Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Buren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels schuldhulpverlening gemeente Buren
CiteertitelBeleidsregels schuldhulpverlening gemeente Buren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 2. Artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201224-04-2019Nieuwe regeling

03-07-2012

De Stad Buren van 11 juli 2012

B&W/12/00564

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Buren

 

 

Hoofdstuk 1 Beleidsregels schuldhulpverlening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Buren.

 • b.

  inwoner: de natuurlijke persoon die bij de gemeente Buren is ingeschreven volgens de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • c.

  schuldhulpverlening: de hulp bij het oplossen van schulden en de nazorg

 • d.

  verzoeker: de inwoner die vraagt om schuldhulpverlening

 • e.

  NVVK: de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

 • f.

  Wsnp: Wet schuldsanering natuurlijke personen

Artikel 2 Doelgroep

Verzoekers van 18 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Een verzoeker zonder Nederlandse nationaliteit kan alleen voor schuldhulpverlening in aanmerking komen als hij/zij rechtmatig in Nederland verblijft volgens artikel 8 sub a tot en met sub e en sub l van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 3 Uitvoering

 • 1

  Het college verleent aan verzoeker alleen schuldhulpverlening als zij dit noodzakelijk acht

 • 2

  Het college bepaalt de noodzaak voor schuldhulpverlening op grond van:

  • a.

   zwaarte en / of omvang van de schuld(en)

  • b.

   psycho-sociale situatie

  • c.

   houding en gedrag van de verzoeker (motivatie)

  • d.

   een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening

 • 3

  De schuldhulpverlening kan bestaan uit (een combinatie van):

  • a.

   Schuldregeling. Het college bemiddelt tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers volgens de richtlijnen van de NVVK. Het doel is een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te realiseren

  • b.

   Budgetbeheer. Het beheren van het inkomen van de verzoeker en het verrichten van betalingen volgens het vastgestelde budgetplan

  • c.

   Wsnp. Het college geeft een verklaring af (volgens artikel 285 lid f Wsnp). Hierin staat waarom er geen buitengerechtelijke schuldenregeling mogelijk is en wat de verzoeker kan aflossen.

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1

  Verzoeker verstrekt aan het college alle informatie waarvan hij / zij kan weten dat dit van invloed is op de schuldhulpverlening. Zowel bij de aanvraag als tijdens het traject schuldhulpverlening

 • 2

  Verzoeker werkt zelf volledig mee aan de schuldhulpverlening. Deze medewerking bestaat ten minste uit:

  • a.

   het nakomen van afspraken

  • b.

   geen nieuwe schulden aangaan

  • c.

   zoveel als mogelijk de schulden af te lossen

Artikel 5 Weigeren en beëindigen

Als verzoeker niet of onvoldoende de verplichtingen uit artikel 4 nakomt, kan het college besluiten schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen.

Artikel 6 Weigerings- en beëindigingsgronden

Naast de andere bepalingen in deze beleidsregels kan het college besluiten schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen als:

 • 1.

  het traject schuldhulpverlening succesvol is afgerond

 • 2.

  de schulden niet regelbaar zijn of de schuldenaar niet regelbaar is

 • 3.

  verzoeker de beschikbare aflossingscapaciteit niet (volledig) wil gebruiken voor de aflossing van schulden

 • 4.

  op grond van onjuiste /onvolledige informatie schuldhulpverlening is toegekend, terwijl er geen schuldhulpverlening was geboden als verzoeker wel juiste / volledige informatie had verstrekt

 • 5.

  verzoeker zich misdraagt tegenover personen die bijdragen aan het traject schuldhulpverlening

 • 6.

  verzoeker in staat wordt geacht de schulden zelf te regelen dan wel in staat wordt geacht de schulden zelfstandig te beheren

 • 7.

  gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker hulpverlening niet (langer) passend is

 • 8.

  schuldhulpverlening niet langer noodzakelijk wordt geacht door het college

Artikel 7 Recidive - hernieuwde aanvraag

Een verzoeker krijgt altijd informatie, advies en/of een doorverwijzing. Het college kan verdere schuldhulpverlening weigeren als verzoeker:

 • 1.

  minder dan vijf jaar geleden:- te kwader trouw is geweest- verwijtbaar gedrag toonde waardoor schuldhulpverlening niet succesvol was- na een Wsnp traject zonder schone lei

 • 2.

  minder dan drie jaar geleden:- een traject schuldregeling (minnelijk / wettelijk) succesvol heeft doorlopen

 • 3.

  minder dan zes maanden geleden:- een aanvraag deed die door eigen toedoen niet leidde tot een aanbod voor schuldhulpverlening

Artikel 8 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

Als toepassing van deze beleidsregels onredelijk of onbehoorlijk is, kan het college hiervan gemotiveerd afwijken. In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Buren’.