Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit ex artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.81 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.81 van de Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit 'Regeling implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Burgemeester en College van burgemeester en wethouders'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht, art. 2.81
 2. Gemeentewet, art. 151c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2012nieuwe regeling

26-06-2012

Blik op Barendrecht, 28-06-2012

344248

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.81 van de Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester van Barendrecht,

 

gelezen het besluit van de gemeenteraad van 6 september 2011 nummer 283072, waarbij is ingestemd met het instellen van cameratoezicht op en nabij het winkelcentrum Carnisse Veste.

 

overwegende:

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.81 van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht (APV) kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • -

  dat de burgemeester de beweegredenen die staan beschreven in het voorstel van het inzetten (publiek-) privaat cameratoezicht Carnisse Veste tot de zijne maakt en dat deze als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaatbezit te voorkomen onvoldoende effect sorteren;

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  dat het aanwijzen van het gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 • -

  dat de raad is ingelicht over het voornemen tot het plaatsen van camera`s;

 • -

  dat tweejaarlijks een rapportage zal worden opgesteld waaruit moet blijken of het cameratoezicht in genoemde gebieden dient te worden voortgezet;

   

gelet op het bepaalde in artikel 2.81 van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht en artikel 151c van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.81 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 1

Het gebied op en nabij het winkelcentrum Carnisse Veste aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.81 van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht.

 

Dit gebied omvat de volgende straten:

Van de Vormhaven, Van Ommerenhaven, Van Beuningenhaven.

Artikel 2

over te gaan tot het instellen van cameratoezicht door middel van het plaatsen van 25 camera’s in het gebied, zoals aangegeven in bijlage I, behorende bij dit besluit.

Artikel 3

voor het cameratoezicht de volgende regels vast te stellen:

 

Doel van het cameratoezicht

 • a.

  Het cameratoezicht heeft als doel de handhaving van de openbare orde, zoals verwoord in artikel 151c van de Gemeentewet;

 • b.

  In het kader van die handhaving heeft het cameratoezicht als nevendoel:

  • -

   de identificatie en vervolging van verdachten van strafbare feiten door de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten;

  • -

   de ondersteuning van de inzet van politie en hulpdiensten;

  • -

   het verlenen van hulp aan personen die deze behoeven.

Artikel 4

Het cameratoezicht is in beheer bij beheerder WPM Winkelcentrummanagent B. V., uitkijken van de beelden vindt plaats onder regie van het korps van de Politie Rotterdam- Rijnmond.

Artikel 5

Voor het uitlezen van de beelden wordt een protocol opgesteld dat de instemming behoeft van de burgemeester. In het reglement worden bepalingen opgenomen aangaande:

 • a.

  doel en werking;

 • b.

  beheer;

 • c.

  inhoud van het register;

 • d.

  verwijdering en vernietiging van gegevens;

 • e.

  verstrekking van gegevens;

 • f.

  rechten van de geregistreerde;

 • g.

  koppeling van het register met een politieregister of een andere gegevensverzameling.

Artikel 6

Inwerkingtreding

 • a.

  Het besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 • b.

  Het besluit ligt ter inzage in het verordeningenregister van de gemeente Barendrecht.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2011.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 6 september 2011.

De burgemeester,

J.van Belzen.

Aanwijzingsbesluit nr: 283091