Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Brandbeveiligingsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Brandweerwet 1985, art. 12; ontwerp Wet Veiligheidsregio's, art. 3, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201015-08-2012Nieuwe regeling

01-12-2009

De Nieuwsbode, 17-02-2010

Nr. 683

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening

 

 

Paragraaf 1 Algemeen

 

Brandbeveiligingsverordening

 

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het college van 23 september 2009, met registratienummer: 09cv.00523

gelet op artikel 12 van de Brandweerwet 1985;

gelet op artikel 3, derde lid van de ontwerp Wet Veiligheidsregio’s;

overwegende dat het verplicht is en verplicht blijft een verordening vast te stellen omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, voor zover daarin niet bij of krachtens de Woningwet of enige andere wet is voorzien;

besluit vast te stellen de

Brandbeveiligingsverordening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Paragraaf 2 Gebruiksvergunning

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

  • a.

   meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

  • b.

   bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aanmeer dan 5 personen;

 • c.

  dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen.

  • 2.

   Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt

  • 3.

   Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Paragraaf 3 Het voorkomen van brand en het beperken van brand en brandgevaar

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Staatsblad 2008, 327) zijn analoog van toepassing.

Paragraaf 4 Het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 2.5 2.6, 2.7 2.8 en 2.9 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn analoog van toepassing

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander terrein, dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Paragraaf 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan toezichthouders van de Brandweer of andere daartoe door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De brandbeveiligingsverordening van 5 april 1993, gewijzigd op 7 februari 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening van 5 april 1993, gewijzigd 7 februari 1994 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening van 5 april 1993, gewijzigd op 7 februari 1994 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening van 5 april 1993, gewijzigd op 7 februari 1994 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na vaststelling in de gemeenteraad.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening.