Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Algemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012
CiteertitelAlgemeen aanwijzingsbesluit APV 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de aanwijzingsbesluiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.25, lid 1
 2. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.10, lid 1
 3. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.10, lid 3
 4. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.43, lid 4
 5. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.48, lid 1
 6. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.52
 7. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.65b
 8. APV Kaag en Braassem 2012, art. 4.2, lid 1
 9. APV Kaag en Braassem 2012, art. 4.13, lid 1
 10. APV Kaag en Braassem 2012, art. 5.3, lid 1
 11. APV Kaag en Braassem 2012, art. 5.6, lid 1
 12. APV Kaag en Braassem 2012, art. 5.8, lid 1
 13. APV Kaag en Braassem 2012, art. 4.6, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2012Nieuwe regeling

03-07-2012

Witte Weekblad, 18-07-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem en de burgemeester van Kaag en Braassem, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende:

dat op 12 maart 2012 de Algemene plaatselijke verordening gemeente Kaag en Braassem 2012 (hierna te noemen APV) is vastgesteld door de raad;

dat zij met het oog op de uitvoering van de APV nadere voorschriften dienen vast te stellen;

gelet op de hierna te noemen artikelen van de APV;

b e s l u i t e n:

vast te stellen het volgende

“Algemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012”.

 

Artikel 1 Indiening aanvraag

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1:3, lid 2 van de APV wordt voor de categorie evenementen als bedoeld in artikel 2:25 lid 1, de termijn voor het indienen van een aanvraag van een evenementenvergunning verlengd tot 12 weken.

Artikel 2 Categorieën en voorwaarden vrijgestelde evenementen

Evenementen, zoals straat- of buurtfeesten, straatspeeldagen, wedstrijden en optochten, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:25 lid 1 van de APV, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het evenement duurt maximaal één dag;

b. indien het evenement plaatsvindt in een inrichting moet het evenement voldoen aan de voorschriften van de afgegeven gebruiksvergunning (of omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik met het oog op brandveiligheid’) of aan de regels in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;

c. het evenement mag niet plaatsvinden op doorgaande wegen of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten;

d. maximaal 150 personen nemen tegelijkertijd deel.

e. het evenement heeft een incidenteel karakter (maximaal twee keer per jaar).

f. er wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht na 23:00 uur;

g. het evenement wordt gehouden tussen 10:00 en 00:00 uur;

h. bij het gebruik van een tent(en) zijn maximaal 50 personen gelijktijdig aanwezig.

i. er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht;

j. omwonenden worden één week voor aanvang van het evenement schriftelijk door de organisator geïnformeerd;

k. er is een organisator bij het evenement aanwezig;

l. er worden geen afvalstoffen verbrand buiten een inrichting (bijvoorbeeld hutten en bomen). Het gebruik van een barbecue valt hier niet onder.

Tevens moet worden voldaan aan de in de bijlage I bij dit besluit genoemde specifieke voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbrengen spandoeken op of aan de weg

 • 1

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:10, leden 1 en 3, van de APV de gemeentelijke frames aan te wijzen als locaties waar spandoeken mogen worden bevestigd. Voor het aanbrengen gelden de volgende voorwaarden:

  a. de spandoeken bevatten een aankondiging van een niet-commerciële activiteit die in Kaag en Braassem plaatsvindt of van ideële doeleinden en mogen worden aangebracht, geplaatst en gehouden gedurende een periode van maximaal twee weken, die loopt van zondag tot en met zaterdag, direct voorafgaande aan de betreffende activiteit;

  b. degene die een spandoek wil plaatsen doet daarvan een melding bij de gemeente, die niet eerder kan worden gedaan dan in het jaar voorafgaand aan het jaar van plaatsing en niet later dan drie weken voorafgaande aan de plaatsing;

  c. recht op plaatsing van een spandoek op een gemeentelijk frame geschiedt volgens het meldingsprincipe “Wie het eerst komt “.

 • 2

  De melding wordt binnen een week na ontvangst per brief beantwoord door de gemeente. Het antwoord geeft duidelijkheid of al dan niet tot het aanbrengen van het spandoek mag worden overgegaan.

Artikel 4 Aanwijzing van vrije plakplaatsen

Als aanplakborden als bedoeld in artikel 2:42, vierde lid, van de APV aan te wijzen de als vrije plakplaats bestemde borden die zijn geplaatst op diverse plaatsen in de gemeente.

