Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening op de heffing en invordering van leges Gemeente Westervoort 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges Gemeente Westervoort 2012
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van leges Gemeente Westervoort 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 12 bevat overgangsrecht.

De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201201-05-20132e wijziging (tarieven)

10-12-2012

Westervoort Post, 19-12-2012

19
01-01-2012Nieuwe regeling

12-12-2011

Westervoort Post 21-12-2011

13G

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Gemeente Westervoort 2012

Onderwerp : 2e wijziging legesverordening 2012

De raad van de gemeente Westervoort;

gelezen het voorstel van voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  27 november 2012;

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de tweede wijziging van de

Verordening op de heffing en invordering van leges Gemeente Westervoort 2012, 2e wijziging

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de eerste dag in de volgende kalendermaand;

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo;

c. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

d. het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking als genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel, als deze aanvraag een beschikking betreft die nodig of noodzakelijk is voor een niet-commerciële activiteit van een plaatselijke non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

e. het in behandeling nemen van aanvraag ingediend door ingezetenen, instituten of andere instellingen zoals genoemd in het vorige lid voor zover de aanvraag verband houdt met studiedoeleinden of activiteiten met liefdadigheidskarakter en de heffingsambtenaar het nodig acht om af te zien van heffing;

f. het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan vrijwilligers ten behoeve van door hen te verrichten werkzaamheden voor jeugd en jongeren.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

 • 3

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervallen hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) en de onderdelen (wegaanlegvergunning als bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening) en (kapvergunning als bedoeld in artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening) Gemeente Westervoort 2009 van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat:

 • 4

  1.dit hoofdstuk en deze onderdelen van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  a. die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

  b. waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.

  2.als genoemde wetten na 1 januari 2011 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, de tarieven in dit hoofdstuk en deze onderdelen worden verhoogd met 1,7 procent, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 5

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking in de Westervoort Post.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2012.

3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) in werking treedt en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

 

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 25 juni 2012,

de griffier,

de voorzitter,

mevr. drs. D.E. van der Kamp

mr. J.J.G.M. Geukers

Tarieventabel (1/2) 1  

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2011

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

 • 1.

  Burgerlijke stand

 • 2.

  Reisdocumenten

 • 3.

  Rijbewijzen

 • 4.

  Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 5.

  Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 • 6.

  Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 • 7.

  Bestuursstukken

 • 8.

  Vastgoedinformatie

 • 9.

  Overige publiekszaken

 • 10.

  Gemeentearchief

 • 11.

  Huisvestingswet

 • 12.

  Leegstandwet

 • 13.

  Gemeentegarantie

 • 14.

  Marktstandplaatsen

 • 15.

  Winkeltijdenwet

 • 16.

  Kansspelen

 • 17.

  Kinderopvang

 • 18.

  Telecommunicatie

 • 19.

  Verkeer en vervoer

 • 20.

  Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 • 1.

  Begripsomschrijvingen

 • 2.

  Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 • 3.

  Omgevingsvergunning

 • 4.

  Vermindering

 • 5.

  Teruggaaf

 • 6.

  Intrekking omgevingsvergunning

 • 7.

  Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 • 8.

  Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 • 9.

  Sloopmelding

 • 10.

  In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 • 1.

  Horeca

 • 2.

  Organiseren evenementen of markten

 • 3.

  Prostitutiebedrijven

 • 4.

  Splitsingsvergunning woonruimte

 • 5.

  Leefmilieuverordening

 • 6.

  Brandbeveiligingsverordening

 • 7.

  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

1. Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk of registreren van een partnerschap op het gemeentehuis, met uitzondering van de uren als vastgesteld voor kosteloze huwelijksvoltrekking:

 

1.1.1

op maandag tot en met donderdag

€ 308,00

1.1.2

op vrijdag

€ 346,00

1.1.3

op zaterdag en zondag

€ 659,00

1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis als bedoeld in artikel 1:64 Burgerlijke Wetboek:

 

1.2.1

op maandag tot en met donderdag

€ 508,00

1.2.2

op vrijdag

€ 545,00

1.2.3

op zaterdag en zondag

€ 858,00

1.3

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk of registreren van een partnerschap in Huize Vredenburg en de Hervormde Kerk in de gemeente Westervoort:

 

1.3.1

op maandag tot en met donderdag

€ 575,00

1.3.2

op vrijdag

€ 642,00

1.3.3

op zaterdag

€ 776,00

1.4

De vastgestelde uren voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen zijn niet van toepassing op de locaties als bedoeld onder 1.3

 

1.5

De tarieven genoemd onder 1.3 zijn inclusief de vergoedingen die aan derden verschuldigd zijn.

