Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Verordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012
CiteertitelVerordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2012Nieuwe verordening

06-07-2012

Internet / Heraut 11 juli 2012

BR1200108 Voorstelnr. 2012/59 T12.07351

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012

 

 

Verordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  leerlingenvervoer: ten behoeve van het schoolbezoek door het college op grond van de verordening leerlingenvervoer bekostigd vervoer van leerlingen;

 • c.

  cliënt: ouder of verzorger van leerlingen woonachtig in de gemeente Lansingerland die gebruikmaken van het leerlingenvervoer;

 • d.

  de adviesraad: raad van cliënten en hun vertegenwoordigers.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De adviesraad behartigt de collectieve belangen van cliënten.

 • 2.

  De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen.

 • 3.

  Tot de onder het tweede lid genoemde onderwerpen horen niet klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin adviseert de adviesraad over de uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit 7 leden.

 • 2.

  Deze leden zijn bij voorkeur afkomstig uit de cliënten zelf. Ook lid kunnen zijn:

  • a.

   vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten of van scholen van cliënten;

  • b.

   personen op grond van hun deskundigheid of kwaliteit.

 • 3.

  Deze leden worden bij instelling van de adviesraad voorgedragen door cliënten. Zij zijn lid zonder last of ruggenspraak met de organisatie, die zij vertegenwoordigen.

 • 4.

  Indien de adviesraad bestaat uit zowel cliënten als vertegenwoordigers of andere personen, vormen de cliënten in ieder geval de meerderheid van de leden.

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  Bij instelling van de adviesraad worden de leden door het college benoemd uit kandidaten die zich na een openbare oproep hebben aangemeld.

 • 2.

  De adviesraad kiest uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en eventueel een penningmeester.

 • 3.

  Nieuwe of vervangende leden van de adviesraad worden benoemd door het college op voordracht van de adviesraad. De adviesraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar.

 • 2.

  De leden zijn herbenoembaar.

 • 3.

  De leden kunnen tussentijds aftreden.

 • 4.

  Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld.

 • 5.

  Het lidmaatschap van cliënten eindigt indien het lid geen cliënt meer is. Het lid kan de functie blijven vervullen totdat in de vacature is voorzien of benoeming op grond van deskundigheid of kwaliteit heeft plaats gevonden.

 • 6.

  Het lidmaatschap van leden op grond van vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten of scholen van cliënten eindigt op het moment dat de hoedanigheid voor het lidmaatschap ophoudt te bestaan.

 • 7.

  De leden, zijnde cliënten of vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten of scholen van cliënten, kunnen na beëindiging van hun lidmaatschap op grond van die hoedanigheid, door de adviesraad worden voorgedragen als leden op grond van deskundigheid of kwaliteit.

Artikel 6 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

 • 1.

  De adviesraad vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de adviesraad nodig oordeelt.

 • 2.

  De bijeenroeping geschiedt door de secretaris via een schriftelijke uitnodiging aan de leden.

 • 3.

  Besluiten kunnen worden genomen indien ten minste 4 leden aanwezig zijn.

 • 4.

  Het college stelt op verzoek een vergaderruimte in het gemeentehuis beschikbaar voor de vergaderingen van de adviesraad.

Artikel 7 Adviezen adviesraad

De adviezen van de adviesraad aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van de adviesraad. Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

Artikel 8 Overleg tussen gemeente en adviesraad

 • 1.

  Het college voert ten minste tweemaal per jaar overleg met de adviesraad.

 • 2.

  De adviesraad en het college kunnen agendapunten aandragen voor dit overleg.

 • 3.

  Het college zal de adviesraad tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede taakvervulling van de adviesraad.

 • 4.

  Het secretariaat van het overleg berust bij een nader door het college aan te wijzen ambtenaar.

 • 5.

  Het overleg wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder dan wel een nader door deze aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 9 Financiën

Het college verstrekt de adviesraad een vergoeding van de kosten die zij in redelijkheid hebben moeten maken ten behoeve van de uitvoering van de taken van de adviesraad. De vergoeding wordt jaarlijks, in de vorm van een subsidie, toegekend op basis van een begroting en een activiteitenplan. Jaarlijks doet de adviesraad financieel verslag van zijn activiteiten over het afgelopen jaar.

Artikel 10 Huishoudelijk reglement

De adviesraad maakt een huishoudelijk reglement met inachtneming van de bepalingen uit deze verordening. In het reglement worden in elk geval de taken van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris opgenomen. Een afschrift van het reglement wordt ter kennisneming gezonden aan het college.

Artikel 11

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Lansingerland 2012.