Artikel 5 Aanwijzing van borden t.b.v. verkiezingen

Als aanplakborden ten behoeve van verkiezingscampagnes, als bedoeld in artikel 2:42, vierde lid, van de APV aan te wijzen de borden die daartoe speciaal van gemeentewege voorafgaande aan de verkiezingen op diverse plaatsen in de gemeente worden geplaatst.

Artikel 6 Verboden drankgebruik

Als gebied als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de APV waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, aan te wijzen de bebouwde kommen van de gemeente.

Artikel 7 Overlast van (brom)fiets op markt, kermisterrein e.d.

Als uren en plaatsen als bedoeld in artikel 2:52 van de APV waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden, aan te wijzen de marktterreinen en de terreinen waar een kermis, rommelmarkt of braderie wordt gehouden gedurende de openingstijd(en) van deze markt, kermis, rommelmarkt of braderie.

Artikel 8 Nachtelijk verblijf

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:65b van de APV ter voorkoming van overlast voor omwonenden of voor de omgeving de zwemstrandjes en zwemplekken langs openbaar water gesloten te verklaren tussen 23.00 uur en 9.00 uur.

Artikel 9 Aanwijzing collectieve festiviteit

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, van de APV de volgende dagen aan te wijzen als jaarlijks terugkerende collectieve festiviteiten waar de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden:

 • 1.

  Oudejaarsnacht, de nacht van 31 december op 1 januari van 21.00 uur tot 03.00 uur;

 • 2.

  Kermisweek te Roelofarendsveen, zondag en donderdag tot en met zaterdag van 20.00 tot 01.30 uur;

 • 3.

  Koninginnenacht, van 20.00 uur tot 24.00 uur;

 • 4.

  Koninginnedag tot 01.00 uur.

Artikel 10 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid, van de APV het hele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als plaats waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer in dat artikellid aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Artikel 11 Te koop aanbieden van voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:3, eerste lid, van de APV de volgende wegen aan te wijzen waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden:

 • 1.

  het parkeerterrein de Noordhoek te Roelofarendsveen;

 • 2.

  de parkeerplaatsen gelegen nabij de rotonde Alkemadelaan/Stationsstraat ter hoogte van de Narcisstraat te Roelofarendsveen;

 • 3.

  de parkeerplaatsen gelegen nabij de rotonde Alkemadelaan/Stationsstraat ter hoogte van de Populierenstraat te Roelofarendsveen;

 • 4.

  de overgang van de Watergang naar de Dotterbloem ter hoogte van de verbindingsweg naar de Alkemadelaan te Oude wetering.

Artikel 12 Parkeren van caravans, aanhangwagens e.d.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, onder a, van de APV alle wegen in de gemeente aan te wijzen waar het naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de verdeling van de beschikbare parkeerruimte en schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente is om een woonwagen, kampeerauto/wagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, boottrailer of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

Artikel 13 Parkeren van grote voertuigen

 • 1

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, van de APV alle wegen in de gemeente Kaag en Braassem binnen de bebouwde kommen aan te wijzen waar het naar zijn oordeel schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente is om een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren met uitzondering van de volgende wegen en weggedeelten:

  • 1.

   DOSR-parkeerterrein te Roelofarendsveen;

  • 2.

   De Lasso en De Lasso-Zuid te Roelofarendsveen;

  • 3.

   het parkeerterrein van de Schoolbaan te Roelofarendsveen;

  • 4.

   het parkeerterrein van het Hertogspark te Rijpwetering

  • 5.

   de Wilgenlaan te Woubrugge;

  • 6.

   de Waaier, Overloop en Oostenweg te Leimuiden,

  zulks met uitzondering van de weggedeelten en/of tijden waarop op basis van een (tijdelijk) verkeersbesluit het parkeren verboden is en de weggedeelten waar belijning voor het parkeren van personenauto’s is aangegeven.

 • 2

  Gelet op het gestelde in artikel 4:6, eerste lid, van de APV ter voorkoming van geluidhinder voor een omwonende of voor de omgeving te bepalen dat het op het DOSR-parkeerterrein en op het parkeerterrein van de Schoolbaan verboden is vrachtauto’s met draaiende koelmotoren te parkeren tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2012’.

 • 2

  Eerdere aanwijzingsbesluiten op basis van de APV 2009 worden ingetrokken.

