Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Aangevuld bekostigingsbesluit Boekelermeer-Zuid 2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAangevuld bekostigingsbesluit Boekelermeer-Zuid 2
CiteertitelAangevuld bekostigingsbesluit Boekelermeer Zuid 2
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2004nieuwe regeling

29-03-2004

Gemeenteblad, 07-04-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aangevuld bekostigingsbesluit Boekelermeer-Zuid 2

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ALKMAAR;

besluit:

 

 • I.

  dat ingeval het onroerende zaken betreft welke in eigendom zijn van derden, het verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut zal plaatsvinden op basis van een exploitatieovereenkomst krachtens de Exploitatieverordening gemeente Alkmaar 1995, dan wel, ingeval niet kan worden gekomen tot het sluiten van een exploitatieovereenkomst, via de heffing van een baatbelasting krachtens artikel 222 Gemeentewet;

 • II.

  dat de ten laste van de gemeente blijvende kosten van de door of in opdracht van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen van openbaar nut voor 100% via de heffing van een baatbelasting of het aangaan van exploitatieovereenkomsten om kunnen worden geslagen over de genot hebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken;

 • III.

  dat de onroerende zaken zijn aangegeven op de bij dit aangevuld bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte kaart;

 • IV.

  dat de voorzieningen in ieder geval omvatten:

  • -

   het verwerven dan wel beschikbaar stellen van de ondergrond van de aan te leggen voorzieningen van openbaar nut;

  • -

   het slopen van opstallen, graven van watergangen;

  • -

   het aanleggen van verhardingen, riolering, kunstwerken, groenvoorzieningen;

  • -

   het plaatsen van openbare verlichting en brandkranen;

  • -

   het aanleggen van een persleiding;

 • V.

  dat de genot hebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht uiterlijk binnen twee jaar na het gereed komen van de voorzieningen een aanbod voor een exploitatieovereenkomst zullen kunnen ontvangen;

 • VI.

  dat bij de berekening van de exploitatiebijdrage wordt uitgegaan van de gewaarmerkte begroting van kosten en opbrengsten die bij dit besluit is gevoegd, welke begroting periodiek kan worden bijgesteld indien loon- of prijswijzigingen of andere optredende wijzigingen met betrekking tot het in exploitatie brengen van gronden binnen het exploitatiegebied daartoe aanleiding geven;

 • VII.

  dat de begroting van kosten en opbrengsten tevens bevat de wijze waarop deze kosten en opbrengsten zullen worden toegerekend aan de onroerende zaak binnen het exploitatiegebied;

 • VIII.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als “aangevuld bekostigingsbesluit Boekelermeer Zuid 2” en bekend zal worden gemaakt conform artikel 139 van de Gemeentewet en zal worden gepubliceerd.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 29 maart 2004.

Gepubliceerd in het gemeenteblad op 7 april 2004.

Bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen van het Alkmaars Nieuwsblad op 21 april 2004.

Exploitatie-berekening behorend bij bekostigingsbesluit Boekelermeer zuid 2

De nummering van de kostenposten sluit aan bij de nummering van de artikelen van de exploitatieverordening.

 

 

Kostenraming exploitatie-overeenkomsten

Voorlopige kostenraming baatbelasting

 

 

 

 

1

De inbrengwaarde van alle binnen het exploitatiegebied gelegen gronden

 

 

a

De waarde van de grond

€ 74.619.000

€ 11.136.000

b

De waarde van de opstallen die voor de verwezenlijking van de bestemming niet gehandhaafd kunnen worden

€ 34.019.000

€ 12.957.000

c

De kosten van het vrijmaken van de gronden van opstallen.

€ 563.000

€ 214.000

d

De kosten van het vrijmaken van zich in de grond bevindende resten zoals funderingen enz.

€ 200.000

€ 76.000

 

 

 

 

2 Voorzieningen van openbaar nut

 

 

f1

Riolering met inbegrip van bijbehorende werken

€ 2.722.000

€ 2.722.000

f2

Wegen, parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, straatmeubilair, waterpartijen, watergangen, bruggen, tunnels en andere rechtstreeks met de aanleg en inrichting van deze voorzieningen en kunstwerken verband houdende werken.

€ 21.496.000

€ 21.496.000

f3

Plantsoenen en andere groenvoorzieningen, waaronder begrepen de sierende elementen welke rechtstreeks voortvloeien uit een verzorgd bestemmingsplan alsmede het compensatiegroen.

€ 12.805.000

€ 12.805.000

f4

Openbare verlichting en brandkranen met de nodige aansluitingen

€ 1.375.000

€ 1.375.000

f5

Waterhuishoudkundige voorzieningen met inbegrip van drainagevoorzieningen

€ 6.180.000

€ 6.180.000

3

De kosten van aanleg van voorzieningen van openbaar nut buiten het exploitatiegebied voor zover de binnen het exploitatiegebied liggende onroerende zaken door deze voorzieningen direct dan wel indirect gebaat zijn.

€ 9.000.000

 

 

 

 

 

4

Kosten van planvoorbereiding en bouwrijp maken

 

 

a

Het dempen van sloten en het verrichten van grondwerken ten behoeve van voorzieningen van openbaar nut met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven

€ 3.451.000

€ 3.451.000

b

Het verrichten van bodemonderzoek en sanering

€ 76.000

€ 76.000

c

In verband met milieuwetgeving of milieutechnisch noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

€ 2.163.000

€ 2.163.000

f

Alle overige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het verlenen van medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden:

 

 

f1

De kosten van planontwikkeling, planvoorbereiding en planbeheer en plantoezicht, waaronder opstellen van bestemmingsplan, het opstellen van planmatige uitwerkingen of wijzigingen

€ 9.906.000

€ 5.582.000

f5

De kosten van het tijdelijk beheer van de ondergrond van openbare voorzieningen.

€ 286.000

 

f4

Rente en inflatie uitgaven

PM

PM

 

Totaal kosten

€ 178.861.000

€ 80.233.000

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

 

 

bijdrage Heiloo in groencompensatie

€ 2.472.000

€ 2.472.000

 

Rente en inflatie inkomsten

PM

PM

 

Totaal opbrengsten

€ 2.472.000

€ 2.472.000

 

 

 

 

 

Saldo

€ 176.389.000

€ 77.761.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de toerekening van het profijt wordt als rekeneenheid gebruikt het gemiddeld bedrag van de gemaakte of te maken kosten ( €176.389.000) per m2 grondoppervlakte. Onder de grondoppervlakte wordt verstaan de kadastrale oppervlakte van de onroerende zaken, vermenigvuldigd met factoren voor ligging en bestemming en objectieve gebruiksmogelijkheid, waarin het profijt van de van gemeentewege getroffen voorziening van openbaar nut tot uitdrukking komt.