Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 83, eerste lid, artikel 107 t/mt 107e, artikel 156 ;afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2012nieuw regeling

28-06-2012

25-7-2012 Stadskrant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d 7 mei 2012; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het raadsbesluit d.d. 28 juni 2012 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

Besluit:

vast te stellen

het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet, behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde werkgeverscommissie kan besluiten de in artikel 1 genoemde bevoegdheden, voor zover die betrekking hebben op de griffiemedewerkers met uitzondering van de griffier, en met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigingen van de arbeidsvoorwaardenregeling, te mandateren aan de griffier.

Artikel 3
  • 1.

    De voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten ten aanzien van de griffier die zijn voorbehouden aan de raad, wordt namens de raad uitgevoerd door de werkgeverscommissie.

  • 2.

    Aan de voorzitter van de werkgeverscommissie wordt de bevoegdheid gemandateerd inzake het verlenen van vakantie en verlof aan de griffier.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2012.

P.de Widt ,wnd.voorzitter.

R.H. van Luyk ,griffier.

Bekendgemaakt 25 juli 2012. Inwerkingtreding 26 juli 2012.