 

1.6

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registreren van een partnerschap elders in de gemeente (‘op locatie’) bedraagt, anders dan genoemd onder 1.1,1.2 en 1.3:

 

1.6.1

op maandag tot en met donderdag

€ 363,00

1.6.2

op vrijdag

€ 401,00

1.6.3

op zaterdag en zondag

€ 715,00

1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouwboekje, een duplicaat trouwboekje of een partnerschapsboekje bedraagt

€ 22,35

1.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het laten spelen van het carillon, voor maximaal 10 minuten per huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap bedraagt

€ 63,55

1.9

Het tarief voor het op aanvraag doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier bedraagt

€ 27,80

1.10

Het tarief voor het getuigen voor een huwelijk of partnerregistratie bedraagt per getuige

€ 28,75

1.11

De administratiekosten bij een kosteloos huwelijk bedragen

€ 72,95

2. Reisdocumenten

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

2.1.2

verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35

2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,35

2.1.4

Jeugdtarief Nederlandse identiteitskaart (t/m 13 jaar)

€ 31,85

2.1.5

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 41,90

2.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.3 alsmede in 2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

2.3

Het tarief als genoemd in 2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend

 

2.4

De administratieve kosten voor het vervangen van een nationaal paspoort of Nederlandse Identiteitskaart bedragen

€ 39,60

3. Rijbewijzen

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 52,65

3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

€ 40,75

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een rijbewijs

€ 16,35

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 16,35

3.5

De administratieve kosten voor het vervangen van een rijbewijs bedragen

€ 39,60

4. Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan: ‘ één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd’

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,25

4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 385,00

4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 883,00

4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1765,00

4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 5517,00

4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 9930,00

4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 464,00

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan: ‘één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’

 

4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:per verstrekking

€ 9,20

4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 383,00

4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 878,00

4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1757,00

4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 5489,00

4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 9881,00

4.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de gemeentelijke basisadministratie door een ambtenaar, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,75

4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 4,65

4.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst uit de Gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens

€ 5,25

5. Kiezersregister

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

Gratis

6. Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,15

 

met een maximum per bericht van

€ 5,15

6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 15,35

6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,60

6.1.3

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

6.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,60

7. Bestuursstukken

7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 103,65

7.1.2

een afschrift van de toelichting op de gemeentebegroting

€ 103,65

7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

€ 103,65

7.1.4

een afschrift van de toelichting op de gemeenterekening

€ 103,65

7.2

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op de raadsstukken of commissiestukken, exclusief de stukken als bedoeld in onderdeel 7.1, bedraagt per een kalenderjaar:

 

7.2.1

indien afgehaald ter secretarie

€ 23,90

7.2.2

indien toegezonden

€ 103,65

7.2.3

in digitale vorm, verzonden per e-mail,

€ 11,90

7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

7.3.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening, per exemplaar

€ 110,45

7.3.2

een afschrift van de bouwverordening, per exemplaar

€ 214,25

7.3.3

een afschrift van een andere gemeentelijke verordening, voor zover niet elders in deze tarieventabel genoemd, per exemplaar

€ 102,10

7.3.4

een statistisch jaarboek

€ 102,10

7.3.5

Voor het verstrekken van kopieën,documenten en het afhandelen van aanvragen in het kader de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) op grond van artikel 14 van deze wet bedraagt het tarief per kwartier

€ 28,75

 

en per kopie

€ 0,15

8. Vastgoedinformatie

8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

8.1.1

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 28,75

8.1.2

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 28,75

8.1.3

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 28,75

8.1.4

het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

€ 28,75

8.1.5

Het tarief bedraagt voor:

 

8.1.5.1

het verlenen van inzage van kadastrale leggers met hulp van een gemeenteambtenaar, per kwartier

€ 28,75

8.1.5.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatsaanduiding van een perceel, per perceel

€ 13,20

8.1.6

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 28,75

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

Vervallen

8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verstrekken van een bestemmingsplan:

 

8.3.1

voor bestemmingsplannen van maximaal 20 pagina’s

€ 17,25

8.3.2

voor bestemmingsplannen van 21 - 50 pagina’s

€ 40,20

8.3.3

voor bestemmingsplannen van 51 tot 100 pagina’s

€ 69,45

8.3.4

voor bestemmingsplannen van meer dan 100 pagina’s:

 

8.3.4.1

voor de eerste 100 pagina’s, in totaal:

€ 69,10

8.3.4.2

voor elke volgende pagina:

€ 0,10

 

Tarieventabel (2/2) 2  

9. Overige Publiekszaken

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.1.1

tot het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

€ 30,05

9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 12,10

9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een stuk

€ 9,20

9.1.4

tot het verkrijgen van elke niet elders in deze tarieventabel genoemde verklaring over een bepaalde persoon of een bepaalde zaak

