Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Noordwijk

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Noordwijk
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening marktgelden 2016’ van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de marktgelden in de periode plaatsvindt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad,30-12-2016

Onbekend.
01-01-201601-01-2017nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad, 30-12-2015

Onbekend.
01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 29-12-2014

Onbekend.
01-01-201431-12-201301-01-2015nieuwe regeling

19-12-2013

Het Witte Weekblad, 25 december 2013

Onbekend.
01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

20-12-2012

Het Witte Weekblad, 27 december 2012

Onbekend.
29-12-201101-01-2013nieuwe regeling

21-12-2011

Witte Weekblad, 28-12-2011

Onbekend.
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

De Zeekant, 22-12-2010

Onbekend.
01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

De Zeekant, 23-12-2009

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

 

Onbekend.
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

 

Onbekend.

Tekst van de regeling

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016

De raad van gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het innemen van, dan wel voor het zijn toegewezen van standplaatsen tijdens de markt op het marktterrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel door degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Belastingtijdvak

Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag. Ingeval het marktgeld per kalenderkwartaal wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal ingenomen strekkende meters van de standplaats.

Artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond, waarover de standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting:

  • a.

   per dag: € 4,55;

  • b.

   per kalenderkwartaal: € 38,10.

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een dag, een kalenderkwartaal of een strekkende meter als een volle eenheid aangemerkt.

  Artikel 6 Wijze van heffing

  De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

  Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

   2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

   Artikel 8 Teruggaaf

   Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld voor tenminste één kalenderkwartaal is voldaan, wordt het teveel betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle maanden dat nog in de termijn over is, nadat de schriftelijke melding van verhindering bij de gemeente is ontvangen.

   Artikel 9 Kwijtschelding

   Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

   Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

   Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

   Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016” van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgelden hiervoor in die periode plaatsvindt.

  Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

  Artikel 12 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening marktgelden Noordwijk 2017”.

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016

  Y.P.A. Hermans J. Rijpstra,

  griffier wnd. voorzitter