Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Dalfsen

Delegatiestatuut gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Dalfsen
Officiële naam regelingDelegatiestatuut gemeente Dalfsen
CiteertitelDelegatiestatuut gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1
 3. Wet dualisering gemeentebestuur
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-07-20105e wijziging

31-05-2010

KernPUNTEN, 2010-06-15

2010-04-14, nummer 54
06-01-201001-07-200901-07-20104e wijziging

14-12-2009

KernPUNTEN, 2009-19-12

2009-10-20, nummer 174
30-09-20093e wijziging

29-06-2009

KernPUNTEN, 2009-12-29

2009-06-02, nummer 109
05-11-200801-07-20082e wijziging

23-06-2008

KernPUNTEN, 2008-10-28

2008-05-20, nummer 658
09-07-20081e wijziging

26-05-2008

KernPUNTEN, 2008-07-01

2008-04-22, nummer 486
26-07-2006Nieuwe regeling

26-06-2006

KernPUNTEN, 2008-07-18

2006-04-25, nummer 487

Tekst van de regeling

Inhoudsopgave

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2006, nummer 487;

overwegende dat het wenselijk is bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de invoering van het dualistisch stelsel en de vaststelling van de “Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden”:

gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 156 en 160 van de Gemeentewet;

gelet op het, ingediende en door de raad aangenomen amendement;

b e s l u i t :

Artikel 1

Onderstaande bevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:

 • A.

  het aanvaarden van het eigendom van wegen in het kader van de Wet Herverdeling Wegen;

 • B.

  het op grond van artikel 147 lid 2 juncto artikel 108 Gemeentewet aanvaarden van legaten en schenkingen indien deze zonder voorwaarden of last aan de gemeente worden gedaan;

 • C.

  het op grond van artikel 5 van de Wet Openbaarheid van Bestuur beslissen op verzoeken om informatie en het verstrekken van die informatie;

 • D.

  het op grond van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht verdagen van de termijn voor het beslissen op een bezwaarschrift;

 • E.

  het op grond van artikel 2.3.4 Wet educatie en beroepsonderwijs afsluiten van een raam- en productovereenkomst met het Regionaal Opleidingen Centrum;

 • F.

  [vervallen per 09-07-2008]

 • G.

  [vervallen]

 • H.

  [vervallen per 30-09-2009]

 • I.

  het zorgdragen voor voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van de scholen (art. 91, lid 1 Wet op het primair Onderwijs);

 • J.

  het zorgdragen voor voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van de scholen (art 76b, lid 1 Wet op het voortgezet Onderwijs);

 • K.

  het indelen van het grondgebied van de gemeente, het vaststellen van de openbare ruimten, het toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen en het vaststellen van de standplaatsen en ligplaatsen en de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen (artikel 6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen).

Artikel 2

In te trekken het delegatiebesluit van 23 juni 2003 van de gemeente Dalfsen;

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als “Delegatiestatuut gemeente Dalfsen”;

Artikel 4

Dit besluit treedt 8 dagen na publicatie in werking.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 juni 2006.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

L.V. Elfers H.C. Lankman