Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanvulling op de parkeer- en stallingnormen in bijlage 8 van de Bouwverordening Rotterdam 1993

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvulling op de parkeer- en stallingnormen in bijlage 8 van de Bouwverordening Rotterdam 1993
CiteertitelAanvulling op de parkeer- en stallingsnormen in bijlage 8 van de Bouwverordening Rotterdam 1993
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpGemeenteblad 2004-104

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gemeenteblad 2004-104

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouwverordening Rotterdam 1993

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Bouwverordening Rotterdam 1993: Gemeenteblad 2006, nummer 183

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2003Onbekend

05-06-2003

Gemeenteblad 2004-104

Onbekend
30-07-2003Onbekend

05-06-2003

www.bds.rotterdam.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvulling op de parkeer- en stallingnormen in bijlage 8 van de Bouwverordening Rotterdam 1993

De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 maart 2003,

SOB 64832; raadsstuk 2003-569;

de daarin opgenomen overwegingen en motivering tot de zijne makend;

Besluit:

 

 • 1.

  Aan de categorie 1.1. in de tabel behorend bij de parkeerbepalingen, zoals vermeld in bijlage 8 van de Bouwverordening Rotterdam 1993, een categorie woonzorgcomplexen toe te voegen met een parkeernorm van 0,5 voor beide gebiedscategorieën.

 • 2.

  In de toelichting in het gemeenteblad de volgende definitie van een woonzorgcomplex op te nemen: “Een woonzorgcomplex is een complex zelfstandige woningen met een bouwwijze die gericht is op beschut wonen, met een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement, maar wel met een consequente contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. De woningen voldoen aan de eisen van aanpasbaar bouwen.

 • 3.

  In Kralingen/Crooswijk de grens tussen stadswijk en overige gebieden daadwerkelijk tussen die gebieden te leggen en de in artikel 1, lid 4 van bijlage 8 van de Bouwverordening Rotterdam 1993 bedoelde kaart B, met dit besluit in overeenstemming te brengen.

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt zes weken nadat het is gepubliceerd, tenzij binnen deze termijn voldoende inleidende verzoeken tot het houden van een referendum zijn ingediend.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni 2003.

De Griffier, De Voorzitter,

K.D. Handstede I.W. Opstelten

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 18 juni 2003 en ligt op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk informatie- en documentatiecentrum van de Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam, stadskantoor kamer 100, ingang Rodezand 18.