€ 9,20

9.1.5

Tot het verkrijgen van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

€ 9,20

10. Gemeentearchief

10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporing in de in het gemeentearchief berustende stukken. Ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,75

10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,15

11. Huisvestingswet (niet aanwezig in Westervoort)

12. Leegstandswet

12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 54,85

12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 54,85

13. Gemeentegarantie (niet aanwezig in Westervoort)

14. Marktstandplaatsen + overige APV vergunningen (zie Marktgeld verordening 2002, tiende wijziging)

15. Winkeltijdenwet

15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 54,85

15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 54,85

15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 54,85

16. Kansspelen

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 34,50

16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 34,50

16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag voor het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 20b van de Wet op de kansspelen

€ 70,20

17. Kinderopvang

17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

Gratis

17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

Gratis

18. Telecommunicatie

18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

18.1.1

 

€ 76,10

18.1.2

Werkzaamheden die niet onder 18.1.1 vallen

€ 422,80

18.2

Het onder 18.1.1 en 18.1.2 genoemde tarief wordt:

 

18.2.1

als het gaat om werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen of gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,35

18.2.2

als het gaat om werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,35

18.2.3

als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met.

€ 308,00

18.2.4

Als met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

18.2.5

Als een begroting als bedoeld in 18.2.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

18.3

Op het onder 18.1 genoemde tarief wordt de van de melder gekregen of te krijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in mindering gebracht, in zoverre dat de mindering niet groter kan zijn dan het in 18.1 genoemde tarief zelf.

 

19. Verkeer en Vervoer

19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 46,50

19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 46,50

19.1.3

tot het verkrijgen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 51,95

19.1.4

tot het verkrijgen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder medisch advies

€ 28,65

19.1.5

tot het verkrijgen van een individuele invalidenparkeerplaats, als bedoeld in de artikelen 12 en 29 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 51,60

19.1.6

tot het leveren of plaatsen van het bord E 6 van het RVV 1990, inclusief een onderbord ( kenteken)

€ 375,00

19.1.7

tot het wijzigen van een onderbord ( kenteken) als bedoeld in 19.1.6

€ 42,75

19.1.8

tot het verkrijgen of wijzigen van een concessie als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de Wet personenvervoer 2000

€ 46,50

19.1.9

tot het van gemeentewege aanbrengen van verwijzingsborden aan gemeente-eigendommen

€ 51,60

19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 5.1.7, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 109,80

19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een parkeerontheffing in de blauwe zone

€ 25,15

19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een parkeerontheffing in de blauwe zone

€ 7,50

20. Diversen

20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

20.1.1

een vergunning om in de gemeente te mogen venten voor de verkoop van enig artikel

Vervallen APV

20.1.2

een vergunning om in de gemeente een standplaats in te nemen:

 

 

voor elke vier strekkende meter frontbreedte,

 

 

per dag

€ 28,15

 

per week

€ 53,25

 

per maand

€ 83,00

 

per kwartaal

€ 166,00

 

per halfjaar

€ 249,00

 

per jaar

€ 334,00

20.1.3

een vergunning voor het maken van muziek met muziekinstrumenten of langs mechanische weg, op de openbare weg, per dag

Vervallen

20.1.4

het geven van advies over het bestrijden van ongedierte (inclusief voorrijdkosten)

€ 25,65

20.1.5

het bestrijden van wespen

€ 20,60

20.1.6

het verstrekken van een lok- of voerdoosje voor muizen

€ 5,00

20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,00

20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van geschreven of gedrukte stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,30

20.2.3

Rapporten gepubliceerd door derden worden verstrekt tegen kostprijs

 

20.2.4

Het per email verstrekken van(delen van) digitaal beschikbare of reeds gedigitaliseerde bestanden is kosteloos.

 

20.2.5

Kaarten, tekeningen of lichtdrukken daarvan al dan niet behorend bij de in de onderdelen 20.2.1 en 20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, per A4-formaat.

