Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsverordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor scholieren die hun vervolgstudie buiten het eilandgebied Sint Eustatius dienen te volgen (Voorziening Ziektekostenverzekering Scholieren Sint Eustatius 1994)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor scholieren die hun vervolgstudie buiten het eilandgebied Sint Eustatius dienen te volgen (Voorziening Ziektekostenverzekering Scholieren Sint Eustatius 1994)
CiteertitelVoorziening Ziektekostenverzekering Scholieren Sint Eustatius 1994
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
05-01-199510-10-2010Nieuwe regeling

10-12-1994

A.B. 1994, no. 11

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor scholieren die hun vervolgstudie buiten het eilandgebied Sint Eu-statius dienen te volgen (Voorziening Ziektekostenverzekering Scholieren Sint Eustatius 1994)

 

 

Artikel 1

Deze verordening en de uit kracht daarvan gegeven voorschriften verstaan onder scholieren: schoolgaande kinderen van Nederlandse nationaliteit die:

 • a.

  geboren zijn in de Nederlandse Antillen, met dien verstande dat het kind, wiens ouders op het tijdstip der geboorte van dat kind de Nederlandse Antillen tijdelijk hadden verlaten, geacht wordt in de Nederlandse Antillen te zijn geboren, indien de afwezigheid der ouders korter dan een jaar heeft geduurd;

 • b.

  geboren zijn buiten de Nederlandse Antillen, doch wier vader of moeder in de Nederlandse Antillen is geboren;

 • c.

  geboren zijn buiten de Nederlandse Antillen, doch wier vader of moeder tien jaren of langer woonplaats in de Nederlandse Antillen heeft gehad in de zin van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen.

Artikel 2

Iedere scholier die voor een vervolgstudie het eilandgebied Sint Eustatius dient te verlaten en recht heeft op een huisvestingstoelage conform de Huisvestingstoelageregeling scholieren, heeft in principe recht op deelname aan een door het eilandgebied Sint Eustatius af te sluiten collectieve ziektekostenverzekering.

Artikel 3
 • 1.

  De ouders of verzorgers van het in artikel l genoemde kind zijn verplicht in de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering bij te dragen.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt 50% van de premie en dient te worden voldaan in maandelijkse termijnen, telkens aan het begin van de maand.

 • 3.

  Bij niet nakoming van het in het tweede lid gestelde is het bestuurscollege bevoegd de ziektekostenverzekering voor het kind te beëindigen. Er bestaat dan geen mogelijkheid meer om op enigerlei wijze aanspraken te doen gelden op donaties uit de eilandskas.

Artikel 4

De deelname aan de ziektekostenverzekering duurt voort zolang er aanspraak bestaat op een huisvestingstoelage conform de Huisvestingstoelageregeling scholieren, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3, lid 3.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als "Voorziening Ziektekostenverzekering Scholieren Sint Eustatius 1994" en treedt in werking op 5 januari 1995.