Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Noordwijk

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Noordwijk
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017
CiteertitelVerordening precariobelasting Noordwijk 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend.
25-12-201501-01-2017nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad, 24-12-2015

Onbekend.
30-12-201401-01-2016nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 29-12-2014

Onbekend.
01-01-201431-12-201331-12-2014nieuwe regeling

19-12-2013

Het Witte Weekblad, 26 december 2013

Onbekend.
01-01-201331-12-2013nieuwe regeling

20-12-2012

Het Witte Weekblad, 27 december 2012

Onbekend.
29-12-201131-12-2012nieuwe regeling

21-12-2011

Witte Weekblad, 28-12-2011

Onbekend.
23-12-201031-12-2011nieuwe regeling

16-12-2010

De Zeekant, 22-12-2010

Onbekend.
01-01-201031-12-2010nieuwe regeling

17-12-2009

De Zeekant, 23-12-2009

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

 

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

 

Onbekend.
01-01-200831-12-2008nieuwe regeling

18-12-2007

 

Onbekend.
01-01-200831-12-2008nieuwe regeling

18-12-2007

 

Onbekend.
01-01-200831-12-2008nieuwe regeling

18-12-2007

De Zeekant, 19-12-2007

Onbekend.
01-01-200801-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

De Zeekant, 24-12-2008

Onbekend.

Tekst van de regeling

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016 A

De raad van de gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  terras: een gelegenheid waar eet- en/of drinkwaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt;

 • f.

  uitstalling: een plaats waar (verkoop-)waren worden ten toon gesteld dan wel aangeprijsd worden;

 • g.

  werkplaats: een plaats die ingericht is om te werken met machines en/of gereedschappen dan wel in gebruik is voor opslag van bouwmaterialen, bouwketen en/of containers;

 • h.

  standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel zoals bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene Plaatselijke verordening Noordwijk;

 • i.

  ligplaats: een plaats in het openbare water als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke verordening Noordwijk;

 • j.

  markt: een plaats waar met enig middel goederen dan wel diensten te koop worden aangeboden, niet zijnde een markt als bedoeld in de Marktverordening gemeente Noordwijk;

 • k.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

  Artikel 2 Belastbaar feit

  Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

  Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degeneten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

  Artikel 4 Vrijstellingen

  De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  voorwerpen, waarvan de gemeente, de provincie of het rijk genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik

  zijn bij een derde;

 • c.

  voorwerpen die aanwezig zijn op aanvraag van Noordwijkse ingezetenen of in Noordwijk gevestigde verenigingen en stichtingen (ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel) in het kader van de artikelen 5:15 (venten), 5:18 (standplaats), en 2:25 (evenement) van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk dan wel op basis van een vergunning (op basis van welk artikel van de verordening dan ook) voor het houden van een straatbarbecue, verenigingsactiviteit, buurtfeest of soortgelijke kleinschalige activiteit ter verhoging van de buurt- of wijksamenhang, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een liefdadig, godsdienstig of ander levensbeschouwelijk doel en/of wordt aangewend ten behoeve van een in Noordwijk gevestigde vereniging of stichting, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, met een ideële doelstelling.

  Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 • 2.

  Indien op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel meer dan één tarief toegepast zou kunnen worden, wordt slechts één aanslag tot het laagste tarief opgelegd.

  Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

  Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet dan wel zich heeft voorgedaan.

  Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

  Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden over blijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden over blijven.

  Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet de precariobelasting worden betaald, ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de

   kennisgeving dan wel ingeval van toezending ervan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

  Artikel 11 Kwijtschelding

  Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

  Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

  Artikel 13 Overgangsrecht

  De “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016” van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

  Artikel 15 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening precariobelasting Noordwijk 2017"

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016

  Y.P.A. Hermans, J. Rijpstra,

  griffier wnd. voorzitter