Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Verordening op de vertrouwenscommissie en een besluit instelling Vertrouwenscommmissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie en een besluit instelling Vertrouwenscommmissie
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie en een besluit instelling Vertrouwenscommmissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 61, lid 3 en 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikelen 61, lid 3 en 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2012Nieuw

27-06-2012

Wijkse Courant en www.wijkbijduurstede.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie en een besluit instelling Vertrouwenscommmissie

Verordening op de vertrouwenscommissie en een besluit instelling

Vertrouwenscommmissie

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van de werkgroep vertrouwenscommissie d.d. 17 april 2012

2012;

overwegende dat de procedure inzake de benoeming van een burgemeester in de gemeente Wijk bij Duurstede in gang is gezet;

gelet op de artikelen 61, lid 3 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

d.d. 4 november 2005 inzake procedureregels bij burgemeestersbenoemingen;

besluit:

 • A.

  vast te stellen de "Verordening op de vertrouwenscommissie Wijk bij Duurstede 2012”;

 • B.

  de volgende leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester:

  • -

   mevrouw W.A.J. Kosterman (voorzitter)

  • -

   de heer T. V. Baas (lid)

  • -

   de heer A. Brouwer (lid)

  • -

   de heer J. Brouwer (lid)

  • -

   de heer J. Marchal (lid)

  • -

   de heer G. Migchels (lid)

  • -

   de heer S. Segboer (lid) / (plaatsvervangend voorzitter)

  • -

   de heer W.G. Smit (lid)

  • -

   mevrouw M. van Esterik als secretaris en adviseur

  • -

   de heer R. Peek, wethouder en als zodanig adviseur van de vertrouwenscommissie

  • -

   mevrouw J. Louisa als assistent van de secretaris

VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE Wijk bij Duurstede

 

 

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht;

 • c.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de

voorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de vacature burgemeester;

d.de secretaris: de secretaris van de vertrouwenscommissie.

Taken en bevoegdheden

Artikel 1.  

 • 1.

  De commissie heeft tot taak een door de Commissaris van de Koningin aan te reiken selectie van kandidaten voor het ambt van burgemeester te beoordelen en over haar bevindingen vertrouwelijk schriftelijk verslag uit te brengen aan de raad en in afschrift aan de Commissaris van de Koningin.

 • 2.

  Indien de commissie besluit een door de Commissaris van de Koningin geselecteerde

kandidaat niet te ontvangen, worden de Commissaris en de kandidaat door haar schriftelijk

van de beslissing op de hoogte gesteld.

3.De commissie kan ook andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten

beoordelen dan die door de Commissaris van de Koningin zijn geselecteerd. Zij doet hiervan

onverwijld mededeling aan de Commissaris en dient daarover haar bevindingen in het in lid 1

bedoelde verslag op te nemen.

 • 4.

  Bij de beoordeling van de kandidaten laten de leden van de commissie zich mede leiden door de profielschets, zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 5.

  De commissie wint mondeling, noch schriftelijk inlichtingen in over de kandidaten bij derden.

Artikel 2.  

1.De commissie brengt haar in artikel 1 bedoelde bevindingen uit op basis van de namen en eventuele verdere gegevens die de Commissaris van de Koningin haar verstrekt en op basis

van mondelinge en schriftelijke informatie die de door haar ontvangen kandidaten geven, zulks na weging van een en ander.

2.De commissie doet het in artikel 1 bedoelde verslag vergezeld gaan van een conceptaanbeveling van tenminste twee kandidaten die naar haar oordeel voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot haar oordeel hebben geleid.

3.De beraadslagingen in de raad over de bevindingen van de vertrouwenscommissie vinden plaats achter gesloten deuren. Ten aanzien van de beraadslagingen en de stukken die aan de raad en de Commissaris van de Koningin worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht.

4.Bij het opstellen van de aanbeveling betrekt de raad de bevindingen van de vertrouwenscommissie. Het op schrift gestelde oordeel van de vertrouwenscommissie voegt hij bij zijn aanbeveling.

5.De raad stelt, voordat de aanbeveling openbaar wordt, elke op de aanbeveling geplaatste kandidaat op de hoogte van het feit dat hij of zij op de aanbeveling staat die aan de minister wordt gezonden.

6.De aanbeveling van de gemeenteraad is openbaar voor zover het de naam van de eerste kandidaat op de aanbeveling betreft. Dit is overeenkomstig artikel 61c, derde lid van de Gemeentewet.

