Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Technische en administratieve uitvoeringsvoorschriften ten behoeven van straatnaamgeving en huisnummering in de gemeente Drimmelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTechnische en administratieve uitvoeringsvoorschriften ten behoeven van straatnaamgeving en huisnummering in de gemeente Drimmelen
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften straatnaamgeving en huisnummering gemeente Drimmelen 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening straatnaamgeving en huisnummering, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2007nieuwe regeling

05-06-2007

't Carillon, 14-06-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Technische en administratieve uitvoeringsvoorschriften ten behoeven van straatnaamgeving en huisnummering in de gemeente Drimmelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen;

Gezien de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Drimmelen 2005”

Gelet op artikel 7 van de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Drimmelen 2005”

BESLUIT

vast te stellen het navolgende:

TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING IN DE GEMEENTE DRIMMELEN

(UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING GEMEENTE DRIMMELEN 2007)

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder verordening: de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Drimmelen 2005. Voor de overige begrippen wordt aangesloten bij de begripsomschrijvingen uit deze verordening.

Hoofdstuk 2 Technische uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de verordening

Artikel 2 Toekenningswijze nummers

De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem A (huisnummers lopen op, gerekend vanuit het centrum van de betreffende kern) uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 3 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 4 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 5 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 6 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

Hoofdstuk 3 Administratieve uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de verordening

Artikel 7 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Voor de vaststelling van namen wordt advies ingewonnen bij de commissie straatnaamgeving.

 • 2.

  Verzoeken en adviezen tot naamgeving worden in de commissie straatnaamgeving getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   de naam mag nog niet bestaan in de gemeente Drimmelen of gelijken op een bestaande naam in de gemeente Drimmelen;

  • b.

   de naam dient eenvoudig uitspreekbaar en spelbaar te zijn;

  • c.

   beledigende en dubbelzinnige namen dienen vermeden te worden;

  • d.

   een te vernoemen persoon dient – uitgezonderd leden van het koninklijk huis - ten minste tien jaar geleden te zijn overleden, geen strafblad te hebben en de naaste familie dient er toestemming voor te hebben verleend;

  • e.

   er worden geen straatnamen vernoemd naar bedrijven;

  • f.

   achtervoegsels (-laan, -weg, -pad, -dijk, etc.) dienen niet tegenstrijdig te zijn met de vorm van de openbare ruimte waar een naam voor wordt gezocht;

  • g.

   straatnamen binnen één project dienen een onderlinge relatie te hebben.

 • 3.

  Het college kan besluiten om in afwijking van het gestelde onder lid 2 sub a tot en met g van dit artikel een straatnaam vast te stellen.

 • 4.

  Na vaststelling worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

Artikel 8 De nummering van objecten

 • 1.

  Nummering kan alleen geschieden indien het betreffende object van een straatnaam is voorzien.

 • 2.

  Nieuwe huisnummers worden alleen toegekend indien het object binnen de bepalingen van het bestemmingsplan past die voor dat perceel gelden.

 • 3.

  Per straatnaam wordt een postcode aangevraagd bij TNT-post of diens rechtsopvolger.

 • 4.

  Na vaststelling van de nummering worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

 • 5.

  Toegangen die van een huisnummer worden voorzien:

  • a.

   Onbebouwd: omheind opslagterrein, ligplaats, standplaats;

  • b.

   Complex: recreatiecomplex, bedrijvencomplex, havencomplex, sport- of stadioncomplex, scholencomplex, militair complex, ziekenhuiscomplex, bedrijfsverzamelgebouw, agrarisch complex, klooster- of kerkcomplex;

  • c.

   Verblijfseenheden voor personen: eengezinswoning, vrijstaande woning, twee onder een kap, geschakelde woningen, meergezinswoning, pand, torenflat, galerijflat, recreatiewoning/ bungalow binnen een complex, woonwagen of stacaravan indien permanent;

  • d.

   Verblijfseenheden voor bedrijven: bedrijfsgebouw, bedrijfsgebouw binnen een bedrijvencomplex, winkelwoning, bedrijfswoning, brugwachtershuisje, verkooppunt motorbrandstof;

  • e.

   Zelfstandige objecten: muziektent, schuilkelder, zendmast zonder gebouw, windturbine.

  • f.

   Verblijfseenheden waaraan geen huisnummer wordt toegekend:

  • g.

   wooneenheid (CBS-definitie);

  • h.

   kamer in bejaarden- of verzorgingshuis;

  • i.

   grond zonder omheining;

  • j.

   belastingobject;

  • k.

   woonboot of woonark;

  • l.

   studenten- of verpleegsterskamer;

  • m.

   postbus;

  • n.

   steiger;

  • o.

   los- en laadperron;

  • p.

   kraam;

  • q.

   monument (beeldende kunst);

  • r.

   afmeerplaats;

  • s.

   hoogspanningsmast;

  • t.

   sluis zonder bijgebouw;

  • u.

   niet-omheinde en afsluitbare kinderspeelplaats.

Artikel 9 Overige regels

 • 1.

  In het geval van een wijziging van straatnaam en/of huisnummer op grond van de verordening, krijgen particulieren per verblijfseenheid waarvan zij eigenaar zijn een onkostenvergoeding van € 60,00 voor bedrijven geldt per verblijfseenheid waarvan eigendom blijkt een vergoeding van € 300,00.

 • 2.

  Indien een particulier of bedrijf binnen alle redelijkheid kan aantonen feitelijk meer kosten te hebben gemaakt voor het wijzigen van straatnaam en/of huisnummer zoals gesteld in lid 1, kan het college besluiten af te wijken van de onder lid 1 gestelde bedragen

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt tegelijkertijd met de vaststelling daarvan door het college in werking.

 • 2.

  Het besluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad ’t Carillon

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsvoorschriften straatnaamgeving en huisnummering gemeente Drimmelen 2007”.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 5 juni 2007,

de secretaris, de voorzitter,

mr. C.M.G.H. Wortel drs. G.L.C.M. de Kok