Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening tot wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012
CiteertitelVerordening tot wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegestabel 2012 1e wijziging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-201201-01-2013Onbekend

03-07-2012

Oostermoer

Niet bekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Betreft: Verordening tot wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2012;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen:

 

Verordening tot wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012,

door in Titel 1, Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 16, Telecommunicatie op te nemen.

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 250,00

1.16.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,00

1.16.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,00

1.16.1.3

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie.

Vries, 3 juli 2012

De raad voornoemd,

F. A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier