Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rhenen

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRhenen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Rhenen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, art. 149a en art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2012nieuwe regeling

20-03-2012

Rhenense Betuwse Courant 11-4-2012

verord/641

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

 

De raad van de gemeente Rhenen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2012;

gelet op de artikelen 147, 149a en 176 van de Gemeentewet

besluit:

Vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen luidende als volgt;

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een voorschrift van door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgestelde algemeen verbindende voorschriften zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Rhenen 2012”.

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 maart 2012.

De raadsgriffier,

de voorzitter,

J.H. van Beem

drs. J.H.A. van Oostrum