Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010
CiteertitelVerordening precariobelasting 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-200901-01-2011Nieuwe regeling

15-12-2009

Parelnieuws, 16 december 2009

2009/16808

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2010

De Raad der Gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2009, Dienst Backoffice/Afdeling Administratie, nr. 09/16533;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

b e l s u i t :

vast te stellen de:

"VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2010"

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren beginnend op 00.00 uur, of een gedeelte daarvan

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand

 • d.

  kwartaal: een kalenderkwartaal

 • e.

  jaar: een kalenderjaar;

 • f.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Maatststaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een oppervlaktetarief voor voorwerpen boven de gemeentegrond is vastgesteld, wordt de belasting als volgt berekend. Er wordt uitgegaan van de oppervlakte van het grootste gemeten vlak of bij niet rechthoekige vlakken van twee denkbeeldig langs de uitersten van het vlak getrokken lijnen die loodrecht op elkaar staan.

 • 3.

  Indien een oppervlaktetarief voor voorwerpen op de gemeentegrond is vastgesteld, wordt de belasting als volgt berekend. Er wordt uitgegaan van de oppervlakte van de gemeentegrond die daadwerkelijk door de voorwerpen wordt ingenomen.

 • 4.

  Indien voor voorwerpen als genoemd in de onderdelen 120.03 tot en met 120.06 van de bij deze verordening horende tarieventabel (luifels, zonneschermen en dergelijke) een tarief per strekkende meter is vastgesteld, wordt de belasting als volgt berekend. Er wordt uitgegaan van het aantal strekkende meters (m1) dat evenwijdig aan de gevel loopt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het belastingtijdvak het kalenderjaar waarin het belastbare feit zich voordoet.

 • 2.

  In de overige gevallen is het belastingtijdvak het kwartaal, de maand, de week of de dag waarop het belastbare feit zich voordoet, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit zelfstandig kan plaatsvinden.

Artikel 7 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • 1.

  voorwerpen ten behoeve van percelen, waarvan de gemeente krachtens eigendom, bezit of beperkt recht de genothebbende is, met uitzondering van die percelen, welke aan derden zijn verhuurd.

 • 2.

  kelderingangen, licht- en luchtopeneningen (koekoeken) en stoeptreden, welke in of op aan de gemeente om niet afgestane grond aanwezig waren op het tijdstip van overdracht;

 • 3.

  vlaggen, vlagdoeken, wimpels en vlaggenstokken, tenzij deze voor reclamedoeleinden worden gebezigd.

 • 4.

  voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 • 5.

  buizen in de grond tot lozing van fecaliën, van huishoud- of van hemelwater;

 • 6.

  dakgoten, vensterbanken en gevelroosters, welke aan een gebouw zijn aangebracht;

 • 7.

  afvoerbuizen van hemelwater, welke aan een gebouw zijn aangebracht en niet meer dan 0,12 meter buiten de gevel uitsteken;

 • 8.

  voorwerpen welke uitsluitend in een algemeen c.q. verkeersbelang voorzien zoals verkeerstekens wegwijzers,standbeelden, kruisbeelden, banken, fonteinen.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.
  • a.

   De belastingen genoemd in de tarieventabel onder de nummers 00, 10, 40, 50, 60, 70, 80.07, 90, en 120 worden geheven bij wege van aanslag.

  • b.

   De belastingen genoemd in de tarieventabel onder de nummers 20, 30, 80 met uitzondering van 80.07 worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Voor elk nieuw belastbaar feit kan een afzonderlijke aanslag worden opgelegd of kennisgeving, nota of andere schriftuur worden verzonden.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

 • 1.

  De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak aanvangt, is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin worden verschuldigde bedragen precariobelastingen of andere heffingen op één aanslagbiljet aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting geheven bij wege van aanslag is invorderbaar in één termijn, welke vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De belasting geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur moet worden voldaan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening precariobelasting 2009" van 11 november 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van precariobelasting in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter

griffier

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2010

Nummer

Omschrijving

Eenheid

Tarief

 

 

 

 

00

Algemeen tarief

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen waarvoor in de volgende nummers geen afzonderlijk tarief is opgenomen:

 

00.01

 

per m1 of m2

 

 

 

per jaar

€ 22,80

00.02

 

per m1 of m2

 

 

 

per maand

€ 1,90

 

 

 

 

10

Bouwmaterialen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

 

10.01

bouwmaterialen, andere dan die genoemd

 

 

 

onder nummer 10.04 en 10.05

per m2. per jaar

€ 18,96

10.02

Als onder nummer 10.01

per m2. per maand

€ 1,58

10.03

Als onder nummer 10.01

per m2. per week

€ 0,36

10.04

Schuttingen en hekwerken

per m1. per jaar

€ 10,68

10.05

Als onder nummer 10.04

per m1. per maand

€ 0,89

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Voertuigen en containers

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het laten staan van:

 

 

20.01

Opleggers, chassis en aanhangwagens

per m2. per maand

€ 0,89

 

 

 

 

20.02

Caravans, vouwwagens en andere voertuigen bestemd voor de recreatie

per m2. per maand

€ 1,54

 

 

 

 

20.03

Containers

per m2. per jaar

€ 18,96

20.04

Als onder nummer 20.03

per m2. per maand

€ 1,58

 

 

 

 

