Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Ooststellingwerf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Ooststellingwerf
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Ooststellingwerf
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 107e, lid 1
  2. Ambtenarenwet, Titel III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201201-01-201201-01-2020nieuwe regeling

26-06-2012

Nieuwe Ooststellingwerver, 04-07-2012

Raad, 26-06-2012, C.16

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Ooststellingwerf

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr. C.16

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 21 februari 2012;

gelet op gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op de raadsbesluiten d.d. 20 maart 2012 tot het instellen van een werkgeverscommissie en tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie en het

raadsbesluit d.d. 26 juni 2012 ‘Intrekking mandaat werkgeversbevoegdheden griffiemedewerkers’;

b e s l u i t :

Artikel 1  

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Ooststellingwerf, d.d. 19 december 1995, laatstelijk gewijzigd d.d. 23 augustus 2011 over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

Artikel 2  

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Ooststellingwerf

Besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2012.

                                                       , griffier.                                                                                       , voorzitter.