 • 3

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de openbare bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem van 3 juli 2012.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

De gemeentesecretaris,         de burgemeester,

M.E. Spreij                                  mr. K.M. van der Velde-Menting

Specifieke regels evenementen 1  

Specifieke regels bij gebruik van een barbecue

 • 1.

  Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarig persoon, dat wil zeggen toezicht door een persoon die bij brand adequaat kan handelen;

 • 2.

  De barbecue moet op een open plaats staan die erboven en tenminste 2 meter rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken;

 • 3.

  Een barbecue moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen of kan worden omgestoten;

 • 4.

  Vaste brandstof (niet anders zijnde dan briketten of houtskool) in een barbecue mag alléén ontstoken worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof en/of aanmaakgel;

 • 5.

  De barbecue mag niet worden verlaten alvorens het vuur gedoofd is;

 • 6.

  In de directe nabijheid van de barbecue moet een blusmiddel in de hoedanigheid van (een) emmer(s) water of zand (minimaal 10 liter) voor onmiddellijk gebruik gereed staan;

 • 7.

  Bij extreme droogte mag niet worden gebrand met vaste brandstof (hout, houtskool, briketten e.d.) in brandgevaarlijke natuurgebieden.

Specifieke regels die horen bij evenementen in gebouwen (die vallen onder het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of in het bezit zijn van een gebruiksvergunning)

 • 1.

  Decors, versieringen, bekledingen etc. moeten voor zover deze beneden de 2,5 meter boven de vloer zijn aangebracht, zijn vervaardigd van moeilijk ontvlambare materialen die moeten voldoen aan de NEN 6065 of aan de nieuwe Europese norm NEN-EN 13501-1, vastgesteld 15 mei 2003, Staatscourant;

 • 2.

  Doeken, gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht dat zij met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet hinderen;

 • 3.

  Alle deuren van ruimten waar het publiek wordt toegelaten, moeten zonder gebruik te moeten maken van sleutels of andere losse voorwerpen, altijd in één beweging onmiddellijk kunnen worden geopend. Een deur van een ruimte waarin meer dan 100 personen aanwezig kunnen zijn, moet door een lichte druk op deze deur kunnen worden geopend (panieksluiting);

 • 4.

  In vluchtroutes en in voor ontvluchting bestemde doorgangen en uitgangen mogen geen voorwerpen aanwezig zijn waardoor de benodigde vrije doorgang wordt vermin¬derd, of waaraan men zich kan verwonden, of die ontvluchting kunnen verhinderen;

 • 5.

  Losse vloerbedekking zoals lopers, vloerkleden etc., mogen niet in de voor het publiek toegankelijke ruimten, toe- en uitgangen, vluchtroutes en looppaden aanwezig zijn;

 • 6.

  Blusmiddelen, alarmeringsmiddelen,noodverlichting, vluchtrouteaanduidingen en (nood)-uitgangen moeten te allen tijde goed zichtbaar, bruikbaar en gebruiksgereed worden gehouden;

 • 7.

  Het gebruik van verwarming- en verlichtingsbronnen, anders dan voldoende geïsoleerde, alsmede de aanwezigheid van met gas gevulde tanks, flessen en ballonnen is verboden;

 • 8.

  Tussen de rijen stands, tafels, marktkramen e.d. moeten doorgangen van ten minste 2 meter worden vrijgehouden;

 • 9.

  Overnachten is niet toegestaan.

Specifieke regels voor evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd

 • 1.

  U moet de veiligheid van de deelnemers en van het overige verkeer waarborgen;

 • 2.

  U mag op het wegdek geen pijlen e.d. aanbrengen die het verkeer in verwarring kunnen brengen;

 • 3.

  U moet busonderneming Connexxion - per fax - van het evenement op de hoogte te stellen (faxnummer: 023 - 5428418, t.a.v. Connexxion Klantenservice);

 • 4.

  U moet er voor zorgen dat het evenement tijdig via de plaatselijke media bekend wordt gemaakt;

 • 5.

  Aan calamiteitenverkeer moet te allen tijde vrije doorgang worden verleend;

 • 6.

  De tocht moet afdoende worden begeleid. Langs de route moeten leden van de organisatie aanwezig zijn die zo nodig (eerste) hulp kunnen verlenen;

 • 7.