30

Buizen, kabels en leidingen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

 

30.01

Buizen en transportleidingen

per m1. per jaar

€ 0,15

30.02

Kabels

per m1. per jaar

€ 0,15

30.03

Gasbuizen met een werkdruk tot 10 bar

per m1. per jaar

€ 0,15

 

 

 

 

30.04

Waterleidingbuizen

per m1. per jaar

€ 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Uitstallen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

 

40.01

Uitgestalde goederen

per m2. per jaar

€ 11,28

40.02

Als onder nummer 40.01

per m2. per maand

€ 0,94

 

 

 

 

50

Automaten

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

 

50.01

Een automatisch weeg-, verkoop of ander toestel, over de oppervlakte

per m2. per jaar

€ 15,12

 

 

 

 

 

 

 

 

50.02

Als onder nummer 50.01

per m2. per maand

€ 1,26

 

 

 

 

60

Aankondigingen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

 

60.01

Reclame of andere incidentele aankondiging via spandoeken en/of reclameborden, over de oppervlakte

per m2. per jaar

€ 45,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.02

Als onder nummer 60.01

per m2. per maand

€ 3,80

60.03

Reclame of andere permanente aankondiging, met of zonder kunstverlichting, over de per m2. per jaar oppervlakte

 

€ 15,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.04

Als onder nummer 60.03

per m2. per maand

€ 1,28

60.05

Reclame-driehoeksborden op daartoe aangewezen locaties

per m2

€ 1,28

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Terrassen

 

 

 

Gedurende het seizoenstijdvak van

 

 

 

1 maart tot en met 31 oktober bedraagt het tarief voor het op of boven een terras hebben van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.01

stoelen, tafels, windschermen, parasols, of plantenbakken indien het terras gelegen is aan het Lindeplein

per m2. per seizoen

€ 39,21

 

 

 

 

 

 

 

 

70.02

Als onder nummer 70.01

per m2. per maand

€ 3,23

70.04

stoelen, tafels, windschermen, parasols, of plantenbakken indien het terras elders dan aan het Lindeplein is gelegen

per m2. per seizoen

€ 15,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.05

Als onder nummer 70.04

per m2. per maand

€ 1,31

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Standplaatsen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats

 

 

 

 

 

 

80.01

voor een overdekt- c.q. openluchtcircus

per speeldag

€ 19,00

 

 

 

 

80.02

voor een feesttent

per dag

€ 19,00

80.03

voor het houden van zogenaamde rommelmarkten, fancy- fairs, luikse markten, e.d.

per dag

€ 15,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.04

voor het houden van braderieën, gildefeesten, promotionfeesten e.d.

per dag

€ 75,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.05

voor de verkoop van eet-, drink- of koopmanswaren

per 10 m2. per dag

€ 7,75

 

 

 

 

80.06

voor de verkoop van kerstbomen, het houden van autoshows, e.d.

 

 

 

- Voor de eerste 100 m2.

per m2. per dag

€ 0,05

 

- Voor elke m2. boven 100 m2.

per m2. per dag

€ 0,02

 

 

 

 

80.07.01

voor het plaatsen van sandwich- borden, losse rijwielrekken

per m2. per jaar

€ 11,28

 

 

 

 

80.07.02

Als onder nummer 80.07.01

per m2. per maand

€ 0,94

80.08

waarbij geen verkoop plaats heeft c.q. geen goederen ten verkoop worden aangeboden

per m2. per dag

€ 0,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Etalages e.d.

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

 

 

 

 

 

90.01

tot het uitstallen van goederen, waren of reclamemateriaal

per m2. per jaar

€ 15,12

 

 

 

 

 

 

 

 

90.02

Als ondernummer 90.01

per m2. per maand

€ 1,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Diverse voorwerpen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

 

 

 

 

 

100.01

Funderingen, koekoeken, perrons, vlonders, plan- kieren, steigers, leiding- viadukten

per m2. per jaar

€ 1,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.02

Als onder nummer 120.01

per m2. per maand

€ 0,14

100.03

Luifels, erkers, uitbouwen, verbouwingen e.d.onderdelen van gebouwde eigendommen

per m1. per jaar

€ 2,16

 

 

 

 

 

 

 

 

100.04

Als onder nummer 120.03

per m1. per maand

€ 0,18

100.05

Markiezen, zonneschermen

per m1. per jaar

€ 2,16

100.06

Als onder nummer 120.05

per m1. per maand

€ 0,18

--------

Behoort bij raadsbesluit van

De griffier van Brunssum,

Bijlage

Gemeente Brunssum

Aanpassingen t.o.v. verordening precariobelasting 2009

Door deze wijzigingen wordt beter aangesloten bij de praktijk:

 • -

  artikel 5 lid 3 (horizontale projectie) is komen te vervallen

 • -

  artikel 5 is uitgebreid met lid 2, lid 3 en lid 4(oppervlaktetarieven en tarief per strekkende meter)

 • -

  aangepaste rubricering in artikel 8

 • -

  duidelijkere omschrijving van artikel 9, vierde lid

 • -

  het voormalige artikel 10 “Ontstaan van de belastingschuld voor de niet in artikel 9 genoemde gevallen” is komen te vervallen

 • -

  vervanging van “frontoppervlakte” door “oppervlakte” in de Tarieventabel onder 50.01, 60.01 en 60.03.