Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Bekostigingsbesluit Boekelermeer-Zuid I

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekostigingsbesluit Boekelermeer-Zuid I
CiteertitelAangevuld bekostigingsbesluit Boekelermeer Zuid I
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2000nieuwe regeling

24-02-2000

Gemeenteblad, 25-02-2000

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekostigingsbesluit Boekelermeer-Zuid I

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ALKMAAR

besluit:

 • I.

  dat ingeval het onroerende zaken betreft welke in eigendom zijn van derden, het verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut zal plaatsvinden op basis van een exploitatie-overeenkomst krachtens de Exploitatieverordening gemeente Alkmaar 1995, danwel ingeval niet kan worden gekomen tot het sluiten van een exploitatie-overeenkomst, via de heffing van een baatbelasting krachtens artikel 222 Gemeentewet;

 • II.

  dat hij de ten laste van de gemeente blijvende kosten van de door of in opdracht

 • van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen van openbaar nut voor 100% via de heffing van een baatbelasting of het aangaan van exploitatie-overeenkomsten om kan slaan over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken;

 • III.

  dat de onroerende zaken zijn aangegeven op de bij dit aangevuld bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte kaart;

 • IV.

  dat de voorzieningen in ieder geval omvatten:

  • -

   het verwerven danwel beschikbaar stellen van de ondergrond van de aan te leggen voorzieningen van openbaar nut;

  • -

   slopen van opstallen, graven van watergangen;

  • -

   aanleggen van verhardingen, riolering, kunstwerken, groenvoorzieningen;

  • -

   plaatsing van openbare verlichting en brandkranen;

  • -

   aanleggen van een persleiding;

 • V.

  dat de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht binnen twee jaar na het gereed komen van de voorzieningen van openbaar nut een aanbod voor een exploitatie-overeenkomst zullen kunnen ontvangen;

 • VI.

  dat bij de berekening van de exploitatiebijdrage wordt uitgegaan van de gewaarmerkte begroting van kosten en opbrengsten die bij dit besluit is gevoegd, welke begroting periodiek kan worden bijgesteld indien loon- of prijswijzigingen of andere optredende wijzigingen met betrekking tot het in exploitatie brengen van gronden binnen het exploitatiegebied daartoe aanleiding geven;

 • VII.

  dat de begroting van kosten en opbrengsten tevens bevat de wijze waarop deze kosten en opbrengsten zullen worden toegerekend aan de onroerende zaken binnen het exploitatiegebied;

 • VIII.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als "aangevuld bekostigingsbesluit

Boekelermeer Zuid I” en bekend zal worden gemaakt conform artikel 139 van de Gemeentewet en zal worden gepubliceerd.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 februari 2000, nr. 8.

Gepubliceerd in het gemeenteblad op 25 februari 2000.

Bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen van het Alkmaars Nieuwsblad op 5 april 2000.