  Er moeten ten minste twee gediplomeerde EHBO’ers aanwezig zijn. Deze personen moeten als zodanig herkenbaar zijn;

 • 8.

  Tijdens het rijden moet tijdig worden gewaarschuwd voor onverwachte obstakels, tegemoet komend verkeer, etc.;

 • 9.

  Als er tijdens het evenement kinderen aanwezig zijn, is het noodzakelijk dat er per 25 kinderen een begeleider aanwezig is die zodanig is geïnstrueerd dat als er zich een calamiteit voordoet, hij/zij op de hoogte is van hoe te handelen in een dergelijk situatie;

 • 10.

  Er moeten op en rond het parcours voldoende afvalbakken worden geplaatst;

 • 11.

  De weg c.q. openbare ruimte moet netjes opgeruimd worden achtergelaten.

Evenement op een niet-afgesloten parcours

 • 1.

  U moet de deelnemers vooraf wijzen op het feit dat:- zij zich moeten gedragen als gewone verkeersdeelnemers en zich daarom moeten houden aan de verkeersregels;- van de hoofdrijbaan van provinciale wegen geen gebruik mag worden gemaakt;- daar waar fietspaden aanwezig zijn daarvan gebruik moet worden gemaakt; - de route niet is afgesloten voor ander verkeer;- eventuele jeugdige deelnemers begeleid worden door voldoende volwassenen;- zij zich op de weg dusdanig moeten gedragen dat zij geen gevaar (kunnen) veroorzaken voor overige weggebruikers;- zij het verkeer op de weg niet mogen hinderen.

 • 2.

  Leden van de organisatie mogen niet verkeersregelend optreden.

Evenement op een afgesloten parcours

 • 1.

  Belanghebbenden binnen het afgesloten parcours moeten vroegtijdig van de afsluiting op de hoogte worden gebracht;

 • 2.

  Conform het Besluit Regeling Verkeersregelaars moeten op een groot aantal in het parcours gelegen kruisingen en/of splitsingen van wegen verkeersregelaars ingezet worden. Voor het inzetten van verkeersregelaars dient u contact op te nemen met de instructeur van het team Nieuwkoop - Kaag en Braassem van de politie Hollands Midden, 0900-8844.

Specifieke regels voor het oplaten van ballonnen

 • 1.

  Als er meer dan 1000 (feest)ballonnen gelijktijdig zullen worden opgelaten, moet er een aparte vergunning worden aangevraagd bij de Luchtvaartinspectie (informatie bij de Helpdesk Luchtvaart 020-4062201);

 • 2.

  Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen moeten zijn vrijgehouden en altijd bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen;

 • 3.

  Voor het vullen van (feest)ballonnen die kunnen worden opgelaten, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van helium;

 • 4.

  Het vullen van (feest)ballonnen moet geschieden door ter zake deskundige personen. Deze personen moeten vooraf over hun taak zijn geïnstrueerd en de verstrekte opdrachten nauwgezet opvolgen;

 • 5.

  De plaats waar de ballonnen worden gevuld en/of de met helium gevulde cilinders worden opgeslagen, mag niet toegankelijk zijn voor het publiek. Rondom deze plaats moet op een afstand van 10 m een deugdelijke afrastering zijn aangebracht;

 • 6.

  Met helium gevulde cilinders moeten tegen omvallen en opwarming door zonnestralingen zijn beschermd;

 • 7.

  Op niet in gebruik zijnde cilinders moet de beschermkap zijn aangebracht;

 • 8.

  Na het vullen van de ballonnen moeten de daarvoor gebruikte cilinders worden afgevoerd;

 • 9.

  De voorraad aan te bieden of te verkopen gevulde ballonnen moeten buiten handbereik van de bezoekers zijn opgeborgen;

 • 10.

  De voorraad gevulde ballonnen mag niet meer bedragen dan voor de goede gang van de verkoop of uitdeling is vereist;

 • 11.

  De voorraad van met helium gevulde ballonnen mag uitsluitend buiten worden opgeslagen;

 • 12.

  Aan de op te laten ballonnen mogen géén metalen (aluminium) plaatjes zijn bevestigd;

 • 13.

  Ballonnen mogen niet in ‘trossen’ worden opgelaten.

Specifieke regels voor een optocht

 • 1.

  De veiligheid van de deelnemers moet optimaal worden gewaarborgd;

 • 2.

