Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Verordening Auditcommissie Ooststellingwerf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie Ooststellingwerf
CiteertitelVerordening Auditcommissie Ooststellingwerf
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 213 lid 2
 2. Controleverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2012nieuwe regeling

26-06-2012

Nieuwe Ooststellingwerver, 18-07-2012

Raad, 26-06-2012, C.14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie Ooststellingwerf

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr. C.14

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 20 maart 2012;

gelet op artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet en de Controleverordening;

b e s l u i t :

vast te stellen de

VERORDENING AUDITCOMMISSIE OOSTSTELLINGWERF

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de raad: de gemeenteraad van Ooststellingwerf;

 • b.

  de commissie: de auditcommissie;

 • c.

  de wet: de Gemeentewet;

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf.

Artikel 2 Doel

Het doel van de commissie is het uitvoering geven aan het aanwijzen door de raad van een accountant die belast is met de controle van de jaarrekening en het uitbrengen van een verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 213 van de wet, zoals vastgesteld in de Controleverordening gemeente Ooststellingwerf en als vertegenwoordiger van de raad contacten te onderhouden met de accountant.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1

  De commissie bestaat uit maximaal vijf en minimaal drie raadsleden.

 • 2

  De leden worden voorgedragen door de raadsfracties.

 • 3

  De leden worden benoemd door de raad.

 • 4

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd. De leden kunnen zich niet laten vervangen.

 • 5

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1

  De leden van de commissie worden voor de duur van een raadsperiode benoemd.

 • 2

  De leden treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad.

 • 3

  De raad kan een lid van de commissie ontslaan, wanneer dat lid naar het oordeel van de raad in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van de commissie

 • 4

  De leden kunnen op ieder moment ontslag nemen als commissielid door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

 • 5

  Het lidmaatschap wordt tussentijds beëindigd bij beëindiging van het raadslidmaatschap.

 • 6

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk door de raad voorzien.

Artikel 5 Taak

 • 1

  De commissie doet voorstellen aan de raad voor (wijziging van) het programma van eisen voor de accountantscontrole.

 • 2

  De commissie voert voorbereidingen op de opdrachtverstrekking en/of de opdrachtverlenging aan en de selectie en benoeming van de accountant uit, binnen de door de raad gestelde kaders van de Controleverordening gemeente Ooststellingwerf.

 • 3

  De commissie voert (minimaal) één maal per jaar een opdrachtgesprek met de benoemde accountant over de eisen en verwachtingen van de raad aan de jaarrekeningcontrole.

 • 4

  De commissie doet voorstellen aan de raad voor aanpassing van de rapporteringstolerantie voor specifieke onderdelen van de jaarrekeningcontrole.

 • 5

  De commissie beoordeelt de door het college aangereikte onderwerpen (posten, producten en organisatie-onderdelen) waaraan de accountant specifieke aandacht dient te besteden bij de tussentijdse (interim)controle en kan onderwerpen toevoegen.

 • 6

  De commissie stemt af met het college over (de eisen en verwachtingen van het college aan) de jaarrekeningcontrole en over de onderwerpen van de interimcontrole.

 • 7

  De commissie stemt af met het college en met de rekenkamercommissie over de relatie tussen onderzoek naar rechtmatigheid als onderdeel van de accountantscontrole van de jaarrekening, de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid door het college en de onderzoeken door de rekenkamer.

Artikel 6 Bevoegdheden

De commissie is bevoegd de accountant te selecteren en opdracht te geven.

Artikel 7 Verantwoording

De commissie legt middels haar verslagen verantwoording af aan de raad over haar werkzaamheden.

Artikel 8 Ambtelijke bijstand

 • 1

  De commissie wordt zo nodig bijgestaan door de vakafdeling.

 • 2

  De raadsgriffier fungeert als secretaris van de commissie.

Artikel 9 Vergaderingen

 • 1

  De commissie vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee van haar leden dit noodzakelijk achten.

 • 2

  De voorzitter deelt ten minste vier dagen van tevoren aan de leden mee dat een vergadering wordt gehouden.

Artikel 10 Quorum en stemmen

 • 1

  De commissie vergadert niet indien niet ten minste de helft plus één van de leden aanwezig zijn.

 • 2

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 3

  Bij het staken van stemmen wordt het ontbrekende commissielid verzocht schriftelijk een stem uit te brengen.

Artikel 11 Inwerkingtreden en citeertitel

 • 1

  De verordening wordt aangehaald als 'Verordening Auditcommissie Ooststellingwerf'.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2012.

                                                 , griffier                                                   , voorzitter.