Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening boete Wet inburgering nieuwkomers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening boete Wet inburgering nieuwkomers
CiteertitelVerordening boete Wet inburgering nieuwkomers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpInburgering boeteverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet inburgering

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200528-07-2011nieuwe regeling

04-10-2004

Onbekend.

09-2442

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening boete Wet inburgering nieuwkomers

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: de Wet inburgering nieuwkomers (WIN);

  • b.

   WWB: de Wet werk en bijstand;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

  • d.

   bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de WWB;

  • e.

   nieuwkomer: een persoon als genoemd in artikel 1 onder a van de wet;

  • f.

   boete: de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

  • g.

   maatregel: het verlagen van de bijstand of de langdurigheidstoeslag op grond van artikel 18, tweede lid, van de WWB.

 • 2

  De begripsbepalingen van de wet zijn op deze verordening van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2 Opdracht college

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders neemt bij toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet de bepalingen van dit besluit in acht, onverminderd artikel 18, tweede en vierde lid van de wet.

Artikel 3 Afstemming en dringende redenen

 • 1

  Bij het opleggen van een boete wordt deze verordening in acht genomen, onverminderd het bepaalde in artikel 18, tweede en vierde, lid van de wet.

 • 2

  Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt wordt geen boete opgelegd.

Artikel 4 Hoogte van de boete

 • 1

  De boete bedraagt 20% van de bijstandsnorm die voor de nieuwkomer geldt of zou gelden als hij belanghebbende in de zin van de WWB zou zijn.

 • 2

  Bij herhaling van een gedraging als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer terzake van die gedraging een boete is opgelegd, bedraagt de boete 40% van de in het eerste lid bedoelde bijstandsnorm.

Artikel 5 Samenloop van maatregel en bestuurlijke boete

 • 1

  Indien de nieuwkomer bijstand ontvangt, blijft een bestuurlijke boete achterwege als voor dezelfde gedraging een maatregel, in de vorm van een verlaging van de bijstand is opgelegd.

Artikel 6 Nadere regels

 • 1

  Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, nadat zes weken zijn verstreken nadat het besluit is gepubliceerd, tenzij binnen deze termijn voldoende inleidende verzoeken tot het houden van een referendum zijn ingediend.

 • 2

  Indien het tijdstip van inwerkingtreding op grond van het eerste lid vroeger zou liggen dan 1 januari 2005, dan treedt deze verordening in werking op 1 januari 2005.

Artikel 8 Citeerwijze en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening boete Wet inburgering nieuwkomers”.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2005.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Heiloo in zijn openbare vergadering van 4 oktober 2004.

Toelichting 1 Artikelsgewijze toelichting