Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Beleidsregels voor het verlenen van vrijstelling voor erfafscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van vrijstelling voor erfafscheidingen
CiteertitelBeleidsregels voor het verlenen van vrijstelling voor erfafscheidingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpbouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2001nieuwe regeling

13-03-2001

De Heusdense Courant, 26-04-2001

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van vrijstelling voor erfafscheidingen

 

 

Beleid met betrekking tot erfafscheidingen (schuttingen)

 

Voor het plaatsen van een erfafscheiding heeft u in sommige gevallen een bouwvergunning nodig. Dit is het geval als u een erfafscheiding, die hoger is dan 1 meter, voor de voorgevelrooilijn wilt plaatsen. Achter de voorgevelrooilijn mag een erfafscheiding maximaal 2 meter hoog zijn zonder dat een bouwvergunning nodig is. De voorgevelrooilijn is de denkbeeldige lijn langs de gevel die gericht is naar de weg. Een hoekwoning kan dus twee voorgevelrooilijnen hebben. Wij spreken dan van een voorgevelrooilijn en een zijgevelrooilijn.

Onlangs hebben wij het volgende beleid met betrekking tot erfafscheidingen vastgesteld. Overigens geldt dit beleid niet voor hagen en heggen. Hiervoor is geen bouwvergunning nodig. Dit beleid is ook niet van toepassing op een monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, en bij beschermde stads- of dorpsgezichten als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

 

Categorie 1: erfafscheidingen die achter een voorgevel- of zijgevelrooilijn staan en erfafscheidingen die voor een zijgevelrooilijn staan, mits deze zijgevelrooilijn geen voorgevelrooilijn vormt voor de achtergelegen woningen

Voor deze categorie erfafscheidingen is tot een maximale hoogte van 2 meter geen vergunning vereist.

 

Categorie 2: erfafscheidingen die voor de zijgevelrooilijn staan, welke zijgevelrooilijn tevens de voorgevelrooilijn vormt voor de achtergelegen woningen

 

Voor deze categorie is geen vergunning vereist wanneer de maximale hoogte van de erfafscheiding 1 meter bedraagt.

Is de geplande erfafscheiding hoger dan 1 meter, dan kan door middel van een vrijstelling een bouwvergunning worden verleend. Deze vrijstelling wordt verleend indien voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • ·

  de erfafscheiding is niet hoger dan 2 meter;

 • ·

  de erfafscheiding voldoet aan de redelijke eisen van welstand;

 • ·

  de erfafscheiding wordt geplaatst langs de zij- of achtertuin van de woning;

 • ·

  de erfafscheiding mag pas 2 meter achter de voorgevel van de woning worden verhoogd;

 • ·

  de erfafscheiding heeft geen nadelige invloed op de verkeersveiligheid;

 • ·

  de erfafscheiding levert geen ernstige of onevenredige hinder op voor het woonmilieu en doet geen afbreuk aan het woonkarakter van de buurt.

Bij de toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit houdt in dat een aanvraag om vrijstelling wordt gepubliceerd en vier weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de aanvraag kenbaar maken.

 

Categorie 3: erfafscheidingen die voor de voorgevelrooilijn staan

 

Voor deze categorie is geen vergunning vereist indien de erfafscheiding niet hoger is dan 1 meter. Aan de realisatie van hogere erfafscheidingen wordt geen medewerking verleend.