Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Nadere regels voor containers/ bouwgerelateerde objecten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor containers/ bouwgerelateerde objecten 2012
CiteertitelNadere regels voor containers/ bouwgerelateerde objecten 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenCentrumgebied Bergschenhoek Centrumgebied Bleiswijk Centrumgebied Berkel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 2:10, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2012Nieuwe regeling

04-06-2012

Internet/Heraut 13 juni 2012

T11.11059

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van de gemeente Lansingerland, Overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010 nadere regels te stellen met betrekking tot het plaatsen van containers/ bouwgerelateerde objecten op of aan de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats; Gelet op het bepaalde in artikel 2:10 lid 2 van de APV; Besluiten Vast te stellen de navolgende regels voor containers:

Nadere regels voor containers/ bouwgerelateerde objecten 2012

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Container: grote (open of gesloten) laadbak waarin bouw-, verhuis- en sloopafval of andere goederen wordt gedeponeerd of tijdelijk wordt opgeslagen om vervolgens verder te worden afgevoerd.

 • 2.

  Overige bouwgerelateerde objecten: alle overige objecten die op of aan de weg worden geplaatst met bouw- en/of sloopactiviteiten zoals ECO toiletten, waterbakken, bouwsteigers etc.

 • 3.

  Grote containers: containers met een oppervlakte van meer dan 15 m2 en/of een inhoud van meer dan 16m3.

 • 4.

  Kleine containers: container met een oppervlakte van minder dan of gelijk aan 15 m2 en/of een inhoud van minder dan of gelijk aan 16m3

 • 5.

  APV: Laatste vastgestelde en geldende Algemene Plaatselijke verordening van Lansingerland.

Artikel 2 Laden en Lossen van containers

 • 1.

  Voor het laden en lossen van containers op dezelfde dag is geen ontheffing nodig.

 • 2.

  Het laden en lossen mag voor grote en kleine containers.

 • 3.

  De containers moeten bij het laden en lossen dezelfde dag worden verwijderd van de openbare weg.

 • 4.

  Het laden en lossen van containers mag gedurende de periode maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 20.00 uur geschieden met uitzondering van de gebieden genoemd in lid 5.

 • 5.

  Het laden en lossen in de drie kernwinkelgebieden (zie bijlage 1 voor de begrenzing van de kernwinkelgebieden) mag alleen plaatsvinden binnen de geldende venstertijden voor de winkelbevoorrading. De venstertijden die hier gelden zijn maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 12:00 uur.

Artikel 3 Ontheffing

 • 1.

  Voor containers en bouwgerelateerde objecten die langer dan één dag op of aan de openbare weg staan, moet bij de gemeente een ontheffing aangevraagd worden.

 • 2.

  De gemeente verleent slechts ontheffingen voor containers waarvan de oppervlakte niet groter is dan 15 m2 en/of een inhoud groter is dan 16 m3.

 • 3.

  De aanvraag voor de ontheffing heeft:

  • -

   betrekking op één locatie. Eén locatie valt binnen een cirkel met diameter van 100 meter.

  • -

   de mogelijkheid voor meerdere objecten op één locatie tegelijkertijd een ontheffing aan te vragen.

  • -

   de grens dat een maximaal aantal objecten aangevraagd mag worden met een gezamenlijk oppervlak van circa drie parkeerplaatsen. Het aantal maximale objecten waarvoor ontheffing kan worden verleend is locatieafhankelijk en wordt bepaald door de verkeersveiligheid, overlast voor omwonenden, beschikbare ruimte en de (parkeer)druk op de openbare ruimte.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag op basis van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4 van deze nadere regels.

 • 5.

  Een ontheffing voor het plaatsen van containers en andere bouwgerelateerde objecten op of aan de weg zal onder alle voorwaarden een maximum termijn van zes maanden hebben. Dit kan locatieafhankelijk en afhankelijk van de werkzaamheden minder zijn.

 • 6.

