van krachtens de verordening uitgevaardigde eilandsbesluiten.

Artikel 21

De prijzen zijn betaalbaar met ingang van de eerste werkdag na de trekking en gedurende een periode van zes volle maanden daarna.

Indien de tot de prijs gerechtigde bij het verstrijken van die periode zijn recht niet heeft doen gelden, vervalt het bedrag van rechtswege toe aan de vergunninghouder.

Artikel 22

Dit eilandsbesluit kan worden aangehaald als: Eilandsbesluit Lotto-Krasloterijen.

Artikel 23

Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.