€ 1,65

20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of verstrekken van:

 

20.3.1

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 54,85

20.3.2

stukken of uittreksels die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 43,80

20.4

Indien stukken, uittreksels of andere documenten genoemd in deze tabel op aanvraag worden toegezonden, worden de tarieven die op deze stukken van toepassing zijn verhoogd met

€ 1,90

20.5

De onder 20.4 bepaalde verhoging geldt niet voor het toezenden van stukken, uittreksels of andere documenten genoemd in deze tabel wanneer zij op basis van een abonnement worden verstrekt.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 152,50

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 152,50

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen:

3,25 procent

 

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 152,50

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.001 tot € 1.000.000 bedragen:

3,05 procent

 

van de bouwkosten

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.001 tot € 5.000.000 bedragen:

2,85 procent

 

van de bouwkosten

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

2,65 procent

 

van de bouwkosten

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 102,00

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

Vervallen

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

25 procent

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van:

€1.017,00

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 152,50

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 529,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

10 procent

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

met een maximum van:

€ 417,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

10 procent

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

met een maximum van:

€ 519,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 620,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 620,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 417,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 620,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 620,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 417,00

2.3.3.9

Ontheffing Wet Geluidshinder: Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing en vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de artikelen 83, 85, 100a, 100b, 106, 110a, 110b en 110c van de Wet geluidshinderVoor gevallen van enkelvoudige aard (een woning, een soort geluidshinder)

€ 620,00

2.3.3.10

Voor alle overige gevallen

€ 900,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 417,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 519,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 620,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 620,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 417,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 620,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 620,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 417,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 434,00

 

Het onder 2.3.5 genoemde bedrag wordt verhoogd met:

 

2.3.5.1

Voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte tot en met 100 m2 (volgens NEN 2580) per vierkante meter:

€ 1,22

2.3.5.2

Voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte van 101 tot en met 500 m2 (volgens NEN 2580) met:

€ 33,45

 

en per vierkante meter:

€ 1,05

2.3.5.3

Voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte 501 tot en met 2.000 m2 (volgens NEN 2580) met:

€ 297,30

 

en per vierkante meter:

€ 0,60

2.3.5.4

Voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte 2.001 tot en met 5.000 m2 (volgens NEN 2580) met:

€ 918,00

 

en per vierkante meter:

€ 0,20

2.3.5.5

Voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte 5.001 tot en met 50.000 m2 (volgens NEN 2580) met:

€1.966,80

 

en per vierkante meter:

€ 0,05

2.3.5.6

Voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 50.000 m2 (volgens NEN 2580) met:

€2.364,10

 

en per vierkante meter:

€ 0,05

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 417,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 417,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 417,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 97,65

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 97,65

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 97,65

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 76,30

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 76,30

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 58,00

2.3.10A

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:16 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

€ 76,30

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 76,30

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 76,30

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 101,70

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 101,70

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 101,70

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 101,70

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 101,70

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 139,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 139,00

2.3.16.3

Voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 139,00

2.3.16.3.1

Voor de beoordeling van ieder ander rapport met een maximum bij

€ 139,00

 

niet met name genoemde rapporten in 2.3.16.1,2,3 van

€ 400,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 417,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voor het nemen van een beslissing

50 procent

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20 procent

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Niet van toepassing.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Niet van toepassing.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 97,65

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 97,65

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.325,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.290,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

gratis

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 97,65

2.10.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gedoogbeschikking bedraagt exclusief leges publicatiekosten:

€ 325,00

2.10.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gedoogbeschikking gebaseerd op bijzondere omstandigheden/calamiteiten/overmacht :

€ 101,70

2.10.2

Verhoging van de genoemde legesbedragen a.g.v. verplichte publicaties als dat voor een procedure nodig is bedraagt bij publicatie in dag- of weekblad

€ 139,00

2.10.3

Verhoging van de genoemde legesbedragen a.g.v. verplichte publicaties als dat voor een procedure nodig is bedraagt bij publicatie in de Nederlandse Staatscourant

Vervallen nu digitaal

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 342,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 54,60

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 54,60

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot toevoeging/wijziging van één of meer leidinggevenden aan een bestaande vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

€ 54,60

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor het na algemeen sluitingsuur openhouden van horeca-inrichtingen:

 

3.2.1

Per dag, gedurende niet langer dan twee uur

€ 71,05

3.2.2

Per dag, gedurende langer dan twee uur

€ 109,40

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten (niet aanwezig Westervoort)

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1512,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 892,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 757,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 446,00

3.3.3

Een vergunning voor een sekswinkel als bedoeld in artikel 3.4 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€582,00

 

Als voor de afgifte van de onder 3.3.1 genoemde vergunning het advies van externe deskundige wenselijk of noodzakelijk is, wordt het in artikel 3.3.1 genoemde tarief verhoogd met de advieskosten van externe deskundigen.

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening zal door de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b, van de Gemeentewet (de inspecteur belast met de heffing van gemeentelijke belastingen) een begroting worden opgesteld van alle met de advisering door externe deskundigen gemoeide kosten.

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€54,60

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (niet aanwezig in Westervoort)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting

€54,60

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor lichtreclames.

€100,80

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 12 december 2011,

de griffier, de voorzitter,

ing. J.A.M.G. van Bodegom mr. J.J.G.M. Geukers