  Indien de aanvrager van de ontheffing de containers of bouwgerelateerde objecten langer wil laten staan dan zes maanden dan zal opnieuw een ontheffing moeten worden aangevraagd.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Plaatsing van containers en andere bouwgerelateerde objecten op of aan de openbare weg mag alleen plaatsvinden als er op eigen terrein geen mogelijkheid is voor de plaatsing van deze voorwerpen en er ook geen andere alternatieven beschikbaar zijn.

 • 2.

  Indien plaatsing op eigen terrein niet mogelijk is of andere alternatieven niet beschikbaar zijn, mogen containers en andere bouwgerelateerde objecten, in volgorde van prioriteit, geplaatst worden op: een parkeervak, op de weg of op het trottoir - mits dit geen hinder voor het verkeer en voetgangers oplevert.

 • 3.

  Plaatsing van containers en andere bouwgerelateerde objecten is uitsluitend toegestaan na instemming van de gemeente over de exacte locatie.

 • 4.

  Over de beoogde locatie wordt contact opgenomen met de afdeling Beheer & Onderhoud van de gemeente Lansingerland. Door de gemeente wordt beoordeeld of er geen geschiktere alternatieven aanwezig zijn en of de beoogde locatie vanuit het oogpunt van algemene veiligheid en verkeersveiligheid toelaatbaar is.

 • 5.

  Containers en andere bouwgerelateerde objecten mogen aan slechts één zijde van de weg, binnen de bebouwde kom, worden geplaatst, zodat er altijd één weghelft vrij blijft voor hulpverleningsvoertuigen. Minimale doorrijdbreedte is 3,5 meter.

 • 6.

  Een trottoir, of ruimte waar voetgangers kunnen lopen, moet gegarandeerd en verlegd zijn door de aanvrager.

 • 7.

  Kosten van het eventueel aanbrengen van tijdelijke aanduidingen of een omleiding, zijn voor rekening van de aanvrager/houder van de ontheffing.

Artikel 5 Plaatsing van voorwerpen

 • 1.

  Een container of andere bouwgerelateerde objecten moeten zodanig worden beveiligd dat er geen materialen, gereedschappen, puin of andere voorwerpen op de openbare weg en/of het trottoir kunnen vallen.

 • 2.

  Tot een hoogte van 3 meter mogen er aan containers en andere bouwgerelateerde objecten geen uitstekende delen of scherpe punten naar de openbare weg en/of het trottoir toe, aanwezig zijn

 • 3.

  De containers en andere bouwgerelateerde objecten mogen de doorgang van het verkeer en voetgangers op of aan de weg en het gebruik van het trottoir en de openbare weg niet hinderen.

 • 4.

  De containers en of andere bouwgerelateerde objecten dienen op de buitenste hoeken duidelijk gemarkeerd te zijn met reflecterende schilden of reflecterend tape zodat deze zichtbaar voor het verkeer zijn.

Artikel 6 Toezicht

 • 1.

  De gemeente treedt handhavend op bij containers die zonder ontheffing voor een langere periode dan de in artikel 2 van deze nadere regels genoemde periode op of aan de openbare weg staan.

 • 2.

  De kosten die verbonden zijn aan voornoemd handhavend optreden komen, in overeenstemming met artikel 5:25 lid 1 Algemene wet bestuursrecht, voor rekening van de overtreder.

 • 3.

  Indien door plaatsing van een container en/of andere bouwgerelateerde objecten schade is ontstaan aan gemeentelijke eigendommen dan worden deze kosten verhaald.

 • 4.

  De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die als gevolg van handhavend optreden aan een container of andere bouwgerelateerde objecten is ontstaan.

 • 5.

  Op eerste vordering van de politie of ander bevoegd gezag dienen containers en andere bouwgerelateerde objecten direct te worden verwijderd.

Artikel 7 Leges

 • 1.

  Voor het aanvragen van een ontheffing zijn leges verschuldigd.

 • 2.

  Voor het geldende tarief wordt verwezen naar de gemeentelijke legesverordening.

   

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voor containers/bouwgerelateerde objecten 2012”.

   

  Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Lansingerland d.d. 4 juni 2012.

   

  de secretaris de burgemeester

   

  drs. ing. Ad Eijkenaar Ewald van Vliet