Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Beleidsregels Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
CiteertitelBeleidsregels Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nota bevat beleidsregels die gebruikt worden als toetsingskader voor de toetsing en een snelle afhandeling van aanvragen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2012Vernieuwde beleidsregels

10-07-2012

Woensdrechtse Bode, 1-8-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

INLEIDING

Voor de besluitvorming ten aanzien van aanvragen voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen zijn van rijkswege geen nadere regels gesteld. De gemeenten hebben hierin een zekere mate van beleidsvrijheid, welke wordt beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Aanvragen voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken monden uit in een verkeersbesluit. Bij het beoordelen van de aanvraag wordt het belang van de gehandicapte om mobiel te blijven en het algemeen belang, te weten de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van een wijk tegen elkaar afgewogen.

Bij de beoordeling van de aanvragen worden momenteel de beleidsregels zoals weergegeven in de bijlage gehanteerd. Deze beleidsregels brengen vaak het opstellen van het verkeersbesluit voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken onduidelijkheden met zich mee. Om die reden worden in dit document de beleidsregels aangepast.

DOEL

Het doel van de beleidsregels is duidelijke criteria vast te leggen voor het opstellen van een verkeersbesluit voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Met de vaststelling van beleidsregels wordt voorkomen dat er rechtsongelijkheid ontstaat.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen met uitzondering de brommobiel, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

Gehandicaptenparkeerkaart: een parkeerbewijs met speciale rechten voor gehandicapte weggebruikers. Op de gehandicaptenparkeerkaart wordt met een hoofdletter B aangegeven of het een gehandicapte bestuurder betreft en een hoofdletter P of het een gehandicapte passagier betreft. Een combinatie van beide is mogelijk;

Bestuurder: degene die het motorvoertuig bestuurt;

Passagier: een inzittende die niet actief deelneemt in het verkeer;

Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: een parkeerplaats aangeduid met het verkeersbord E6 uit bijlage I van het RVV 1990 met een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig zoals hieronder is weergegeven;

47px

                                                                                                voorbeeld: E6 met kenteken

CROW: Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond, wateren, wegenbouw en Verkeerstechniek.

Artikel 2 Aanvraag gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Om het verzoek voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in behandeling te nemen dient de aanvrager:

1. een beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard hebben;

2. een schriftelijke aanvraag, middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier, in te dienen bij de gemeente;

3. het aanvraagformulier compleet en correct in te vullen;

4. bij dit aanvraagformulier onderstaande gegevens toe te voegen:

a. een kopie van het legitimatiebewijs;

b. een kopie van de landelijke of Europese gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder die is afgegeven voor minimum 2 jaar;

c. een kopie van het rijbewijs;

d. een kopie van het kentekenbewijs.

Artikel 3 Weigeringsgronden

De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt geweigerd indien:

1. de aanvrager niet ingeschreven staat als bewoner van het pand waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd;

2. de aanvrager niet beschikt over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder die is afgegeven voor minimaal 2 jaar;

3. de aanvrager een passagier is en het motorvoertuig niet zelf bestuurt;

4. voor de aanvrager de mogelijkheid bestaat om op eigen terrein een parkeerplaats te voorzien in overeenstemming met de beleidsregels van het uitwegenbeleid;

5. er geen mogelijkheid aanwezig is om binnen een loopafstand van 100 meter van het woonadres van de aanvrager een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, conform de geldende richtlijnen van het CROW en met inachtneming van de landelijke normen, te realiseren;

6. de aanwezige gehandicaptenparkeerplaats ter plekke leidt tot een onveilige verkeerssituatie of een belemmering van de doorstroming van het overige wegverkeer;

7. binnen een straal van 100 meter van het woonadres van de aanvrager reeds 20% van het totaal huidig aantal openbare parkeerplaatsen is ingericht als algemene en/of gereserveerde gehandicapten parkeerplaats. Een uitzondering op deze regel geldt voor een mindervalide bestuurder met een ernstige aantoonbare aandoening/beperking die de afstand van 100 m niet, zonder hulp van een scootmobiel, kan overbruggen.

Artikel 4 Aanleg

De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats geschiedt conform de geldende richtlijnen van het CROW en met inachtneming van de landelijk geldende normen.

Artikel 5 Intrekken verkeersbesluit

Het verkeersbesluit voor de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken indien:

1. de gehandicaptenparkeerplaats geen eigendom meer is van de gemeente;

2. blijkt dat de aanwijzing heeft plaatsgevonden op grond van onjuiste gegevens.

3. de aanvrager

a. is verhuisd;

b. is overleden;

c. zijn landelijke gehandicaptenparkeerkaart is vervallen;

d. niet meer in het bezit is van een motorvoertuig;

e. niet meer in het bezit is van een geldig rijbewijs;

4. de gehandicaptenparkeerplaats oneigenlijk gebruikt wordt.

Indien één van de gevallen van het bepaalde onder artikel 6 zich voordoet dient de aanvrager of een verwant van de aanvrager dit bij de gemeente te melden.

Artikel 6 Wijziging kenteken

Als het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager verandert, wordt op zijn of haar verzoek binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van het verzoek, door de gemeente een ander onderbord geplaatst.

Artikel 7 Verbodsbepaling

Het is verboden de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te verhuren, te verkopen of zonder toestemming van het bestuursorgaan te verwijderen of te verplaatsen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit beleid treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking door een publicatie in de Woensdrechtse Bode.

Artikel 9 Kosten

Bij de aanvraag wordt door de gemeente of een derde een offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden opgesteld. Vervolgens wordt deze ter goedkeuring aan de aanvrager voorgelegd. Na goedkeuring van de aanvrager worden de werkzaamheden uitgevoerd en de kosten van de uitvoering bij de aanvrager in rekening gebracht.

Artikel 10 Vervallen vorige regels

De beleidsregels die dit beleid zijn voorafgegaan komen bij het inwerktreding van dit beleid te vervallen.

Hoogerheide, 10 juli 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

A.P.A. Baart MBA,         M.A. Fränzel,

secretaris                     burgemeester