Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Beleidsregel projecten volksgezondheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel projecten volksgezondheid
CiteertitelBeleidsregel projecten volksgezondheid
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidies, zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006 is deze regeling in technische zin gewijzigd: de verwijzingen naar de Algemene Subsidieverordening Flevoland 1999 zijn geschrapt en vervangen door verwijzingen naar de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006, art. 4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-201208-06-2012intrekking

29-05-2012

Provinciaal blad, 2012, 13

collegevoorstel 1322926
09-06-200608-06-2012aanhef, art. 2

08-06-2006

Provinciaal blad, 2006, 20

statenvoorstel 401212

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel projecten volksgezondheid

Gedeputeerde Staten provincie Flevoland

1. Doel

Het doel van de subsidiepost 'projecten Volksgezondheid' is het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een goede structuur van de gezondheidszorg in Flevoland. Het gaat daarbij om het ondersteunen van activiteiten in projectvorm die zonder provinciale subsidie niet of zeer moeilijk zouden kunnen worden gerealiseerd, omdat de reguliere financieringsbronnen hier (nog) niet in voorzien. Op de subsidiepost is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor projecten/activiteiten die aan de realisatie van dit doel bijdragen. Specifiek gaat het om projecten, die op een anders dan gebruikelijke manier tegemoet komen aan de zorgbehoefte van de inwoners van Flevoland. Dit kan tot uiting komen in zowel de wijze waarop de zorg wordt verleend als op de structuur, die daarvoor nodig is. Projecten uitsluitend gericht op de sectoren Verpleging & Verzorging voor Ouderen of de Jeugdzorg komen niet voor subsidie in aanmerking, omdat er andere posten beschikbaar zijn voor het stimuleren van (onder andere) projectmatige activiteiten.

2. Algemene beoordeling van projecten

 • -

  De aanvraag moet voldoen aan het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Flevoland2006.

 • -

  Het project richt zich op deelnemers uit meer dan één gemeente in Flevoland. Uitzondering hierop is alleen mogelijk wanneer het project als voorbeeldproject in één gemeente wordt ontwikkeld en vervolgens - bij gebleken succes - door andere gemeenten wordt overgenomen.

 • -

  Het project is vernieuwend van aard in de provincie Flevoland.

 • -

  Het provinciaal subsidie zal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat nodig is om het tekort - exclusief het provinciaal subsidie - te dekken.

 • -

  Het project komt gewoonlijk voor maximaal een jaar in aanmerking voor subsidie.

 • -

  Er moet (voor zover het structurele activiteiten betreft) zicht zijn op financiële continuering na de projectperiode.

3. Specifieke beoordelingscriteria

Indien het gevraagde bedrag van de aanvragen samen groter is dan het beschikbare bedrag, dan worden de projecten in een voorkeursvolgorde geplaatst naar de mate waarin ze:

 • -

  gericht zijn op vermindering van de zorgbehoefte;

 • -

  in beleidsmatig opzicht zijn opgenomen in of zijn af te leiden uit de Regiovisies Zorg Flevoland;

 • -

  de doelgroep zelf betrekken bij zowel de opzet als de uitvoering van het project;

 • -

  gericht zijn op zorgvragers uit meerdere zorgsectoren;

 • -

  meerdere organisaties en instellingen bij de opzet of uitvoering van het project betrekken.

4. Ingangsdatum

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2000.

secretaris en voorzitter