Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Verordening werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83, eerste lid
 2. Gemeentewet, art. 107 tot en met 107e
 3. Gemeentewet, art. 156
 4. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-201219-05-2020nieuwe regeling

20-03-2012

Nieuwe Ooststellingwerver, 04-07-2012

Raad, 20-03-2012, C.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr. C.3

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 21 februari 2012;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

 • 1.

  een werkgeverscommissie in te stellen;

 • 2.

  aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet (1), met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet (2) ;

 • 3.

  de raadsleden Simon ter Heide en Jan Oosterloo te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 4.

  vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie':

(1) De vaststelling van regelingen (algemeen verbindende voorschriften) hoeft niet bij de Raad te blijven, de te nemen personele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd.(2) Dus met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, en één of twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

 • 2

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie raadsgriffie

De werkgeverscommissie raadsgriffie heeft als taken:

 • a.

  het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de raadsgriffier waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de vaststelling van de instructie van de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • b.

  het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie van de raadsgriffier;

 • c.

  het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raadsgriffier;

 • d.

  overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de raadsgriffier;

 • e.

  het benoemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de griffie als bedoeld in artikel 107e, lid 2 van de Gemeentewet;

 • f.

  de overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de medewerkers van de griffie;

 • g.

  het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de griffie;

 • h.

  de bevoegdheden als bedoeld in lid e, f en g van dit artikel worden, met uitzondering van de benoeming, schorsing en ontslag van de plaatsvervangend griffier, door de raadsgriffier in mandaat uitgeoefend.

 • i.

  het middels goedkeuring van het jaarverslag van de griffie, decharge verlenen aan de griffier.

 • j.

  Het vaststellen van wijzigingen en aanvullingen op arbeidsvoorwaardenregelingen.

Artikel 5 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, jaarlijks verslag uit aan de raad van haarwerkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie griffie Ooststellingwerf'.

Besloten in de openbare vergadering van 20 maart 2012.

                                                         , griffier.                                                   , voorzitter.