Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad
CiteertitelVerordening functioneringsgesprek burgemeester en raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201126-06-2018Nieuwe regeling

29-03-2011

Brabants Centrum, 14-04-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

 

 

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gesprekken: functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester;

 • b.

  commissie: een commissie die namens de raad de gesprekken voert;

 • c.

  commissaris: de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant;

 • d.

  ambtsperiode: de periode waarvoor de burgemeester door de commissaris is benoemd;

 • e.

  betrokkenen: een ieder die inhoudelijk betrokken is of wordt bij een vergadering.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.

  De raad stelt aan het begin van een nieuwe raadsperiode een commissie in die periodiek gesprekken voert met de burgemeester.

 • 2.

  De commissie voert ten minste drie gesprekken per ambtsperiode. Als daar aanleiding toe is kunnen per ambtsperiode maximaal 6 gesprekken worden gehouden.

 • 3.

  Het verslag van het laatste gesprek in een ambtsperiode weegt mee bij het oordeel over een herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 3. Procedure en tijdschema

 • 1.

  De (plaatsvervangend) griffier agendeert en organiseert de gesprekken.

 • 2.

  De reguliere gesprekken worden gevoerd tenminste vier weken voorafgaand aan de gesprekken die de commissaris met de burgemeester heeft.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) griffier onderhoudt de contacten met het kabinet van de commissaris.

Artikel 4. Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en twee leden van de gemeenteraad waarbij een evenwichtige verdeling de voorkeur heeft.

 • 2.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De commissie laat zich bijstaan door de (plaatsvervangend) griffier.

 • 4.

  De commissie laat zich informeren door de fractievoorzitters.

 • 5.

  De commissie kan zich laten informeren door wethouder(s) en gemeentesecretaris.

Artikel 5. De voorzitter van de commissie

 • 1.

  De waarnemend voorzitter van de raad vervult het voorzitterschap van de commissie en is tevens lid van de commissie.

 • 2.

  De voorzitter leidt de gesprekken.

 • 3.

  De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

 • 4.

  De commissie kan zich laten bijstaan door een externe gespreksleider.

 • 5.

  Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken waargenomen door een door de commissie uit zijn midden aan te wijzen plaatsvervanger.

Artikel 6. Voorbereiding gesprek

 • 1.

  De leden van de commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid om, voor zover van toepassing, het voorgaand verslag in te zien.

 • 2.

  De leden van de commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3.

  Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging. In de uitnodiging worden in ieder geval de plaats, het tijdstip, de agenda en de bespreekpunten vermeld.

 • 4.

  Betrokkenen die niet in staat zijn een gesprek bij te wonen, delen dit tijdig aan de (plaatsvervangend) griffier mee.

 • 5.

  Bij verhindering van meer dan de helft van de commissie zorgt de (plaatsvervangend) griffier voor een nieuwe afspraak.

Artikel 7. Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt aan het begin van elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens het gesprek.

 • 2.

  De voorzitter ziet er op toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De voorzitter en de andere leden van de commissie voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en de geheimhouding in gevaar komen. In de voorbereiding kunnen betrokkenen alleen gebruik maken van eigen kennis en ervaring, van openbare bronnen en van de voor dit doel vertrouwelijk verkregen informatie wethouder(s) en gemeentesecretaris. Het op andere wijze inwinnen van inlichtingen of informatie of overleg met derden is niet toegestaan.

 • 4.

  De voorzitter en de andere leden van de commissie verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie daarover en over het behandelde tijdens de vergaderingen aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 6, eerste lid en artikel 9, vijfde lid.

 • 5.

  De commissie, noch de raad zal geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 6.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van documenten, voeren van de correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8.

  De voorgaande artikelleden zijn van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) griffier, de wethouder(s), gemeentesecretaris en de externe gespreksleider.

Artikel 8. Het gesprek

 • 1.

  Gesprekken vinden plaats in beslotenheid.

 • 2.

  Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 3.

  Uitgangspunt bij het gesprek is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd.

 • 4.

  De volgende onderwerpen komen tijdens het gesprek aan de orde:

  • a.

   de burgemeester als voorzitter van de raad en zijn rol in het presidium en seniorenconvent;

  • b.

   de burgemeester in het proces van dualisme;

  • c.

   de burgemeester als voorzitter van het college;

  • d.

   de burgemeester als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 Gemeentewet;

  • e.

   de burgemeester die invulling geeft aan de eigen portefeuille, met name de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

  • f.

   de burgemeester en zijn contacten met de inwoners, organisaties en bedrijven;

  • g.

   de burgemeester als ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie, rijk en Europa;

  • h.

   de burgemeester en zijn contacten met ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de (plaatsvervangend) griffier en het management van de gemeentelijke organisatie;

  • i.

   de burgemeester en zijn nevenfuncties en integriteit.

   5.In een eventueel tweede deel van het gesprek kan worden gesproken over de ontwikkelingen van de gemeente.

Artikel 9. Verslaglegging

 • 1.

  De (plaatsvervangend) griffier is belast met de verslaglegging van de gesprekken.

 • 2.

  Door de (plaatsvervangend) griffier wordt het verslag in conceptvorm in drievoud opgesteld en door de voorzitter en de burgemeester door ondertekening vastgesteld.

 • 3.

  Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek.

 • 4.

  Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene.

 • 5.

  Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de commissaris gestuurd.

Artikel 10. Archivering

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder een afschrift van het vastgestelde (gespreks)verslag.

 • 2.

  Na het aftreden van de burgemeester worden alle stukken die betrekking hebben op het functioneren van de burgemeester door de griffier vernietigd.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie in de van gemeentewege gebruikelijke wijze.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 29 maart 2011.