Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening Clientenparticipatie WSW AV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Clientenparticipatie WSW AV
CiteertitelVerordening Clientenparticipatie WSW AV
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-07-200801-01-2021Onbekend

07-07-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Clientenparticipatie WSW AV

De Raad der gemeente Zederik;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008;

 

gelet op het advies van de commissie Bestuur, Veiligheid en Leefbaarheid van 16 juni 2008;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening;

 

overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het periodiek overleg met WSW-geïndiceerden,

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WSW/AV

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Wet Sociale Werkvoorziening;

 • b.

  Cliënt: WSW-geïndiceerde woonachtig in 1 van de deelnemende gemeenten;

 • c.

  Cliëntenbelangenorganisatie: organisatie die onder andere de belangenbehartiging van cliënten tot doelstelling heeft en actief is in de regio Vijfheerenlanden/Alblasserwaard;

 • d.

  WSW-raad AV: de cliëntenraad van cliënten (WSW-geïndiceerden) en vertegenwoordigers van cliëntenbelangenorganisaties die gezamenlijk is ingesteld voor de aan de Gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep deelnemende gemeenten;

 • e.

  Deelnemende gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld- Giessendam, Leerdam, Liesveld, Lingewaal en Zederik;

 • f.

  Avelingen Groep: Gemeenschappelijke regeling Avelingen groep;

 • g.

  Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Avelingen Groep.

Artikel 2 Doelstelling van de WSW-raad AV

De WSW-raad AV heeft als doel om desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de wijze waarop de WSW wordt uitgevoerd door de deelnemende gemeenten.

Artikel 3 Onderwerpen van overleg

 • 1.

  De WSW-raad AV kan advies geven over onderwerpen die de bedrijfsorganisatie van de Avelingen Groep overstijgen. Het gaat dan om zaken als:

  • a.

   Verordeningen die worden vastgesteld door de gemeenteraad;

  • b.

   Beleid ten aanzien van de wachtlijst (bijvoorbeeld instroomvolgorde en voortrajecten voor geïndiceerden);

  • c.

   Beleid intrekken indicaties.

 • 2.

  De WSW-raad AV wordt geïnformeerd over de uitvoering van de WSW door de Avelingen Groep in de vorm van het beleidsplan/begroting en het jaarverslag.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  Er vindt twee keer per jaar een overleg plaats tussen de Algemeen Directeur van de Avelingen Groep en de WSW-raad AV. De leden van de WSW-raad ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 • 2.

  Over de zaken waarover de WSW-raad AV advies kan geven wordt de raad vooraf geïnformeerd.

 • 3.

  De WSW-raad AV ontvangt het beleidsplan en het jaarverslag van de Avelingen groep voorafgaand aan het overleg.

 • 4.

  Bijeenkomsten van de WSW-raad AV worden gefaciliteerd door de Avelingen Groep.

Artikel 5 Samenstelling WSW-raad AV.

 • 1.

  De WSW-raad AV bestaat uit maximaal 15 leden, te weten 8 cliënten of hun wettelijke vertegenwoordiger en 7 vertegenwoordigers vanuit cliëntenbelangenorganisaties.

 • 2.

  De leden van de WSW-raad AV worden door het Algemeen Bestuur benoemd.

 • 3.

  Leden van de WSW-raad worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

 • 4.

  Bij instelling van de WSW-raad AV kunnen potentiële deelnemers zich aanmelden bij het Algemeen Bestuur.

 • 5.

  Na instelling worden leden van de WSW-raad AV benoemd op voordracht van de WSW-raad.

 • 6.

  De WSW-raad selecteert kandidaten op basis van een openbare oproep.

Artikel 6 Evaluatie

 • 1.

  Na de tweede bijeenkomst van de WSW-raad in 2009 worden de activiteiten die hebben plaatsgevonden op grond van deze verordening geëvalueerd.

 • 2.

  Op basis van evaluatie wordt opnieuw een (eventueel gewijzigde) verordening cliëntenparticipatie WSW ter besluitvorming voorgelegd.

Artikel 7 Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie WSW AV.

 • 2.

  Zij treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2008.