  De begeleiders van de optocht moeten duidelijk herkenbaar zijn voor de deelnemers en voor het overige verkeer;

 • 3.

  Op het wegdek mogen geen pijlen worden aangebracht welke het verkeer in verwarring kunnen brengen;

 • 4.

  De regels gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswetgeving moeten strikt worden nageleefd;

 • 5.

  Er moeten ten minste twee gediplomeerde EHBO’ers aanwezig zijn. Deze personen moeten als zodanig herkenbaar zijn;

 • 6.

  Het is niet toegestaan strooigoed vanaf rijdende voertuigen te gooien;

 • 7.

  Het is niet toegestaan op de bij de optocht behorende voertuigen alcoholhoudende dranken aanwezig te hebben of te nuttigen;

 • 8.

  Als er veel kinderen bij de rondgang aanwezig zijn dan moeten er voldoende volwassenen ter begeleiding aanwezig zijn;

 • 9.

  U moet busonderneming Connexxion - per fax - van het evenement op de hoogte stellen (faxnummer: 023 - 5428418, t.a.v. Connexxion Klantenservice);

 • 10.

  Leden van de organisatie mogen niet verkeersregelend optreden;

 • 11.

  U moet de deelnemers vooraf wijzen op het feit dat: - van de hoofdrijbaan van provinciale wegen geen gebruik mag worden gemaakt;- daar waar wandel-/ fietspaden aanwezig zijn daarvan gebruik moet worden gemaakt; - de route niet is afgesloten voor ander verkeer;- eventuele jeugdige deelnemers begeleid worden door voldoende volwassenen;- zij zich op de weg dusdanig moeten gedragen dat zij geen gevaar (kunnen) veroorzaken voor overige weggebruikers;- zij het verkeer op de weg niet mogen hinderen.

Specifieke regels voor een wedstrijd op water

 • 1.

  Er moeten ten minste twee gediplomeerde EHBO’ers aanwezig zijn. Deze personen moeten als zodanig herkenbaar zijn;

 • 2.

  U moet maatregelen treffen dat er door meerijdende supporters op de weg en water geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. Hierop moet door duidelijk opvallende organisatieleden voldoende toezicht worden uitgeoefend;

 • 3.

  U moet de veiligheid en gezondheid van de deelnemers garanderen;

 • 4.

  Op het water moet hulpverlening aanwezig zijn met voldoende drijfmiddelen die eerste hulp kunnen bieden bij het te water raken van roeiers of overige aanwezigen;

 • 5.

  U moet tijdig voorafgaande aan dit evenement met de politie een aantal praktische zaken zoals verkeersmaatregelen, door spreken met de teamchef van politie Hollands Midden, team Nieuwkoop - Kaag en Braassem of één van diens aangewezen coördinatoren (tel. 0900 - 8844). Daarom verwacht de politie in het bezit te worden gesteld van de nodige informatie over die dag, mogelijk in de vorm van een draaiboek;

 • 6.

  Gedurende het evenement is er geen scheepvaartverkeer mogelijk op dit gedeelte van het water. Deze waterweg moet afgesloten worden. Hiervoor moet u toestemming vragen bij de waterwegbeheerder de Provincie Zuid Holland te Dordrecht;

 • 7.

  Het is niet toegestaan geluidsinstallaties in gebruik te hebben;

 • 8.

  Er mag geen gebruik worden gemaakt van schijnwerpers, behalve zaklantaarns;

 • 9.

  Afval moet aan boord worden gehouden en moet na afloop van de wedstrijd op correcte wijze worden afgevoerd;

 • 10.

  U bent voor wat betreft uw routes beperkt tot de gebieden en perioden die op grond van artikel 23 van de Provinciale verordening Watergebieden en Pleziervaart van Zuid-Holland zijn opengesteld;

 • 11.

  In verband met de beroepsvisserij moet het nachtvaren liefst vlak voor en/of na volle maan plaatsvinden;

 • 12.

  In verband met het varen na zonsondergang moeten er voldoende veiligheidsmaatregelen voor de passagiers op de boten worden getroffen (o.a. reddingsvesten);

 • 13.

  Op de boten mag géén open vuur aanwezig zijn;

 • 14.

  De deelnemers aan de wedstrijd moeten zich houden aan de regels gesteld in het Binnenvaart Politie Reglement en de Vaarwegenverordening Zuid-Holland.