Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

verordening inzake het verstrekken van geldleningen aanambtenaren in dienst van de gemeente Harlingen voor debouw of de aankoop van een woning voor eigen bewoning:

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening inzake het verstrekken van geldleningen aanambtenaren in dienst van de gemeente Harlingen voor debouw of de aankoop van een woning voor eigen bewoning:
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-1999Onbekend

14-07-1999

Onbekend

-

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening inzake het verstrekken van geldleningen aanambtenaren in dienst van de gemeente Harlingen voor debouw of de aankoop van een woning voor eigen bewoning:

 

DE RAAD DER GEMEENTE HARLINGEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 1998;

gehoord de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

 

verordening inzake het verstrekken van geldleningen aan

ambtenaren in dienst van de gemeente Harlingen voor de

bouw of de aankoop van een woning voor eigen bewoning:

Artikel 1

1. Burgemeester en wethouders kunnen aan ambtenaren in vaste dienst der gemeente,

die een woning binnen de gemeente Harlingen voor eigen bewoning wensen te

bouwen of te kopen, een geldlening onder verband van eerste hypotheek verstrekken.

2. Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde onder 1a afwijken, indien

omstandigheden daartoe aanleiding geven.

3. Geldleningen als bedoeld in het eerste lid kunnen eveneens worden verstrekt aan

ambtenaren, die voor een door henzelf bewoonde woning een geldlening hebben

afgesloten en deze, na beëindiging of opzegging, door een gemeentelijke geldlening

wensen te vervangen.

4. De geldlening zal alleen worden verstrekt indien de aanvrager voldoet aan de

voorwaarden en normen zoals de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die

stellen ter verkrijging van een Nationale Hypotheek Garantie.

5. In afwijking van het bepaalde in de voorwaarden zoals genoemd in lid 3a, kan bij het

verkrijgen in eigendom van een woning waarvan de kosten meer bedragen dan het

door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen vastgestelde normbedrag, een

lening worden verstrekt welke gelijk is aan het genoemde normbedrag.

6. .De hoogte van de hypothecaire geldlening zal niet meer bedragen dan de maximale

hoogte van een hypothecaire geldlening indien de aanvrager een Nationale

Hypotheek Garantie had aangevraagd voor het afsluiten van een hypothecaire

geldlening bij een andere geldverstrekker.

7. De besluiten van burgemeester en wethouders tot het verstrekken van geldleningen

ordening genoemd worden ter kennisname toegezonden aan Gedeputeerde Staten

van Friesland.

 

Artikel 2

De geldlening wordt verstrekt voor een periode niet korter dan 5 jaar en niet langer dan 30

jaar.

1. De geldlening wordt verstrekt tegen de rente, welke de gemeente zelf op het tijdstip

van kredietverlening voor door haar te sluiten geldleningen met een zelfde looptijd als

die van het bedoelde krediet, verschuldigd is of zou zijn en voorts onder door

burgemeester en wethouders eventueel nader te stellen voorwaarden.

2. Op verzoek van de debiteur kan gedurende de gehele looptijd van de geldlening de

rente tweemaal worden herzien en wel bij onderhandse akte van schuldbekentenis.

3. Het rentepercentage wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 onder 2a

vastgesteld.

4. De geldlening moet worden afgelost hetzij lineair, hetzij bij wijze van annuïteiten,

waarbij het tevens mogelijk is de lening aflossingsvrij te maken volgens de normen

van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

5. Extra aflossing of algehele aflossing is te allen tijde mogelijk.

6. De rente en aflossing zullen in maandelijkse termijnen op de bezoldiging van de

ambtenaar worden ingehouden.

 

Artikel 3

De geldlening wordt verleend onder voorwaarde, dat de hoofdsom of het nog niet afgeloste

gedeelte van het leningsbedrag met de lopende rente zonder voorafgaande opzegging of

ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar wordt:

a. bij overtreding of niet-nakoming door de ambtenaar van de in de overeenkomst

van geldlening en hypotheek gemaakte bepalingen;

b. indien de ambtenaar onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt

verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, boedelafstand doet of

wanneer executoriaal beslag op diens zaken is gelegd;

c. bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het onroerend goed, onteigening

inbegrepen, of te niet gaan van het geheel of een gedeelte daarvan;

d. indien de ambtenaar het onroerend goed in waarde heeft doen verminderen of

van bestemming heeft veranderd, of doen veranderen, respectievelijk zonder

schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders dit geheel of

gedeeltelijk heeft verhuurd, dan wel aan een ander ten gebruike heeft gegeven;

e. indien het dienstverband van de ambtenaar eindigt anders dan door overlijden

door toekenning van pensioen krachtens de algemene burgerlijke pensioenwet of

door toekenning van wachtgeld, zolang dit wachtgeld wordt genoten;

f. indien de weduwe van de geldnemer hertrouwt.

 

Artikel 4

Burgemeester en wethouders kunnen in de gevallen, genoemd in artikel 3, indien de

omstandigheden daartoe aanleiding geven, afzien van onmiddellijke invordering van het nog

verschuldigde bedrag.

 

Artikel 5

Zonder toestemming van burgemeester en wethouders is het niet geoorloofd:

a. de woning te vervreemden, geheel of gedeeltelijk te verhuren, zakelijke rechten

daarop te vestigen, wijzigingen daarin of daaraan aan te brengen, wijzigingen in

de bestemming te brengen en haar geheel of gedeeltelijk af te breken;

b. de bij de woning behorende grond te vervreemden, geheel of gedeeltelijk te

verhuren of zakelijke rechten daarop te vestigen.

 

Artikel 6

De woning dient ten genoegen van burgemeester en wethouders op basis van

herbouwwaarde tegen brandschade te zijn verzekerd, ten bewijze waarvan burgemeester en

wethouders overlegging van de polis en van de betalingsbewijzen inzake de verschuldigde

premie kunnen verlangen.

 

Artikel 7

Alle uit de overeenkomst van geldlening met hypotheekstelling voortvloeiende kosten komen

voor rekening van de geldnemer.

 

Artikel 8

Bij inwerkingtreding van deze verordening vervalt de verordening inzake het verstrekken van

geldleningen aan ambtenaren in dienst van de gemeente Harlingen voor de bouw of aankoop

van een woning voor eigen bewoning d.d. 12 januari 1994.

 

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als "Woningfinancieringsregeling gemeente

personeel" en treedt in werking op de dag volgend op de datum van dit besluit.

Vastgesteld door de raad in zijn

vergadering van 14 juli 1999.

voorzitter.

secretaris.