Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Nadere regeling veiligheidseisen horecaconcentratiegebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling veiligheidseisen horecaconcentratiegebied
CiteertitelNadere regeling veiligheidseisen horecaconcentratiegebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem, art. 2.3.1.15, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

11-10-2005

Arnhemse Koerier

college B&W, CS/KAB/2005/456

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling veiligheidseisen horecaconcentratiegebied

 

 

Nadere regeling veiligheidseisen horecaconcentratiegebied

Artikel 1 Meldingsplicht

 • 1.

  De beheerder van een in het horecaconcentratiegebied gelegen horeca-inrichting die op grond van artikel 2.3.1.15, tweede lid van de APV op maandag tot en met donderdag na 01.00 uur, dan wel op vrijdag, zaterdag of zondag na 02.00 uur geopend blijft voor bezoekers, meldt dit tevoren aan de burgemeester.

 • 2.

  De melding geschiedt ten minste twee maanden voor de dag waarop de horeca-inrichting voor de eerste maal op grond van artikel 2.3.1.15, tweede lid van de APV geopend zal blijven tot na een in het eerste lid genoemd tijdstip.

Artikel 2 Veiligheidsplan

 • 1.

  Een in het horecaconcentratiegebied gelegen horeca-inrichting die op grond van artikel 2.3.1.15, tweede lid van de APV op maandag tot en met donderdag na 01.00 uur, dan wel op vrijdag, zaterdag of zondag na 02.00 uur geopend blijft voor bezoekers, beschikt over een door de burgemeester goedgekeurd veiligheidsplan.

 • 2.

  De beheerder van een horeca-inrichting als bedoeld in het eerste lid is verplicht ervoor te zorgen dat het veiligheidsplan wordt opgesteld en nageleefd.

 • 3.

  In een veiligheidsplan worden in ieder geval de volgende onderwerpen geregeld:

  • a.

   huis- en gedragregels;

  • b.

   melding aan de politie van in de inrichting gepleegde strafbare feiten;

  • c.

   hulpverlening en opvang van hulpverleningsdiensten;

  • d.

   ontruimingsplan ingeval van calamiteiten;

  • e.

   wijze van omgaan met agressie en dronkenschap;

  • f.

   gebruik van eventueel aanwezige videobewaking.

Artikel 3 Portierplicht

 • 1.

  Een in het horecaconcentratiegebied gelegen horeca-inrichting die op grond van artikel 2.3.1.15, tweede lid van de APV op vrijdag, zaterdag of zondag na 03.00 uur geopend blijft voor bezoekers, is verplicht vanaf 00.00 uur een portier bij de toegang toezicht te laten houden op de veiligheid van de aanwezige personen.

 • 2.

  De in het eerste lid omschreven plicht geldt niet voor een horeca-inrichting waarin ten hoogste vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn.

Artikel 4 Detectie

Een in het horecaconcentratiegebied gelegen horeca-inrichting die op grond van artikel 2.3.1.15, tweede lid van de APV op vrijdag, zaterdag of zondag na 03.00 uur geopend blijft voor bezoekers en in welke horeca-inrichting blijkens de gebruiksvergunning meer dan 250 personen tegelijk aanwezig mogen zijn, is verplicht vanaf 00.00 uur elke bezoeker bij de toegang tot de horeca-inrichting door middel van een elektronische detectiemiddelte onderzoeken op de aanwezigheid van wapens.

Artikel 5 Aanvullende eisen

 • 1.

  In gevallen, waarin zulks naar zijn oordeel dringend gewenst is in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid en van de bescherming van het woon- en leefklimaat, kan de burgemeester door middel van het verbinden van voorschriften aan de exploitatievergunning aanvullende eisen stellen aan de wijze waarop de exploitatie van een in het horecaconcentratiegebied gelegen horeca-inrichting die op grond van artikel 2.3.1.15, tweede lid van de APV op maandag tot en met donderdag na 01.00 uur, dan wel op vrijdag, zaterdag of zondag na 02.00 uur geopend blijft voor bezoekers, dient te geschieden. Deze aanvullende eisen kunnen in ieder geval betrekking hebben op het opleggen van een portierplicht of een plicht inzake het gebruik van een detectiemiddel buiten de in artikel 3 en 4 geregelde gevallen en op het soort detectiemiddel dat wordt gebruikt.

 • 2.

  Het opleggen van aanvullende eisen geschiedt slechts nadat de politie ter zake advies heeft uitgebracht.

Artikel 6 Droge horeca-inrichtingen

 • 1.

  De artikelen 2 tot en met 4 zijn niet van toepassing op een horeca-inrichting die geen inrichting is als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  Het is verboden in een in het horecaconcentratiegebied gelegen horeca-inrichting, die geen inrichting is als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, op maandag tot en met donderdag na 01.00 uur, dan wel op vrijdag, zaterdag of zondag na 02.00 uur, alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken.

Artikel 7 ‘Nachtzaken’

Voor een in het horecaconcentratiegebied gelegen horeca-inrichting die op grond van een besluit als bedoeld in artikel 2.3.1.15, vijfde lid van de APV op maandag tot en met donderdag na 01.00 uur, dan wel op vrijdag, zaterdag of zondag na 02.00 uur geopend blijft voor bezoekers, worden bij of krachtens dat besluit eisen gesteld waaraan de inrichting in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid en van de bescherming van het woon- en leefklimaat moet voldoen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De onderhavige regeling treedt - met uitzondering van artikel 1, welk artikel in werking treedt op de dag na die van bekendmaking - in werking op 1 januari 2006.

Artikel 9 Citeertitel

De onderhavige regeling wordt aangehaald als: ‘Nadere regeling veiligheidseisen horecaconcentratiegebied’.