7.De aanbeveling van de raad wordt direct na vaststelling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden. Afschrift van de aanbeveling wordt gezonden aan de Commissaris van de Koningin.

Samenstelling

Artikel 3.  

1.De commissie wordt benoemd door en uit de raad en bestaat uit; één

vertegenwoordiger(ster) uit en aangewezen door iedere fractie uit de raad die zich voor

het lidmaatschap heeft aangemeld. Er wordt gekozen voor een commissie bestaande uit fractievoorzitters.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  Een wethouder kan als adviseur aan de commissie worden toegevoegd.

 • 4.

  Als secretaris van de commissie fungeert de raadsgriffier. Deze secretaris verleent

ambtelijke bijstand, is adviseur en heeft geen stemrecht met betrekking tot de in artikel

1, lid 1 bedoelde taak.

 • 5.

  De secretaris kan zich laten bijstaan en vervangen door een gemeenteambtenaar.

 • 6.

  Ingeval van ziekte langer dan een maand of bij overlijden kan een lid van de vertrouwenscommissie worden vervangen. De vertrouwenscommissie benoemt in dat

geval een vervanger op voordracht van de desbetreffende fractie.

Vergaderingen

Artikel 4.  

1.De gesprekken met en de oordeelsvorming over de kandidaten zullen uitsluitend

plaatsvinden in aanwezigheid van diegenen die lid zijn van de commissie, de secretaris, de adviseur en de assistent van de secretaris.

 • 2.

  De commissie vergadert alleen in beslotenheid.

 • 3.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

4.Van elke vergadering wordt door of vanwege de voorzitter tenminste 4 dagen van tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

5.De commissie vergadert niet, indien niet tenminste de helft van de leden aanwezig is en vergadert tevens niet, indien de aanwezige leden niet via hun fracties de meerderheid van de raad vertegenwoordigen.

6.Indien de commissie niet tot een unaniem oordeel kan komen, worden de

conceptaanbeveling, bedoeld in artikel 2, alsmede de bevindingen bedoeld in artikel 1, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen vastgesteld.

Verslag

Artikel 5.  

1.Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het schriftelijke verslag aan de raad en de Commissaris van de Koningin opgenomen.

2.Bij staking van de stemmen over de uit te brengen opvattingen wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of

staken die stemmen ook in de volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar verschillende meningen binnen de commissie over het in artikel 1 bedoelde verslag vermeld.

Contactpersoon

Artikel 6.  

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden

aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard.

3.Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris

ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Gesprekken met kandidaten

Artikel 7.  

1.De secretaris van de commissie nodigt in overleg met de commissie de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

2.De plaats en het tijdstip voor een gesprek worden zodanig gekozen, dat voorkomen wordt dat kandidaten hierdoor bekend worden of tijdens een bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

Geheimhouding

Artikel 8.  

1.Op hetgeen direct of indirect aan de leden van de commissie omtrent de kandidaten wordt toevertrouwd, rust een volstrekte geheimhoudingsplicht.

2.Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de adviserende leden en de secretaris van de commissie.

3.Deze geheimhoudingsplicht blijft ook van kracht na ontbinding van de commissie.

Ontbinding van vertrouwenscommissie

Artikel 9.  

1.De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dertigste dag, volgend op die, waarop aan het gemeentebestuur is bekend gemaakt, dat in de vacature is voorzien.

2.De voorzitter en de secretaris dragen er zorg voor, dat op het eerste lid bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden, die de commissie zelf heeft opgemaakt, op last van burgemeester en wethouders onverwijld in verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan

het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel.

3.Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt

melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, sub a. en c. van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

4.De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de Commissaris van de Koningin of van de kandidaten worden onmiddellijk aan deze teruggezonden.

5.De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er eveneens zorg voor dat alle kopieën van de bescheiden als bedoeld in lid 2 alsdan onverwijld worden vernietigd.

Onvoorziene gevallen

Artikel 10.  

1.In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister d.d. 4

november 2005 niet voorziet, beslist de commissie.

Slotbepalingen

Artikel 11.  

1.Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie

burgemeestersvacature gemeente Wijk bij Duurstede.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar vaststelling.

 • 3.

  Deze verordening vervalt op de dag waarop de nieuwe burgemeester is benoemd

behoudens het gestelde in artikel 9.3.

4.Deze verordening zal aan de Commissaris van de Koningin ter kennis worden gebracht.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 26 juni 2012.

De griffier (wnd), De voorzitter,