Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Delegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG
CiteertitelDelegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageDelegatie art. 6 Wet BAG.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156, lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009nieuwe regeling

08-03-2012

Huis aan Huis, 14-03-2012

93550/93593

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG

Delegatie bevoegdheden art. 6 Wet BAG

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012;

 

gelet op artikel 6 Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, artikel 156, eerste lid. Gemeentewet en hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheid tot:

  • a.

   het vaststellen van de openbare ruimten van de gemeente (straatnaamgeving);

  • b.

   het toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

  • c.

   het vaststellen van de standplaatsen en de ligplaatsen;

  • d.

   het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen; een en ander zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Delegatiebesluit Wet BAG".

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2009, onder overname c.q. instandhouding van de door de raad sindsdien terzake genomen besluiten.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 8 maart 2012.

, voorzitter mr. A. Hoogendoom,

, griffier J. Tabak.